Spring til indhold

Venstre

 .

Venstres Budgettale

”En ny virkelighed” sådan blev årets budget lanceret. En forventelig virkelighed vil vi sige i Venstre. Finanskrisen har også ramt Danmark, og heldigvis var der forud gået en ansvarlig økonomisk politik, som gjorde at der var råd til at afbøde for de værste konsekvenser. Men det var ikke gratis og nu, hvor forholdene langsomt er ved at normaliseres, så kommer regningen – også til Odense. Men i Danmark er vi sluppet nådigt – se blot på mange af de europæiske lande, hvor statsunderskud og arbejdsløshed har nået bekymrede dybder.

Venstre har sagt det før – og siger det igen: De tider, hvor kommunalpolitik handlede om at fordele nye penge, der regnede ned ovenfra, er forbi. Vi skal holde hus med de penge vi har og oveni købet også tage den store udfordring op det er, at der i de kommende år bliver færre i den erhvervsaktive alder til at løfte på fællesskabets vegne. Der kommer kort sagt til at mangle hoveder og hænder på arbejdsmarkedet og dermed også i kommunen.

Vi vil gerne indledningsvis slå fast, at vi ikke deltager i at sætte skatten op – det er for os at se ikke muligt at tage en endnu større del af vores fælles økonomi og bruge i den offentlige sektor end den store andel, vi allerede i dag bruger på fællesskabets vegne.

Det handler om at forny den offentlige sektor. Vi er i gang i Odense, men tempoet skal op – vi skal blive hurtigere og bedre til at gå fra projekter til at få ideerne til at virke i hverdagen. Det kræver hårdt arbejde og vilje.

Vi er i Odense trods alt så heldigt stillet, at vi har lidt tid til at få den ”nye virkelighed” på plads. Det har vi, fordi vi i de seneste år har udvist stor ansvarlighed i omgangen med borgernes penge – og ikke brugt mere end vi havde råd til.

Men vi må ikke hvile på laurbærrene – løsningerne skal på bordet og ud og virke – hvis ikke det skal ende med, at vi på mange områder bliver tvunget til store serviceforringelser. Vi skal i langt højere grad indtænke teknologiske løsninger, nye arbejdsmetoder f.eks. den rehabiliterende tankegang og borgernes mange frivillige indsatser – hvorfor f.eks. ikke nytænke plejen af grønne områder i lokalområderne, måske havde lokale grundejerforeninger lyst til at overtage ansvaret for de grønne områder i deres umiddelbare nærhed og få en betaling herfor til deres fælles aktiviteter. Det ville helt sikkert betyde en besparelse på grøn vedligehold - og pengene, der skulle bruges, ville komme vores lokalsamfund til gode.

Et af de områder, vi i Venstre er meget bekymrede over, er udviklingen i førtidspension. Det er chokerende, at hver 10. odenseaner i den erhvervsaktive alder i dag er på førtidspension. Det er en falliterklæring, hvis vi ikke tror på vi kan ændre det faktum. I Venstre vil vi vende den udvikling. Vi er især bekymrede over at sende unge på førtidspension. Vi tror på, at flere har mulighed for at bidrage positivt til samfundet med en arbejdsindsats, som vi har så hårdt brug for. Vi mener også, at der er megen livskvalitet i at opleve, at samfundet har brug for en. Viljen blev formuleret i sidste periode i Ungestrategien og mange af de tiltag, der blev sat i værk var netop også med det afsæt. Det arbejde skal fortsættes og øges. Det kræver dog – at der er en reel vilje og tro på, det kan lade sig gøre. Det tror vi på – og der er eksempler, der kan støtte op om det synspunkt. F.eks. fællesprojektet mellem Ældre- og Handicap og Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ”job til alle” – her har dygtige medarbejdere vist, at der er en anden vej end den direkte vej til førtidspensionering.

Den tro på vi kan gøre en forskel, skal også afspejle sig i vores budgetlægning – et krav om, at førtidspensionsområdet også skal bidrage til at finde penge ved at bremse antallet af personer, der får tilkendt førtidspension, er for os rimeligt. Hvis vi bare godtager at fremskrive en stigning i budgetterne, har vi også her fra byrådssalen sendt et signal om, at vi ikke tror på det. Og det er vores børn og ældre, der betaler regningen for den manglende tro – det er nemlig her de penge så skal findes i stedet – det syntes vi i Venstre er forkert.

Enhver virksomhed, der står overfor store udfordringer og udsigt til svigtende indtægter tager sin investerings- og udvidelsesplaner op til revision. Det skal vi også gøre her i byen – i tider, hvor krisen kradser, er det ikke rettidig omhu at sætte store prestige projekter i gang; men tværtimod tid til at samle sig om at komme bedst mulig rustet ud på den anden side – og så kan de store planer findes frem igen og nye kan komme til, selvfølgelig afpasset til den udvikling, der er sket.

