Spring til indhold

Enhedslisten

 .

Enhedslistens Budgettale


Odense Byråd skal benytte budgetbehandlingen for 2011 til et markant nej til regeringens afvikling af det danske velfærdssamfund.


Odense Kommune - en ny virkelighed.
Skal være udvikling - ikke afvikling!

Kun gennem solidariske løsninger i fællesskab kan der sikres en bæredygtig udvikling i Odense Kommune.


Regeringen og KL smadrer kommunens økonomi.

Hvis der er noget, der ikke har været bæredygtigt i de seneste år i Danmark, er det den økonomiske planlægning.

Regeringen og Dansk Folkeparti har, med støtte af næste alle øvrige partier i Folketinget, sat det offentlige Danmark i stå.

Der er indgået det ene forlig efter det andet der markant har forringet kommunernes økonomiske mulighed for at løse de velfærdsopgaver der er pålagt kommunerne.

Det er dybt beklageligt, at det nye flertal i KLs bestyrelse, bestående af S og SF, har godkendt dette års kommuneaftale. Dette års aftale er den dårligste for kommunerne og dermed for de basale velfærdsområder i Danmark.

Aftalen er så ringe at mindst 26 kommuner påtænker at sætte skatten op. Odense Kommune bør være den næste kommune der tager konsekvensen af KL aftalen og sætter skatten op.

Konsekvenserne fremgår klart af det fremlagte budgetforslag, hvor der er lagt op til samlet nedskæringer den næste 4 år på 1,2 mia.kr.

Odense Byråd SKAL ved budgetlægningen for 2011 sikre at der IKKE ske forringelser for: Udsatte grupper. Børns opvækstvilkår. Ødelægger den gode folkeskole og forringer vore ældres hverdag.

Der skal ikke være nogen tvivl.


Enhedslistens bud på budget 2011 er et ansvarligt budget, der gør op med kommuneaftalerne, og betyder, at Odense bliver endnu en kommune, der bryder skattestoppet i 2011
.

Mens de øvrige partier tænker tanker om hvordan besparelserne kan gennemføres, tør Enhedslisten godt at drømme. Vi drømmer om en kommune, der bliver sat fri fra regeringens snærende bånd. Vi drømmer om en kommune, der kan løfte de opgaver, borgerne har behov for.

Den drøm kan kun blive til virkelighed hvis der gøres op med regeringens afvikling af den offentlige sektor.

Beskæftigelse

Der er ingen tvivl om at Odense Kommune er hårdt ramt af arbejdsløshed og vi ved at der bliver værre endnu, i takt med at massefyringerne på Lindø gennemføres og bl.a. Wittenborg lukker.

Denne udvikling vil fortsætte med fuld kraft, hvis budgetforslaget forslag om nedskæringer for over 1 mia. kr. de næste 4 år gennemføres. Det vil fjerne forsørgelsesgrundlaget for endnu flere odenseanske familier.

Enhedslisten mener ikke at situationen løses gennem meningsløse nedskæringer. Men Odense Byråd kan aktivt være med til at afhjælpe de værste følger af krisen, ved at sætte flere hænder i gang med meningsfyldt arbejde. Der er rige muligheder for flere hænder i ældreplejen. Flere lærer i folkeskolen i stedet for afskedigelser. Mere voksenkontakt i daginstitutionerne.

Der er også rige muligheder ved at fremme beskæftigelsen gennem miljø- og klimainvesteringer. Odense Kommune skal gå forrest i kampen for et bedre klima ved at oprette grønne jobs, der skal bruges til at lave energirigtige renoveringer af vore bygninger og hjælpe til med at Odense Kommune kan få et mere bæredygtigt energiforbrug, bl.a. ved at opsætte solfangere og energisparende foranstaltninger.


Enhedslisten ønsker et stop for formålsløst tvangsaktivering.

Vi vil IKKE lave heksejagten på syge og arbejdsløse.

