Spring til indhold

Søg landzonetilladelse

Bor du i landzone, og vil bygge eller lave ændringer på bygninger, skal du søge om landzonetilladelse.

Din ansøgning om landzonetilladelse

Du skal udfylde et ansøgningsskema og sende det sammen med tegninger og kort, som viser de eksisterende forhold, og de ændringer dit projekt fører med sig. Det er vigtigt, du begrunder din ansøgning.

Byggesags behandling

Landzoneområder er som hovedregel forbeholdt landbrug, skovbrug og fiskeri, men du kan søge om tilladelse til andet byggeri. Vi vurderer i hvert tilfælde, hvordan dit projekt vil påvirke området, både i forhold til naturen, landskabet, miljøet og de planmæssige forhold. 

Vi vurderer også, om dit projekt vil have betydning for dine naboer, og om de skal orienteres om dine byggeplaner og/eller anvendelsesændringer. Hvis de orienteres, vil du få besked om det, og naboerne har herefter 14 dage til at komme med bemærkninger.

Får du landzonetilladelse, vil afgørelsen blive annonceret her på odense.dk. Der er 4 ugers frist til at klage. Klage skal sendes via den digitale klageportal som findes på Nævnenes hus. Klagen sendes gennem klageportalen til Odense kommune. Landzonetilladelsen kan du først udnytte, når klagefristen er udløbet, og der ikke er klaget over den.

Andre tilladelser

Når du har fået landzonetilladelse, skal du som regel også søge en byggetilladelse. Ansøgning om byggetilladelse skal sendes via den nationale ansøgningsportal, Byg og Miljø. Dit projekt kan også kræve tilladelse efter anden lovgivning – for eksempel naturbeskyttelsesloven eller fredningsloven.

By- og Kulturforvaltningen