Vi vil derfor også pege på, at tiden ikke er til at bygge et musik- og teaterhus. Vi vil gerne opfordre de øvrige forligspartier omkring musik- og teaterhuset til reelt at overveje det. Lad os bruge de penge på at sikre grundlaget for børn, unge, ældre og handicappede i stedet.

Vi er fortsat af den klare overbevisning, at grundlaget for en god by skabes i vores lokalsamfund og i hverdagens møde mellem vores borgere og i hverdagens møde med kommunen. Det var der også andre, der havde en tro på for ikke så længe siden. I Venstre mener vi det – og hvis andre er af den overbevisning at ”hver dag er den vigtigste” – så må vores børn og ældre medborgere også være vigtigere end et musik- og teaterhus i krisetider, hvor det handler om benhårdt at vælge imellem, hvad vi har råd til.

Det at skabe gode rammer om lokalsamfundene og borgernes liv i byen betyder også for os, at vi skal tage nogle endelige beslutninger i det her budgetforlig. I Venstre ønsker vi, at der etableres ordentlige forhold for tennis, atletik og cykling - og at Korup Kultur- og Idrætscenter langt om længe kan realiseres, derfor vil vi have pengene sat af, så projekterne kan gennemføres – vi skal stoppe snakken og handle.

I det fremlagte budgetforslag ligger der mange udfordringer. Med de store beløb, der lægges op til at skulle spares på børn, unge, ældre og handicappede, så vil det kunne mærkes. Vi anerkender nødvendigheden af, at der skal findes penge – men vi mener nogen af pengene kan findes andre steder. Vi har nævnt førtidspensionsområdet, som et område, der også skal bidrage. Men vi vil også pege på de frie penge, der ligger under Borgmesterforvaltningen. Det er nemlig sådan, at der er sat penge af til drift af projekter i de kommende 4 år, som ikke alle sammen uanset udviklingen, vil blive brugt, fordi de konkrete projekter ikke er færdige allerede i 2011.

Det handler om drift til kanalforbindelsen, musik- og teaterhuset, Nordatlantisk Hus og byens Ø. Vi vil gerne understrege, at det ikke handler om at projekterne ikke skal realiseres, men om at eksempelvis kanalforbindelsen jo ikke står færdig i 2011, og derfor er der heller ikke brug for de afsatte penge. Det er alt i alt ca. 40 mio. kr. for de 4 år – de penge, der står frem til de enkelte projekter er klar til at gå i drift og dermed ikke skal bruges, vil vi reducere sparekravene på børn, unge, ældre og handicappede med. De penge går ikke fra nogen – og de kan medvirke til at besparelserne lige knap bliver så store på meget sårbare områder.

Men tilbage til at der lægges op til store reduktioner på børn, unge, ældre og handicappede. Det er afgørende for os at få sagt tydeligt: Det her får konsekvenser – det kommer til at betyde forandringer og indgreb i mange borgeres hverdag. Vi vil med alt, hvad vi har – gøre alt for det bliver så skånsomt som muligt. Ud over, at vi her peger på muligheder for at løfte en del af byrden af og dermed mindske konsekvenserne, så vil vi også pege på det helt afgørende i, at vi som byråd evner at stå sammen. Vi skal stå sammen om at turde gå nye veje, turde at træffe også de ubehagelige beslutninger og stå ved dem i fællesskab. Vi skal have meget fokus på at inddrage brugere, borgere og personale i de overvejelser vi gør os – at realitetsteste det vi gør og være lydhøre. Vi skal være åbne overfor at nogle løsningsforslag er brugbare for størstedelen af vores tilbud, men også være så meget i takt med virkeligheden, at der skal være plads til undtagelser. I Venstre tror vi ikke på, at ens løsninger overalt er vejen frem.

En anden afgørende ting er fokus på vores indtægtsgrundlag. Vi gør det afgjort ikke godt nok i Odense i dag. Der er for ganske nylig offentliggjort en undersøgelse af Dansk Industri, der meget nedslående viser, at Odense har et af landets absolut dårligste erhvervsklimaer. Det er vi nødt til at have gjort noget ved – hvordan skal vi ellers tro på, at vi kan tiltrække nye virksomheder, og få dem vi har til at vokse. Der er behov for at vi lytter mere til erhvervslivet – at vi gør det lettere at være erhvervsvirksomhed her i byen.