Næsten 400 unge har gennemført grunduddannelsen, men har ingen praktikplads.

Kort sagt, bruge de offentlige midler til aktive hænder i stedet for passiv overførselsindkomst og meningsløse beskæftigelsesprojekter.

Det er direkte skadeligt for beskæftigelsen, at budgetforslaget lægger op til udskydelse af anlægsprojekter. Hvis der er en branche der kan skabet ny vækst, så er bygge- og anlægsbranchen.


Fattigdom og ulighed

Det har længe været kendt, at fattigdommen og uligheden stiger i Danmark, også i Odense. Den fattigdomsundersøgelse, som Enhedslisten fik sat i gang, viste tydeligt, at vi har store problemer med fattigdom.

Enhver, der færdes i byen, har jo set hvordan hjemløse, misbrugere og andre socialt udsatte præger i gadebilledet.

Varmestuer og herberg fortæller om et stigende antal henvendelser.

En social indsats overfor de mest udsatte skal gå på to ben.

Der skal langt mere forebyggelse til, og de bagvedliggende problemer skal løses. Der skal gribes fat i årsagerne til den stigende fattigdom, det stigende antal misbrugere og gadehjemløse.

Kommunen skal arbejde for, at forholdene de mest ressourcesvage borgere bliver bedre, og de dermed også får en mulighed for at komme ud af fattigdom.Kollektiv trafik

Den kollektive trafik er på randen af det totale sammenbrud.

Odense Byråd skal sikre, at byen er dækket af den kollektive trafik, så alle har lige mulighed for at kommer rundt. Odense Kommune må stille klare krav til regionen om at linienettet fastholdes og udbygges og ikke afvikles. I dag er der store huller i betjeningen med det resultat at den kollektive trafik er ubrugelig for mange mennesker.

Omlægningen af servicebusserne, hvor de ikke længere kørte til centrum, var en katastrofe. Omlægningen betød at mange ældre og gangbesværede ikke længere kunne komme til bymidten og passagertallet raslede ned. Det skal der rettes op på.

Billetpriserne skal nedsættes permanent, så det også bliver økonomisk attraktivt at vælge bussen frem for bilen.

Odense skal fortsætte med at prioriterer den kollektive trafik før privatbilismen. Det kan gøres ved at det blive uattraktivt at tage bilen ind til bymidten. Her er lukning af Th. B. Thrigesgade et godt tiltag. Det skal være dyrt og uhensigtsmæssigt at lede efter parkeringspladser i bymidten. Bymidten skal være for mennesker og ikke for biler.

Den kollektive trafik er mere end busser. Det gælder også banen.

Odense kommune skal sætte et kraftigt pres på staten for udbygningen af banenettet på Fyn. Vi skal, som Enhedslisten har påpeget i årevis, have genåbnet Langeskov og Ullerslev station. Der skal etableres det 3. spor, ikke på motorvejen, men på banelegemet over Fyn.

Odense skal også lægge pres på regeringen så de påtager sig et medansvar for etablering af letbane i Odense. Retablering af letbanen vil betyde et markant fremskridt for den kollektive trafik.


Personalepolitik

Når vi i Enhedslisten gennemgår personalets bemærkninger til budgetforslag, er der et forhold der er gennemgående. En stor bekymring for, om det er muligt at varetage arbejdsopgaverne på en professionel og menneskeværdig måde med de personaleressourcer, der er indeholdt i budgetforslaget.

Medarbejdersiden i hovedudvalget udtaler bl.a.


Vi efterlyser åbenhed og ærlighed i forbindelse med de voldsomme besparelser, som Budget 2011 lægger op til.

Det er et politisk ansvar at sikre, at der er sammenhæng og balance mellem ar­bejdsopgaver og ressourcer.


Det er ligeledes et politisk ansvar at fortælle borgerne i Odense, hvor og hvor me­get kvalitetsforringelserne vil ramme dem. Dette ansvar skal ikke overlades til den enkelte medarbejder, som skal møde borgerne i sit daglige arbejde.


