Spring til indhold

Enhedslisten

Enhedslistens Budgettale.

Odense Byråd skal benytte budgetbehandlingen for 2012 til et markant afstandstagen til regeringens afvikling af det danske velfærdssamfund.    

Odense Kommune  
ny virkelighed  
bør være mere velfærd


Kun gennem solidariske løsninger i fællesskab kan der sikres en bæredygtig udvikling i Odense Kommune.      

Slip kommunerne fri.
Der er ingen tvivl om, at Odense Kommunes muligheder for at løse de stigende sociale problemer i kommunen afhænger af resultatet af valget i morgen.

 

Skulle katastrofen ske, at VKO fortsætter, er der ingen tvivl om at fremtiden for Odense borgere bliver mindre velfærd.

 

Der er heller ingen tvivl om at bliver det S, SF og Radikale der danner regering får Enhedslistens medlemmer af Folketinget en kæmpe opgave med at holde dem fast på en ny politik.

 

Danmark har brug for en ny politik ikke kun en ny regering.

 

Der er behov for, at kommunerne, herunder også Odense, får frihed til at løse de kommunale kerneopgaver, ud fra hvad flertallet i dette byråd prioriterer.

 

Regeringen og KL smadrer kommunens økonomi.

Denne budgetlægning foretages igen, mildt sagt med et bundet mandat, dels fra regeringen og dels igennem den årlige økonomiaftale mellem regeringen og KL

 

Vi er igen bundet af:

 

Servicerammen  – Skatteloft – og sanktioner hvis vi ikke overholder rammerne.

 

I Enhedslisten er vi af den opfattelse, at vi skal udfordre disse rammer.

Det skal vi gøre for at presse regeringen til, efter valget i morgen, at stille kommunerne frit til at vedtage et socialt ansvarligt budget for 2012.

 

Jeg vil hermed opfordre dette byråds tre medlemmer af KLs bestyrelse, Anker Boye, Jan Boye og Stine Villumsen til at få indkaldt KLs bestyrelse til et hastemøde, helst på fredag, for at KL tager kontakt til det nye folketing og regering med henblik på at få genforhandlet KL aftalen for 2012.

 

 

Det 4 årige budgetforlig

Mange af de nedskæringer/forringelser der i disse uger behandles i udvalg og forvaltninger, skyldes det 4 årige budgetforlig byrådets øvrige partier indgik ved sidste års budgetvedtagelse.

 

Et forlig der betød nedskæringer for 720 mio. kr. i budgetperioden.

 

Enhedslisten skal hermed opfordre de øvrige partier, i rød stue, til at frigøre sig fra dette forligt, der betyder markante forringelse på kommunens kærneydelser.

 

I Enhedslisten har vi tillid til, at vi i morgen får et nyt flertal i folketinget der sætter den sociale dagsorden over skattelettelser og tilskud til det rige Danmark.

 

 

Job i stedet for fyringer

Det forslag til budget for 2012 som Økonomiudvalget i dag har fremsendt til 1. behandling er et budgetforslag der betyder afskedigelser - reduktioner af mange stillinger i Odense kommune.

 

Ved sidste års budgetlægning vedtog alle byrådets øvrige partier at gennemføre reduktioner for 720 mio. kr. Dette budgetforslag indeholder yderligere besparelse for 529 mio. kr. over budgetperioden.

 

Omregnes disse besparelse i stillinger svare det til ca. 600 stillinger.

 

I budgetforslaget er de nye besparelser skjult gennem budgetanalyser.

 

Ny virkelighed – ny velfærd (Mindre velfærd) 125 mio. kr.

Administrationsområdet:    73 mio. kr.

Sundhedsområdet:            175 mio. kr.

Digitalisering:                     79 mio. kr.

Indkøb:                             77 mio. kr.

 

Fælles for alle disse analyser er, at besparelserne er trukket ud af budgettet inden der er gennemført de nødvendige analyser. Resultatet er helt klart. Besparelsen skal gennemføres i den enkelte forvaltning uanset om analyserne dokumenterer det er muligt.

 

Det er efter Enhedslistens opfattelse, mildt sagt uansvarligt.

 

I Enhedslisten vil vi forlange, at inden der gennemføres personalereduktioner i Odense Kommune, at der foreligger en total beregning af den økonomiske konsekvens.

 

Hvad betyder det for udgifterne til overførselsindkomster.

Hvad betyder det i mistede skatteindtægt.

Hvad betyder det for andre budgetområder.

 

 

Fattigdom og ulighed.

Også Odense Kommune har en stor opgave i at modvirke yderlige ulighed i vort samfund. Vi har som kommune bl.a. opgaven med at sikre at børn der vokser op i fattige familier får lige muligheder for uddannelse og fritidsliv.

