Spring til indhold

Læs mere om indkøbs- og udbudspolitik 23-27

Indkøbs- og udbudspolitik 2023-2027 sætter retningen for Odense Kommunes indkøb. Her præsenteres de overordnede temaer, indsatser og mål, der skal bidrage til at indfri Odense Kommunes politiske målsætninger frem mod 2027.

I Odense Kommune køber vi årligt ind for ca. 4 milliarder kr. Denne store indkøbsvolumen skal understøttes administrativt effektivt, så der i sidste ende frigøres tid og ressourcer til borgerne.

Odense Kommunes indkøbs- og udbudspolitik er delt op i 4 temaer, som dækker over:

  • Økonomi
  • Etik i indkøbet
  • Grøn omlægning af forbrug
  • Cowork

Økonomi - Effektive indkøb og godt købmandskab

Indkøbsaftalerne i Odense Kommune er obligatoriske at anvende og gælder for hele kommunen. Det giver god mening, da en stor indkøbsvolumen skaber stordriftsfordele og fordelagtige aftaler. I Odense Kommune forsøger vi altid at skabe en optimal konkurrencesituation mellem potentielle leverandører. Vi stiller høje krav til samarbejde og bestræber os på, at være en god og attraktiv kunde.

 

Etik - 360 graders ansvarlighed

Gennem kommunens udbud skal der skabes lærlingepladser, ordentlige arbejdsvilkår, jobmuligheder og bedre forhold for socialt dårligt stillede og mennesker med handicap og særlige udfordringer. Odense Kommune stiller derfor krav omkring arbejdsklausuler i alle indkøb af tjenesteydelser, drift- samt bygge- og anlægsopgaver. Det betyder, at Odense Kommunes leverandører og deres underleverandører skal tilbyde sine medarbejdere løn- og ansættelsesvilkår på overenskomstmæssigt niveau.

 

Odense Kommune ønsker at understøtte et rummeligt arbejdsmarked og udvikle jobskabelsen, ved brug af beskæftigelsesklausuler og via samarbejde med socialøkonomiske virksomheder. Beskæftigelsesklausuler er – ligesom de øvrige sociale klausuler – kontraktvilkår mellem Odense Kommune og leverandøren.

De offentlige indkøb skal bruges til at fremme et etisk og socialt ansvar. I udbud vil Odense Kommune anvende de frivillige udelukkelsesgrunde som et redskab til at sikre, at vi kun indgår kontrakter med virksomheder, der ”opfører sig ordentligt”. Dette indebærer bl.a., at vi får mulighed for at udelukke virksomheder i skattely. Odense Kommune har et mål om, at der altid skal være 100 personer beskæftiget i job eller uddannelse på baggrund af kommunens sociale klausuler.

Grøn - Omlægning af adfærd og forbrug

Hvert eneste kommunale indkøb sætter sit aftryk på klimaet. Det er derfor væsentligt, at indkøbs- og udbudspolitikken understøtter, at ambitionerne i Odense Kommunes klimahandleplaner realiseres. Odense Kommune ønsker at flytte fokus fra produkters indkøbspris til deres omkostninger fra vugge til grav. Totalomkostninger og livscyklusbetragtninger giver et mere retvisende økonomisk perspektiv.

Odense Kommune arbejder med et bæredygtigt forbrugshierarki, hvor de øverste lag illustrerer nye, gode overvejelser forud for indkøb. De første overvejelser går på at mindske forbrug - og genbruge, hvor det er muligt. Hermed spares både penge og værdifulde ressourcer. Næste skridt er at understøtte genanvendelse, både i de varer vi efterspørger samt ved at returnere forbrugte ressourcer til fornyet genanvendelse.

 

Cowork - Samarbejde og innovation i hverdagen

Ved udbud af forskellige kontrakter er det vigtigt, at Odense Kommune som ordregiver har en god, relevant og meningsfuld dialog. Indgåelse af kontrakter skal ske indenfor rammer og strukturer, der muliggør og understøtter vækst og markedsudvikling for både kommune og virksomhed.

Dialog med leverandørerne gør os klogere på hvilke løsninger, der findes på markedet, og hvilke forventninger, vi skal stille til de produkter og ydelser, kommunen køber. Odense Kommune prioriterer, at dialogen ligger på så tidligt et tidspunkt som muligt. Dialogen skal være bred og inkludere emner lige fra grønne alternativer, nye teknologier, mulig digitalisering og socialt ansvar til konkrete kontraktuelle krav og vilkår.

 

Hent indkøbs- & udbudspolitikken her. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte udbud på udbud@odense.dk.

Borgmesterforvaltningen