Spring til indhold

Byudvikling

Byudvikling har en nøglerolle i den samlede transformation af Odense til en storby med omtanke. 

Byudvikling består af følgende kontorer:

 • Planlægning
 • Projektudvikling
 • Myndighed

Afdelingschef Karin Niemann-Christensen (konstitueret)

E-mail: knc@odense.dk

 

Planlægning

Kontorchef: Lars-Bo Johansen 

E-mails: 

stbyg@odense.dk (vedr. almene boliger og byfornyelse)

trafik@odense.dk (vedr. trafik)

byplankontoret@odense.dk (vedr. planlægning, lokalplaner, byrum)

 

Vores opgaver er blandt andet:

 • Kvarter-, Helhedsplaner og lokalplaner
 • By- og områdefornyelse, herunder helhedsorienteret byfornyelsesprojekter
 • Støttet byggeri, samarbejde og tilsyn med de almene boligorganisationer samt støtte til renovering og nybyggeri
 • Fremtidens Vollsmose – Byudviklings- og infrastrukturplan
 • Sagsbehandling af private fællesveje og kommuneveje, serviceaftaler, vedligeholdelse og matrikulære sager
 • Trafiksikkerhed
 • Trafiksignaler og overkørsler
 • Trafiktællinger og trafikmodel
 • Trafikplanlægning (Analyser og udpegning af problemer; f.eks. fremkommelighed, trafikmiljø, uheld, utryghed)
 • Planlægning, projektudvikling og anlæg af parker, skove og ny natur, herunder Grønne sammenhænge i kommuneplanen og styrkelse af landskabelige kvaliteter.
 • Planlægning og projektudvikling af inkluderende byrum, med fokus på kvaliteter for fodgængerne, herunder tryghed, tilgængelighed, byliv, ophold, variation og komfort.
 • Planlægning, projektudvikling og anlæg af rammer for rekreation og friluftsliv, herunder stier, opholdsmuligheder og grønne oplevelser i parker og skove.
 • Helhed og kvalitet i uderummenes æstetik, funktion, anlæg og drift, herunder design og udformning af belægninger, byudstyr, beplantning og belysning, integration af klimatilpasningsløsninger og input til lokalplaner.
 • Biodiversitet i parker og skove samt bynatur, herunder vejtræer og grønne facader.
  Formidling, borgerinddragelse og analyser af data om byrum og grønne områder.
 • ”Handleplan for Danmarks Grønneste Storby” inklusiv strategiske mål, virkemidler og projekter i byrum, parker, skove og langs veje.

 

Projektudvikling

 
Kontorchef Kris Munk Moritsen

E-mail: eus.bkf@odense.dk

Kontoret varetager følgende hovedopgaver:

 • Arealudvikling og kommuneplanlægning
 • Køb og salg af jord og ejendomme, ekspropriationer samt bortforpagtning af kommunale arealer.
 • Kommunal jordforsyning, herunder udvikling af produktionsplaner for bolig-, service- og erhvervsjord i et 4-årigt perspektiv.
 • Kontoret bidrager ved at katalysere, understøtte og realisere by- og ejendomsudvikling sammen med interne og eksterne samarbejdspartnere ved indgåelse af aftaler og kontrakter, som muliggør realisering af planer og projekter.
 • Væsentlig samarbejdspartner ved udvikling og kvalificering af kommunale udviklingsønsker ift. "byudvikling" eksempelvis Vollsmose, Odense Stadion, Odense Havn, Nationalt fodboldcenter etc.

 

Myndighed

Kontorchef Anette Pihl Østergaard

E-mail: byggesag@odense.dk 

 

Myndighed varetager kommunens byggesagsbehandling og fungerer som indgang til de offentlige myndigheder - både kommunale og statslige – for alle kommunens nuværende og kommende virksomheder.

Myndighed håndterer flere former for byggesagsbehandling, herunder:

 • Administration af vedtagne lokalplaner
 • Sammenlægning og nedlægning af lejligheder
 • Administration af bestemmelser om individuel måling i ejendomme
 • Skorstensfejning
 • Hegnsyn

Myndighed hjælper desuden virksomheder med at få svar på alle spørgsmål i forbindelse med:

 • Flytning af virksomhed til byen
 • Etablering en ny virksomhed
 • Ombygning eller udvidelse
 • Flytning af virksomhed til en ny lokalitet i byen
 • Udvikling af en ny forretningsidé
 • Viden om regler og lovbestemmelser
 • Ansøgning om tilladelser
 • Rekruttering af nye medarbejdere
 • Modtagelse og fastholdelse af højtkvalificerede udenlandske medarbejdere

Myndighed består også af Odense Kommunes vejmyndighed, der varer tager følgende opgaver:

 • Drift af kommunale p-pladser
 • Skiltning og afmærkning vedr. parkering
 • At behandle ansøgninger til udeservering
 • Tilsyn med vejarbejder m.m.
 • Tilladelser til arrangementer som fx koncerter og løb
 • Administration af stadepladser på grønttorvet
 • Midlertidig skiltning på offentlige arealer i forbindelse med vejarbejder, løb og andre arrangementer
 • Administration af bådepladser på Odense Havn
 • Behandling af gravetilladelser på vejarealer
 • Tilladelser til opstilling af containere og stilladser på vejareal

Myndighed samarbejder med forsyningsselskaberne for el, vand, varme og renovation samt de statslige myndigheder: Skat, Politi, miljø- og fødevaremyndigheder, hvilket betyder, at vi kan sikre en helhedsorienteret sagsbehandling fra start til slut.

Vi bidrager til By- og Kulturforvaltningens kerneopgave ved at fremme og understøtte bæredygtig udvikling for borgere, virksomheder og Odense og sikre, at brugerne oplever en engageret og smidig indsats til tiden.

 

 

By- og Kulturforvaltningen