 

Vi ved at der i Danmark er 60.000 børn der vokser op i fattige familier.

 

Odense Kommune skal sikre fripladser i Daginstitutioner, SFO m.v. til de familier der ikke har økonomiske mulighed for at sikre deres børn plads i dagtilbuddene.

 

Odense Kommune skal sikre at alle børn får mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter.

 

 

Arbejdsløsheden.

Ingen kan være i tvivl om, at Odense er ramt at stigende arbejdsløshed. Der er sat dato på hvornår den sidste skibsbygger på Lindø melder sig i arbejdsløshedskøen.

 

Meget tyder på at der er et politisk flertal på Christiansborg, efter i morgen, hvor perioden for retten til dagpenge forlænges fra den urimelige afkortning til 2 års som folketingsflertallet har vedtaget i den såkaldte velfærdreform.

 

Det er vigtigt at slå fast, at dagpenge er en retsydelse hvorimod bistandshjælp er en trangsydelse. Alle kender i dag forskellen på de to ydelser.

 

Aktivering

Dette byråd har ved flere lejligheder debatteret aktivering. Der er for Enhedslisten ingen tvivl om, at det aktiveringscirkus vi i dag oplever, skal ophøre. Vi skal som samfund bruge de mange midler der anvendes til dette cirkus til i stedet at skabe varige forbedring på de kommunale kerneydelser og dermed varige job. Det vil sige indenfor børnepasning, folkeskole og ældreomsorg.

 


Kollektiv trafik.

Odense Kollektive trafikforsyning har i mange år lidt under nedskæringer. Den seneste nedskæring er, at nu forsvinder servicebusserne, som har været mange ældre menneskers eneste mulighed for at komme ud at handle, til lægen eller besøge familien.

 

I Enhedslisten er vi af den opfattelse, at der skal satses på den kollektive trafik, det skal vi an hensyn til vort miljø, men også for at sikre alle borgere lige adgang til byens faciliteter.

 

Letbanen.

Enhedslisten er glad ved at det fortsat er lykkes at fastholde byrådsflertallet på at Odense skal have en letbane. Etableringen af letbanen vil betyde et stort skridt fremad for Odenses miljø, trafikafvikling og byudvikling.

 

 

Personalepolitik.

En forudsætning for at Odense Kommune kan lever tilfredsstillende serviceydelser overfor vores borgere, er at kommunen har et engageret og veluddannet personale.

 

Det er derfor vigtigt at personaler har indflydelse på deres arbejde, at der lyttes til personalets synspunkter. Ved at inddrage personale i beslutningsprocessen sikre at beslutningerne er holdbare og bæredygtige.

 

Enhedslisten takker for de mange bemærkninger vi har modtaget fra personalet til det fremlagte budgetforslag.

 

Der er fremlagt tanker om at reducerer MED systemet til to i stedet for tre led. Dette forslag støtter Enhedslisten ikke. Der er vigtigt at der er tre led i opbygning af vort MED system. Lokaludvalg, Afdelingsudvalg og Hovedudvalg. Afdelingsudvalgene er vigtige for at sikre en aktiv medarbejderindflydelse på tværs i en afdeling.

 

Mindre sygefravær

Der er ingen tvivl om, at vi alle ønsker at der i kommunen er så få sygedage som muligt. I Enhedslisten er vi af den opfattelse at sygefravær ikke kan undgås, og det skal ikke gøres til en ”forbrydelse” at blive ramt af sygdom.

 

Det er efter vores opfattelse ikke en holdbar beslutning, hvis dette byråd indarbejde store besparelser, på op til 175 mio. kr.,  med henvisning til at nedbringe den gennemsnitlige sygefravær fra 18 til 13 dage samt at indføre rygeforbud.

 

I stedet for disse ikke dokumenterede besparelse, ville det være bedre at satse på et godt arbejdsmiljø, der ikke belaster vort personale psykisk og fysisk, således at den arbejdsbetingede sygefravær reduceres.

 

Det er også vigtigt at slå fast, at langtidssygefravær vægter med 10,6 dage i statistikken, så fraværet ved kortere sygefravær er på kun 7,4 dage inkl. Lørdag/søndag.

 

Enhedslisten kan ikke tilslutte sig, at der skal udbetales en økonomisk gevinst til de medarbejdere der ikke har sygefravær. Som bekendt er sygdom en hver mands herre. Det er dog fortsat utroligt at lørdag/søndag fortsat tælles med ved sygefravær.

 

 

Nej til centralisering.