Vi efterlyser et budgetmateriale, som klart beskriver konsekvenserne - både for kvaliteten og for antallet af medarbejdere, så der ikke opereres med skjulte bespa­relser, som vil betyde øget arbejdspres og stor utryghed.”

Enhedslisten deler personalets bekymringer. Med det budgetforslag der nu behandles, hvor der også i 2011 er indarbejdet besparelser – i moderne sprogbrug effektiviseringer – er der virkelig grund til bekymring.

Odense kommune skal udvikle en personalepolitik, hvor der er frihed til at tilrettelægge arbejdet på en menneskeværdig måde.

Odense kommune skal være en attraktiv arbejdsplads, hvor der i tillid til de ansatte, hvor de ansatte har mulighed for at udvikle og uddanne sig, hvor der er mulighed for at sikre en god borgerrettet service.

Der skal ryddes op i antallet af akademikere, konsulenter og ledere, og i stedet ansættes flere varme hænder på de borgerrettede områder.


Indlicitering

For at skabe sammenhæng mellem serviceydelser og personalepolitikken er Enhedslisten af den opfattelse, at der nu skal gøres op med de mange privatiseringer/udlicitering.

Enhedslisten har konstant påpeget det uheldig i, at der ikke er sammenhæng mellem politisk ansvar og opgavens løsning.

Odense Kommune har hverken mandskab eller materiel til løsning af vores vedligeholdelsesopgaver på veje, stier og grønne områder. Vi mener der igen skal etableres en grøn afdeling i Odense Kommune.

Det er nødvendigt, at der bliver kigget grundigt på de områder, hvor Odense Kommune køber ydelser fra private virksomheder.

I de tilfælde, hvor kommunen selv kan udføre opgaven, uden at det påvirker kvaliteten, SKAL opgaven hjemtages.

Vi skal se på, om der er andre områder kan oprettes kommunale virksomheder, der kan udfører opgaver til gavn for borgerne.

Hvor kommunen får udført opgaver af andre, skal der stiller klare sociale krav til disse virksomheder, så vi sikre at de påtager sig deres del af det sociale ansvar som er pålagt kommunen.

Vi ønsker også en grundig analyse af hele indkøbsområdet. Mange institutioner oplever, at de fælles indkøbsaftaler har betydet højere priser, øget administration, samtidig med at økonomien til indkøb bliver stadig ringere.


Folkeskolen, en grundpille i lokalsamfundet

Skolelukninger, opsplitning i børneskoler, ungeskoler og specialskoler, har kastet alle Odenses skoler ud en usikker fremtid. ”Fremtidens skole” Ved første øjekast lignede det en vision, men ved nærmere eftersyn viste den sig at være en sparplan med skolelukninger i en fin indpakning. De varslede besparelser på budgettet, som siger 70 millioner om året hvert år slukker lyset for fremtiden skole.

Fremtidens skole bygger på politiske bestillingsarbejde fra regeringen og KL. Det gælder Rejseholdets 360 graders eftersyn og KLs nysyn på Folkeskolen.

Enhedslisten vil kæmpe for
• den lokale skole – også i yderkanten af Odense Kommune
• enhedsskolen fra 0-9 klasse
• klassen som det vigtigste fælles ramme for undervisningen.
• specialundervisning som en del af normalskolen

• genindførelse af modersmålsundervisning
• plads til udvikling og forsøg på de enkelte skoler og netværk på tværs af skolerne.
• mere efteruddannelse af lærerne
• flere penge på Folkeskolen i fremtiden.

• Pedellerne skal blive på skolernes sammen med pengene til indvendig vedligeholdelse.

Ved at udbygge folkeskolen ud fra disse principper, vil Odenses folkeskole kunne blive så attraktiv, at antallet af elever der søger privatskoler vil falde dramatisk, hvorved elevtallet i folkeskolen fastholdes.