Det er og bliver erhvervslivet der skaber skatteindtægterne – de skaber arbejdspladserne, der giver os skatteindtægter og dermed giver os råd til at have en god offentlig service. Derfor foreslår Venstre, at fokusere vores indsats – at vi smidiggører sagsbehandlingen for erhvervsvirksomheder, at vi direkte spørger dem, hvad der skal til for at vores erhvervsklima bliver bedre. Og lad os slå fast: Vi vil fortsat fastholde en aftrapning af dækningsafgiften, det er direkte skadeligt for erhvervsklimaet, at vi i Odense har en særskat på erhvervslivet.

Vi skal sørge for at udviklingen ikke går forbi Odense. Vi står med en enorm mulighed i og med, at der skal bygges et nyt supersygehus i Odense til over 6 mia. kr.. Det er nu der skal handles, hvis vi ikke om 10 år skal konstatere, det alene blev udviklet og bygget af alle andre end odenseanere og fynboer.

Det er også nu, vi skal sikre udviklingen af portalområdet ved Syddansk Universitet og Forskerparken. Fremtidens virksomheder skal ligge her – ikke mindst indenfor bioteknologi, IT og velfærdsteknologi. Men det kræver en indsats og en åben kommune. Det kræver, vi tør indgå i nye partnerskaber og lukke kommunen op – at vi i samarbejde med private skaber nye løsninger til brug i kommunen – men også nye løsninger, der kan skabe fremtidens produkter og dermed bæredygtige indtægtsmuligheder for vores virksomheder. Vi står foran et Lindø, der lukker og dermed mange arbejdspladser, som allerede er i gang med at forsvinde – der er gang i mange gode initiativer, og vi vil her gerne fremhæve Odense Havns bestræbelser på at være aktivt i spil i forhold til bygningen af Femern forbindelse og hele udviklingen af Lindø som nyt industriområde. Men vi må ikke sætte os ned og vente på resultaterne, der skal flere muligheder i spil for at sikre, at vi får skabt nye arbejdspladser.

Samtidig er vi også dybt bekymret over udviklingen i handelslivet i centrum. Det kræver blot en gåtur op og ned af gågaden for at se, at vi har en fælles udfordring. Der skal sættes initiativer i gang for at få centrum op at stå igen. Det skal ikke være kommunale konsulentskabte aktiviteter, men initiativer som bliver udviklet i tæt samarbejde med de handlende og ejerne af ejendommene i centrum. I forhold til at gøre det mere attraktivt at komme i centrum ser Venstre også meget gerne, at der konkret bliver taget hul på at etablere en citybuslinie, så alle borgere har mulighed for at komme rundt. Samtidig vil vi i Venstre også pege på, at indførelsen af en afgift på udendørsservering, som foreslået i budgettet, ikke understøtter, at centrums udvikling igen kommer i gang. Den afgift ser vi gerne taget af bordet, da den skubber til udviklingen i den forkerte retning.

Og når vi er ved beslutninger, der går i den forkerte retning, så mener vi også, der er behov for at kigge på lukningen af Næsby Bibliotek igen. Ved at lukke biblioteket fjernes endnu en lokal forankret institution – og det er altså i vores lokalområder, at byens borgere først og fremmest bor og her vi skal tiltrække nye borgere. I stedet vil vi foreslå, at hele borgerserviceområdet nytænkes. Lad os få gjort vores biblioteker til grundstenen i vores borgerbetjening. Vi kan starte med de mest simple forespørgsler i borgerbetjeningen og lægge dem ud lokalt på bibliotekerne, så vi får flere filialer af borgerservicecentret. I Venstre er vi af den opfattelse, at det både kan give en bedre borgerbetjening og en effektivisering.

Lad os dvæle lidt ved de forkerte beslutninger. Vi vil slå helt fast, at et budgetforlig med Venstres deltagelse klart forudsætter, at en fremtidig skolestruktur ikke indgår som et element. Vi er midt i en høring, og i Venstre kan vi ikke acceptere det fremlagte forslag. Om vi slutteligt kan gå med i et forlig om skolestrukturen afhænger helt af, om der bliver udarbejdet alternative forslag, der respekterer det store udviklingsarbejde, som vores skoler hver især har gjort i de seneste år. Vi mener, at mange af elementerne til ”fremtidens skole” allerede findes rundt på skolerne. Vi ønsker en plan med langt færre skolelukninger og med færre børn- og ungeskoler indarbejdet.