Der er i budgetforslaget lagt op til at centraliserer en række servicefunktioner på bl.a. skolerne. I et kommunalt ejendomsselskab.

 

Enhedslisten har modtaget en henvendelse fra bl.a. Skt. Klemenskolens skolebestyrelse, der klart tager afstand fra dette forslag.

 

Enhedslisten er enige med skolebestyrelsen.

 

En folkeskole er efter vores opfattelse en enhed, der dækker alle funktioner fra elever, lærere, pedeller, skoleledelse og skolebestyrelse.  Ved at trække pedellerne ud af denne helhed vil pedellerne ikke fremover være under skolens ledelse og indgå i dette kollegiale fællesskab på skolen. Der er efter vores opfattelse ingen tvivl om, at pedellerne tilstedeværelse på skolerne har en stor pædagogisk betydning.

 

Ansvaret for denne enkelte skoles drift, pædagogisk og praktisk, skal ligge ved skoleledelsen og skolebestyrelsen.

 

Forslaget om centraliseringen er totalt tåbeligt, når vi ser på f.eks. driften ag Idrætsparken. I Idrætsparken er det tydeligt at se betydningen af at alle arbejde sammen på tværs af faggrupper og stillingsbetegnelser.

 

 

Folkeskolen, en forudsætning for udvikling..

Der er ingen tvivl om, at de lokale folkeskole er grundpillen i mange lokalsamfund. Derfor er det dybt beklageligt at der er nedlagt lokale skoler, men det er glædeligt at det lykkedes at sikre skolerne i byens yderområder. Var skoler som f.eks. Skt. Klemensskolen blevet lukket, ville dette lokalsamfund have mistet en meget væsentligt sammenhængskraft.

 

Enhedslisten kan ikke godkende nye besparelser på folkeskolen i form af bl.a reduktion i undervisningstimetallet. Det er utroligt at der igen skal ske besparelser på folkeskolen, efter den store skolelukningsrunde.

 

En god folkeskole er en forudsætning for at dette samfund kan sikres en positiv udvikling. Folkeskolen er grundlaget for den videre uddannelse i vort samfund. Svigter folkeskolen taber vi mange måske en hel generation på gulvet.

 

Vejen frem er ikke flere elever i klasserne, hvilket betyder mindre undervisningstid pr. elev

 

Modersmålsundervisning

Det er dokumenteret, at for at sikre tosprogede elever en god skolestart og et vellykket skoleforløb er det nødvendigt at sikre Dansk Som Andetsprog i indskolingen, det sikres bedst ved modersmålsundervisning i folkeskolen.

 

 

Børnepasning.

Enhedslisten er klar af den opfattelse, at vort daginstitutionstilbud er en af de vigtigste kærneydelser som Odense Kommune har som opgave. Daginstitutionstilbuddet sikre at en tryg opvækst for børnene, samt sikre at forældrene kan passe deres erhvervsarbejde og uddannelse.

 

Enhedslisten kan ikke støtte at den ugentlige åbningstid i børnehusene reduceres fra 52 til 50 timer ugentligt.

 

 

Kultur til alle.

For Enhedslisten er det væsentligt at kommunen har kulturpolitik der bygger på folkelighed og ikke på mursten. Dermed mener vi at der skal sikre råderum til de mange folkelige kulturaktiviteter der vokser op fra befolkningens vækstlag.

 

Det er nu sikret de små storby teater deres fortsatte tilstedeværelse i Odense. Vi har fået et nyt børneteater, som vi i Enhedslisten håber vil få godt fat i Odense.

 

Der er været mange planer om aktiviteter på Kulturøen på havnen. Meget tyder nu på at det Nord Atlantiske Hus bliver etableret på øen. Vi mangler fortsat at sikre den alternative ungdomskultur, som holder til i Metkorn-bygningen, at få afklaret om de kan blive i bygningen eller der skal findes et nyt sted.

 

I Bolbro, har et kombineret kultur-, socialt og fritidstilbud vist den store betydning dette projekt har haft. For nylig kunne Bolbro Brugerhus markerede sit 25 års jubilæum. Projektet har haft stor betydning i bydelen, hvor der bor mange enlige og hvor den økonomiske formåen ikke er særlig stor.

 

Vi forstår godt, at brugerne af Bolbro Brugerhus ikke kan forstå, at de skal rammes af sparkniven, så brugerhuset i fremtiden mister sin daglige leder, der er en forudsætning for at et hus med så mange opgaver kan fungerer. Enhedslisten vil fremsætte et ændringsforslag til budgettet der sikre Bolbro Brugerhus.