For Enhedslisten er det vigtigt at udbygge den rummelige folkeskole hvor der er plads til alle i enhedsskolen.

Vedtagelsen af det rådmanden kalder ”Fremtidens Skole” er nu udsat til2011. Skal der være troværdighed omkring denne beslutning, skal Byrådet ved 2. behandling af budgettet tilføre folkeskolen de midler der mangler for at videreføre Odenses folkeskoler på det nuværende niveau.

 

Børnepasning

Enhedslisten vil forsat arbejde for at udbygge pasningsområdet, hvor vi mener at udbygningen skal foretages primært for de mindste, vuggestuebørnene, hvorved brugen af dagpleje reduceres.

Vi mener, at det bør ske igennem børnehuse, der rummer barnet indtil der skal i folkeskole. Derved undgås uheldige skift mellem vuggestue/dagpleje og børnehave.

Vi følger med spænding projektet på Ejbyskolen om en fælles indgang fra børnehave til folkeskole. Et projekt vi håber ikke bliver smadret af en nedlæggelse af Ejbyskolen.

Som Enhedslisten påpegede ved sidste års budgetlægning, er der stadig et stort behov for udbygning af dagpasningen i det indre Odense. Der må findes hurtige og varige løsninger i bymidten, således at forældrene undgår unødig bilkørsel med børn til og fra institution.


Budgetforslag får store konsekvenser for børn og unge.

Ifølge budgetforslaget skal Børn- og Ungeudvalget sparer:

76,326 mio. i 2012

119,699 mio. i 2013 og

167,717 mio. i 2014

I alt: 363,742 mio. kr.

Enhedslisten spørger hvordan?

Hvem rammer det?

Ældrepolitik på ældres vilkår

Et stort problem er stadig det stigende pres vore medarbejdere oplever både i hjemmeplejen og på plejecentrene. Der er simpelthen ikke tid til at være der for de ældre. Der store problem er aften, weekend og nat.

Odense kommune bør have en ”Tilgængeligheds-konsulent” så vi sikre at alle fremtidige anlægsarbejder og byggerier er tilgængelige for handicappede.

Hjælpen til vore svageste ældre SKAL blive bedre, og der klares kun med flere varme hænder.


Budgetforslaget går hård ud over vore ældre!

Ifølge forslaget skal der spares følgende:

32.820 mio. i 2012

65.120 mio. i 2013 og

92.520 mio. i 2014

I alt: 190.460 mio.

I Enhedslisten er vi af den klare opfattelse, at disse besparelser er ugennemførlige, hvis vi skal fastholde en rimelig respekt for vore ældre.

Bliver det vedtage må vi erkende at ”Odense – en ny virkelighed” er en realitet.

 

Kultur til alle

Odense må effektivt satse på vækstlagene i kulturlivet. Vi kan i dag se hvor stor betydning det har haft for musikken, at Kansas City blev etableret. Disse gode erfaringer skal overføres til andre områder.

Vi mener at forslaget om Kunstbyen Odense er et spændende projekt, der bør nyde fremme. Det vil uden tvivl sætte gang i billedkunsten i Odense. Kommunen skal også støtte op om de nye utraditionelle kunstarter, som er under konstant udvikling.

Kulturen skal blomstre fra neden, og vi ønsker derfor at al snak om prestigeprojekter på Byens Ø skal afblæses og i stedet skal vi skabe et eksperimentarium for alle de mange kunstnere og kunsthåndværkere, der ikke har kommunalt betalte lokaler til rådighed.

Alle planer om et Musik- og Teaterhus skal gå samme vej som Vandkulturhuset.

Teatre

Odense skal have et bredt udbud af lokale teatre. Vi skal ikke mindst have et børneteater. Børneteatret er en meget væsentlig forudsætning af at kommende generationen får en naturlig indgang til teaterlivet som voksne.

