Spring til indhold

Borgmesterens tale

Borgmester Anker Boyes Budgettale.

Budgettale 2012

 • Hvad kendetegner en god by? Hvad er det der gør, at vi har lyst til at bo et sted? Der er selvfølgelig ikke noget enkelt svar på de spørgsmål, men for mig er to ting afgørende. For det første skal rammerne for hverdagen være velfungerende. For det andet skal byen spire, udvikle sig og have en puls.

 

 • Jeg synes at Odense er en god by at bo i. På trods af krisen leverer vi gode velfærdsydelser til vores ældre, til børnefamilierne og til de svageste i samfundet.

 

 • Og på trods af krisen står vi på tærsklen til et årti, hvor der investeres mere end 18 mia. offentlige og private kroner i byen.

 

 • Men på linje med andre kommuner mærker vi også i Odense aktuelt de seneste års nedgang i økonomien. Der er flere ledige end før krisen, og vores indtægtsgrundlag er faldende. Det er naturligvis en udfordring, men det må ikke slå os ud af kurs. Målet ligger fast: Odense skal - på trods af krisen - fortsat være en god by at bo i.

Budget 2011: Rettidig omhu

 • Vi traf sidst år en række vanskelige – men nødvendige – beslutninger. Vi udviste rettidig omhu og traf beslutningerne i tide. Det betyder, at de besparelser, vi skal finde i år er mindre end mange andre kommuner – det drejer sig om 1,3 pct. af vores samlede budget.

 

 • Derfor kan vi i dag behandle et budgetforslag, hvor vi både holder kerneydelserne fri for besparelser – og skaber luft til de investeringer, der i sidste ende skal sikre, at Odense er en god by at leve i.

 

 • Sidste år blev vi enige om en ny måde at arbejde på. Vi blev enige om at planlægge fire år frem, og lade de enkelte udvalg finde forslag til besparelserne. Det var svært – men ansvarligt – og 28 ud af 29 byrådsmedlemmer stemte for. Det vil glæde mig, hvis vi i år kan bygge videre på ånden fra den aftale, og igen vise vilje til samarbejde og ansvarlighed.

 

 


Investeringer i fysiske rammer og infrastruktur

 • Budgettet fra sidste år skabte fundamentet for et budget hvor vi ganske vist skal spare, men hvor vi også har plads til at træffe nogle valg:

 

 • I budgetforslaget har vi valgt at spare et beløb, der sikrer, at vi har tilstrækkelige midler til massive investeringer i både kernevelfærd og vækst. Vi kan nemlig ikke spare os til vækst.

 

 • Vi vil investere i rammerne for velfærd. For velfærd er ikke bare varme hænder. Også de fysiske rammer skal være i orden.

 

 • Med investeringer på renovering af folkeskoler og plejehjem, og oprettelse af nye botilbud, kanaliserer vi 180 mio. kr. til blandt andet byggeri og erhvervsliv, og sætter dermed skub i væksten.


Kerneydelserne friholdes

 • En del af de store og svære besparelser, vi foretog sidste år, mærkes først rigtigt af borgerne i år. Tænk bare på reduktionen i daginstitutionernes åbningstid.

 

 • Vi står overfor et grundlæggende valg. Skal vi reducere i servicen - Eller skal vi reducere i antallet af ansatte i kommunen? Hvem skal holde for? Hvem skal betale prisen? Borgerne – eller de ansatte i kommunen?

 

 • Vi har valgt det sidste. Vi har valgt, at borgerne ikke skal mærke serviceforringelser.

 

 • Derfor sparer vi på administrationen.

 

 • Selvom det vil betyde afskedigelser og stillinger i kommunen, der ikke bliver genbesat.

 

 • Det gør ondt på dem, der mister jobbet. Men det er vores valg at spare på administrationen for at bruge penge på investeringer i velfærden.

 

 • En del af besparelserne vil blive hentet med naturlig afgang, men der vil være medarbejdere, som vil miste deres job. Det SKAL ske i god dialog og i en involverende proces med medarbejdersiden.

 


Ny virkelighed - Ny Velfærd      

 • Der er ikke udsigt til, at vi får flere penge de næste par år. Samtidig har vi en bunden opgave med at sikre, at odenseanernes hverdag hænger sammen. Vi kommer derfor ikke uden om at spørge os selv, hvad det er for en velfærd, vi vil have råd til i fremtiden.

 

 • I vores velfærdsdagsorden ”Ny virkelighed – Ny velfærd” lægger vi op til at tænke i nye måder at løse velfærdsopgaver på. 

 

 • Vi skal vænne os til en ny virkelighed, hvor vi ikke alene spørger, hvad vi har krav på, men hvad vi har brug for. Og hvor vi ikke alene spørger, hvad vi som enkeltpersoner har brug for, men hvad fællesskabet har brug for. Denne debat skal vi have borgerne inddraget i.

 

 • Det budget, vi her fremlægger, tager hensyn til denne nye virkelighed på den ene side – samtidig med at det på den anden side viser vores vilje til ikke at ville opgive visionen:

 

 • Odense skal være en by i vækst. Odense skal levere god velfærd. Odense skal være en god by at bo i.

 

 • Inden jeg overgiver budgettet til byrådets 1. behandling har jeg lige et par praktiske bemærkninger:

 

 • Budgettet færdigbehandles formelt set ved byrådets 2. behandling d. 5. oktober, og ændringsforslag skal være fremsendt til Borgmesterkontoret senest d. 22. september kl. 12. 

 

 • Økonomi og Organisationsudvikling står også i år til rådighed med bistand til at udarbejde ændringsforslagene.

 

 • Endelig kan jeg oplyse, at jeg har indkaldt partigrupperne til forligsdrøftelser på fredag.

 

 • Med disse ord overgiver jeg budgetforslaget til byrådets 1. behandling.

 

En elektronisk udgave af talen findes her.

Borgmesterforvaltningen