 

I Enhedslisten mener vi at kommunen må går ind og sikre at Mandecentret sikres den nødvendige økonomi, efter at centret har mistet tilskuddet fra SATS-pulje, således at centret kan fortsætte det meget værdigfulde arbejde som centret hidtil har gennemført.

 

 

Byudvikling

I Odense er der mange store byudviklingsprojekter. Nyt supersygehus, Lukning af Th.B. Thrigesgade, Letbane, Nyt teater og Musikhus, for nævne nogle af de markante.

 

I Enhedslisten er vi af den opfattelse det er tiden, at der sker en prioritering af projekterne.

 

Vi mener at kommunen må sikre de kommunale investeringer i infrastruktur der sikre at det nye supersygehus kan blive en realitet.

 

Vi mener at Odense skal styrke sin kollektive trafik med en letbane.

 

Vi mener at Odense bymidte skal genskabes gennem en lukning af Th.B.Thrigesgade.

 

Til gengæld mener vi IKKE at der skal bygges nyt Teater og Musikhus. Dels mener vi ikke at der er et aktuelt behov for bygningen. Det er der med al tydelighed dokumenteret ved at de private investorer i projektet har trukket sig fra projektet. Vi mener at dette projekt skal ud af budgettet, og sendes på arkiv til evt. senere brug.

 

 

Demokrati og borgerinddragelse.

For Enhedslisten er det af afgørende betydning for udviklingen i Odense Kommune, at der er åbenhed om byrådets beslutningsgrundlag.

 

Vi mener derfor at den form for budgetlægning der nu praktiseret er udtryk for lukkethed. Budgettet udmeldes som rammebudgetter til de enkelte udvalg/forvaltninger, med det resultat, at borgerne ikke ved vedtagelsen af budgettet ved 2. behandling, med sikkerhed ved hvordan budgettet får indflydelse på deres hverdag.

 

Et konkret eksempel på dette er de vanskeligheder Børn- og Ungeudvalget har haft med at konkretiserer besparelserne som flertallet i dette byråd pålagde området ved sidste års budgetvedtagelse.

 

 

Konkrete forslag.

Enhedslisten har en række konkrete ændringsforslag til det fremlagte budget. bl.a.

  • Ingen reduktion af åbningstiden i børnehusene
  • Stop med besparelserne på folkeskolen.
  • Sikring af Bolbro Brugerhus driftstilskud.
  • Der sikres driftstilskud til Mandecentret.
  • Musik- og Teaterhuset sendes på arkiv.
  • Der oprettes ikke en central ejendomsenhed.
  • Der sælges ikke ud af kommunens ejendomme.

Finansiering.

Der skal ikke være tvivl om, at finansieringen af dette års budget er en vanskelig sag.

 

Kommunerne er blevet økonomisk fattigere gennem de seneste 10 års borgerlig udhuling af kommunernes økonomi. Havde regeringen og DF ikke nedsat skatten for de rigeste, og i stedet tilført kommunerne økonomien, havde vi i Odense Kommune haft ca. 100 mio. kr. årligt til at sikre kommunal service for.

 

På trods af den økonomisk vanskelige situation kommune befinder sig i, kan Enhedslisten ikke støt at der sælges ud af vores udlejningsejendomme. Vi mener det er vigtigt at kommunen gennem en stor andel udlejningslejligheder kan være med virkende til at styre ejendomsmarkedet. Der ved kan vi undgå, at private spekulanter styre markedet, med urimelige huslejestigninger til følge.

 

Vi mener også at kommenene skal være med til at løse den bolig sociale opgaver.

 

På trods af dette vil Enhedslisten frem til 2. behandling fremlægge konkrete forslag til, finansiering af vore forslag.

 

Vi vil bl.a. se på:

 

  • Hæve dækningsafgiften i stedet for nedsættelser.
  • Udfordrer regeringens skattestop.
  • Fjerne en række af de støtteordninger til bl.a. erhvervslivet.

Frem mod 2. behandling.

Enhedslisten går til dette års budgetforhandlinger med det klare håb, at resultatet af morgendagens folketingsvalg sikre et socialt ansvarligt folketing der vi sikre kommunerne økonomi til at løse vore opgaver.

 

Der skal ikke være tvivl om, at vi helst havde set at forhandlingerne om budget 2012 ikke som planlagt finder sted på fredag, men blev udsat til vi kende den nye regering og at KL havde haft fat i regeringen og genforhandlet kommuneaftalen.

 

På trods af denne ønsketænkning kommer vi til forhandlingerne med det håb, at vi i rød stue i fællesskab kan skabe en ny udvikling i Odense Kommune.

En elektronisk udgave af talen findes her.

Borgmesterforvaltningen