Ungdomskultur

Det er vigtigt at kulturtilbuddene til de unge fastholdes og udbygges. I dag kan vi se værdien af, at kommunen har etableret Kansas City, Ungdomshuset og tilbuddene på havnen. Disse tilbud skal sikre en basisøkonomi, således at de ikke er afhængige af projektbevillinger.Breddeidrætten skal styrkes

Byrådet har modtaget en række henvendelser fra byens idrætsliv om at få forbedret deres muligheder for at dyrke breddeidrætten. En satsning på breddeidrætten er helt i overensstemmelse med kommunens sundhedspolitik.

Vi har bl.a. fået henvendelser fra cykling, tennis

Odense stadion for alle.

Det var en katastrofe da byrådsflertallet i sin tid indgik en 30 års forpagtningsaftale med OB A/S for Odense Fodboldstadion. Problemerne for FC Fyn taler sit tydelige sprog. Hvis det stod til Enhedslisten blev forpagtningsaftalen opsagt omgående, så Odense Stadion igen ville blive opvisningsstadion for hele Odense.


Demokrati og borgerinddragelse

Alt for mange beslutninger bliver truffet alt for langt væk fra de borgere, som beslutningerne berører. I Enhedslisten tror vi på, at man løfter bedst i flok, og vi vil derfor gerne øge borgerne indflydelse på de politiske beslutninger og dermed styrke demokratiet.

Det er ikke nok, at man afholder høringer og borgermøder, man skal også lytte til de signaler, der kommer fra borgerne. Og endnu vigtigere: Man skal give borgerne indflydelse på de beslutninger, der vedrører deres egen hverdag.

Inddragelse af alle personalegrupper og deres fagforeninger i at udvikle fremtidens velfærdssamfund.

I de senere år har der været meget fokus på borgerinddragelse. Nu mener vi at det er tid til også at tale om brugerindflydelse.

Det er helt forkert, når man vælger at nedlægge Bruger- og pårørenderådene på plejecentrene. Tvært imod skulle man give bruger- pårørenderådende langt mere indflydelse på plejecentrenes hverdag. Det samme gælder for f.eks. skolebestyrelserne og forældrebestyrelserne i daginstitutionerne.

Derfor ønsker vi en undersøgelse af brugerinddragelse i Odense Kommune samt en analyse af mulighederne for at udvide brugerindflydelsen.

For at sikre alle borgere en uvildig indgang til Odense Kommunen, stiller vi igen forslag om at Odense Kommune får en ”Borgerrådgiver”. Vedkommende komme også kaldes en borger-ombudsmand.

 


Enhedslistens konkrete forslag

Enhedslisten går til forhandling om budget 2011 med følgende konkrete forslag:

 • Folkeskolens skal tilføres midler så skolelukninger kan undgås..
 • Modersmål undervisning for de børn som ønsker det.
 • Oprettelse af en pulje til grønne jobs
 • Nedsættelse af billetprisen for bybussen til 10 kr.
 • Kultur-eksperimentarium på Byens Ø
 • Mere tid til omsorg i ældreplejen
 • Odense skal have en borgerombusmand.


Finansiering

Enhedslisten foreslår følgende finansiering af budget 2011.

Odense hæver skatterne i lighed med en række andre kommuner.

 • Dækningsafgiften sættes op til 10 o/oo
 • Personskatten hæves, f.eks. til niveauet inden kommunesammenlægningen.
 • Der sker en effektiv slankning af informations- og kommunikationsafdelingen i Borgmesterforvaltningen.
 • Der gennemføres en effektiv opbremsning af brugen af eksterne konsulenter.
 • Effektive energiinvesteringer vil give en besparelse på energiforbruget
 • Drop alle planer om et Musik og Teaterhus


Frem mod 2. behandling

Enhedslisten ser frem til at det nye flertal i byrådet og i KLs bestyrelse får en kraftig afsmittende virkning på resultatet af de kommende budgetforhandlinger

Bl.a. på den baggrund ser Enhedslisten frem til forhandlingerne om budget 2011.


En elektronisk udgave af talen findes her.

Borgmesterforvaltningen