Spring til indhold

Borgmesterens tale

 .

Borgmester Anker Boyes tale ved Byrådets 1. behandling af budgetforslag 2011

Optakten til årets budgetforhandlinger i Odense kommune understreger på flere måder, at det danske samfund, de danske kommuner og dermed også Odense står midt i en ny virkelighed præget af den krise, der giver os nogle meget svære vilkår i 2011 og de følgende år.

Det er allerede kendt stof for byrådet, at vi står over for at skulle foretage nogle valg – både nogle tilvalg men ikke mindst nogle fravalg.

Der er ingen tvivl om, at byrådet kan og vil meget mere, end de økonomiske rammer er til i øjeblikket.

Jeg ved, at der er en del kommuner, der har forsøgt at pakke de lokale økonomiske udfordringer eller besparelser ind i forskellige sproglige indpakninger. Nogle kommuner vælger at kalde deres budgetudkast for ”mulighedskatalog”, ”balanceplan” eller hvad med ”afdækningskatalog”?.

Med afsæt i den dialog vi her i byrådet allerede har haft om den nye økonomiske virkelighed, er det mit klare indtryk, at ingen her om bordet vil prøve at pakke realiteterne ind i gavepapir med smart navn udenpå.

Det er jeg glad for. Vi har en forpligtelse over for vore borgere til at tale lige ud af posen om de problemer og udfordringer vi står over for. Der bliver tale om nedskæringer af såvel personale som service. Imidlertid skal den tale ikke alene dreje sig om nedskæringer over en bred kam, men i høj grad også om at finde nye måder at løse vores mange opgaver på, så vi kan fastholde en så høj kvalitet af vores service som muligt indenfor de givne økonomiske rammer.

Ud over de mange, store effektiviseringer og besparelser, som vi her i fællesskab allerede har fundet, skal vi i hvert af de kommende fire år finde yderligere 180 mio. kr. på vore kommunale budgetter. Det er den barske situation, og intet tyder på, at den er forbigående.

Det svarer til 1.8 % af kommunens driftbudget. Det lyder måske ikke af meget, men det kommer til at kunne mærkes, fordi besparelserne i al væsentlighed skal findes på driften i de kommende fire år.

Og driften handler om den service vi hver dag yder direkte i mødet med vores borgere i form af bl.a. pasning, pleje, undervisning, fritidstilbud og kultur.

Det er vigtigt at slå fast, at årsagen til denne alvorlige økonomiske situation ikke er faldende skatteindtægter til kommunen og heller ikke øgede udgifter til administration, dyre kommunale anlæg eller tidligere uansvarlige dispositioner, vi skal betale af på.

Indbyggertallet i Odense er faktisk inde i en stigning, men det er også antallet af børn, og antallet af ældre medborgere.

Regeringens krav om nul-vækst og dens manglende økonomiske kompensation for en voksende befolkning strammer grebet om kommunernes handlemuligheder, selv om vi som by også har mange jobs og fortsat en relativt lav ledighed.

Vi har også længe haft en stram styring af vores kommunale udgifter og på tværs af forvaltningerne et skarpt blik på, hvordan udgifterne hele tiden udvikler sig. Internt er der også stærk fokus på nytænkning og nødvendige prioriteringer. Vores ”nye virkelighed” betyder især, at vi ikke pr. automatik gennemfører besparelser med en grønthøster, men forsøger at finde nye og bedre måder at løse vores opgaver på.

Den velvilje til at se på tværs for at skabe overblik og dermed sammenhæng i politiske indsatser og administrationen af dem skal vi holde fast i som et opgør mod kasse- og silotænkning.

I år og i de kommende år skal vi politisk turde tage de store diskussioner, og vi kommer til at sætte fingeren også på de ømme steder - dèr hvor vores eget hjerteblod flyder. Lad os være enige om, at vi har passeret punktet for snævre særinteresser og sektorisme.

Selv om vi skal helt ned i skibets maskinrum for at se på, hvad vi har råd til af service, og hvad vi eventuelt kan gøre anderledes, skal vi fortsat satse på fremtiden.

Midt i en krisetid skal vi have kræfter til også at stå på skibets bro for at følge de mange gode beslutninger, vi tidligere har truffet, hvoraf nogle peger langt ind i fremtiden, men som selvfølgelig ikke kan løse de akutte problemer.

Store eksisterende anlæg som f.eks. Ths. B. Thrigesgade, letbanen, Odense Havn, nyt OUH, kanalforbindelse og strategiske indsatser som velfærdsteknologien og omdannelsen af Lindøområdet. Listen er allerede lang. Visioner og planer, som der skal være plads til at følge op på trods krise, fordi vi også i fremtiden skal sikre Odense et eksistensgrundlag og udviklingsmuligheder.

Blandt de visioner, der kan få afgørende betydning for Odense, er udviklingen af et helt nyt vidensområde omkring Syddansk Universitet indeholdende et nyt universitetshospital og ikke mindst en ny Forsker- og Videnpark, der på sigt kan være med til at holde på nogle af vore mange højtuddannede og derigennem bidrage til nye arbejdspladser og ny vækst.

Her har vi i kommunen i høj grad en rolle som katalysator for, at der bliver truffet de rigtige valg til gavn for Odense. Det er vigtigt, at vi også politisk står sammen om at skabe den nødvendige sikkerhed for de fremtidige investeringer i dette område.

Det hjælper ikke vi kun løser de akutte problemer, hvis vi fejler på den lange bane.

Det er byrådet, der altid vil have det overordnede ansvar, men både når vi udvikler, tilpasser og skærer ned, skal det ske i tæt dialog med borgerne. Det er baggrunden for, at vi netop har udvidet høringsfasen i f.b.m. skoledebatten, og jeg ser for mig, at vi fremover i langt højere grad skal gå i tidlig og direkte dialog med de borgere, der bliver berørt af den nye virkelighed.

Jeg oplever, at vore borgere vil tage medansvar, og de har også ofte idèer, viden og kompetencer til at skabe anderledes og bedre løsninger for de samme penge sammen med os.

Den særlige udfordring, som vi står overfor nu og i de kommende år, har fået mig til at ændre på vores egen politiske arbejdsproces for Odense kommunes budget.

Vi er startet tidligere i år. Allerede før budgetforslaget i dag foreligger, har byrådets medlemmer været inddraget, og jeg har i de indledende drøftelser mødt en konstruktiv holdning blandt de ansvarlige partier i byrådet, der giver mig grund til at tro, at vi også kan nå frem til en bred aftale om det budgetforslag, vi bliver præsenteret for i dag.

Budgettet færdigbehandles formelt set ved Byrådets 2. behandling onsdag den 6. oktober. Ændringsforslag skal være afleveret til Borgmesterkontoret den 22. september kl. 15.30. Jeg har allerede indkaldt partigrupperne til forligsdrøftelser på fredag.

Med disse ord overgiver jeg budgetforlaget til byrådets 1. behandling.

 

En elektronisk udgave af talen findes her.

Borgmesterforvaltningen