Uanset trange tider, så er der områder, hvor vi er nødt til at handle. I sidste års budget var forligspartierne enige om, at vi skulle finde penge til en ny dag- og natvarmestue, sådan at vi kunne få løst de udfordringer, vi oplever i visse dele af gågaden, som bestemt ikke gavner centrum. Samtidig skal vi også skabe en mere værdig situation for de udsatte borgere. Pengene til at fuldføre projektet skal findes. Vi foreslår, at Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, der ikke skal bidrage til at skabe balance i den store kasses regnskab, pålægges at finde pengene, så vi sikrer os, at den nye dag- og natvarmestue rent faktisk også kommer fuldt og helt i gang.

På anlægssiden står vi med et problem omkring hjælpemiddeldepotet – arbejdstilsynet er kommet med et påbud – og vi er nødt til at få handlet. Det kræver en anlægsbevilling. Der er ingen vej udenom, alternativt lukker Arbejdstilsynet hjælpemiddeldepotet. Uanset, at vi arbejder på at forny hjælpemiddeldepotet og måden vi løser denne opgave på, så er påbuddet presserende at kunne påvise en løsning på – det kræver en bevilling.

Der er også stillingtagen til næste del af forliget omkring provenuet fra fusionen mellem Energi Fyn og Odense Energi. For Venstre er det som nævnt af afgørende betydning, at vi prioriterer at finde pengene til tennis, Korup Kultur- og Fritidshus samt cykel- og atletikbanen. Derudover vil vi også pege på den fælles aftale om at udvide botilbuddet Lindegården, som er et tilbud for sindslidende. Der er på dette område behov for at skabe plads til nytænkning – da også det område skal bidrage til at dække hullet i kommunekassen – og i det her tilfælde er driftsbesparelsen allerede indregnet i kommunens samlede regnskab. Det forudsætter, at vi som aftalt laver en investering, sådan at vi kan gøre tingene bedre og mere effektivt, ellers skal der tilbageføres penge til området.

Når vi taler om at ændre vilkårene for nogen af byens allermest socialt udsatte, vil vi også gerne pege på en lille investering på 1,6 mio. kr., men for de berørte af stor betydning. Det er muligt på en grund der er fundet, at etablere skurvogne for hjemløse psykisk syge borgere, der i dag ikke kan rummes nogen steder, ej heller i byens varmestuer. For en engangsinvestering kunne vi skabe langt bedre forhold for nogen meget svage og udsatte borgere.

Når vi ser på anlægsønskerne på pasningsområdet kan vi se, at der fortsat er behov for udbygning af daginstitutionerne. Vi vil i Venstre foreslå, at kapacitetsplanen på daginstitutionsområdet nytænkes – især fordi forvaltningen i deres oplæg til skoleforandringer peger på, at der kan undværes 48 børnehavepladser og 18 vuggestuepladser på Ejbyskolen. Når det vurderes, at de pladser kan undværes må planen nytænkes – vi kunne jo fastholde pladserne og så spare etablering af en børnehave et andet sted. Ligeledes vil vi opfordre til, at der i forbindelse med ønsket om en børnehave i Spurvelund nytænkes, og at det ønske ses i tæt relation til Spurvelundskolen – skolen og daginstitutionen skal tænkes sammen.

Det er et andet budget end vi har set i mange år, men ikke et uventet budget. I Venstre glæder vi os dog over, at det til det tekniske budget lykkedes at få ændret på den såkaldte profil for besparelserne. Ved at vi lægger os i selen for at finde besparelserne lidt hurtigere end forvaltningen lagde op til, betyder det at besparelsen i sidste ende bliver mindre. F.eks. betyder det at børn- og ungeområdet skal finde 30 millioner mindre i årlig driftsbesparelse, når vi når 2014, end i det første oplæg – en ikke uvæsentlig faktor i de udfordringer, der venter.

Det er så afgørende for Venstre, at de steder, hvor besparelserne bliver realiseret hurtigere for at undgå at skubbe en pukkel foran sig – ikke efterfølgende bliver straffet og pålagt nye besparelser, fordi der andre steder er valgt en anden vej. Der skal af budgetforligspartierne afgives en garanti for, at en hurtigere realisering af besparelserne ikke på nogen måder kan betyde en senere regning til de samme områder.

Vi vil gerne deltage i den udfordring vi står overfor, for at sikre de mange besparelser bliver gennemført med fokus på at gøre det så nænsomt som muligt for vores børn, unge, ældre, handicappede og udsatte. Vi vil ikke lægge skjul på det bliver hårdt, og der kommer mange forandringer i de kommende år, der også vil skabe usikkerhed. Det vil kræve politikere, der tør gå nye veje og også stå ved, at der er konsekvenser – også nogen vi helst ville være foruden.

Kommunen er under forandring – vores fokus skal hele tiden være borgeren og

En elektronisk udgave af talen findes her.

Borgmesterforvaltningen