Spring til indhold

Søg etablering/nedlæggelse af adgang/overkørsel til ejendom

Ønsker du at etablere, udvide eller nedlægge en adgang (indkørsel, udkørsel, opkørsel, nedkørsel, overkørsel) til din ejendom, kan du se søge her.

Herunder søger du om at ændre adgangen til din matrikel. Du finder også en vejledning, som gælder for både privat fællesvej og offentlig vej.

Hvornår skal jeg søge om tilladelse?

  • Ved etablering af nye adgange til din matrikel
  • Ved udvidelse af eksisterende adgange
  • Ved flytning af eksisterende adgange
  • Ved ændrede anvendelse af eksisterende adgange
  • Ved nedlæggelse af eksisterende adgange

Er du i tvivl, så søg om tilladelse. Det er gratis at søge.

Hvordan skal jeg søge om tilladelse til adgang/overkørsel?

Du udfylder Odense Kommunes digitale ansøgningsskema nederst på siden og vedlægger en tegning, som med mål viser det ønskede. Det er vigtigt, at placeringen og bredden af adgangen beskrives grundigt.

Andre oplysninger, som er relevante i forhold til sagsbehandlingen:

  • Er der forhindringer på arealet ud for den ønskede adgang/overkørsel (se standardkrav), som fx gadetræ, brandhane, elskab, lysmast eller lignende faste genstande?
  • Er der tinglyste forhold på ejendommen, der er til hinder for det ansøgte? Der kan evt. søges om dispensation, hvilket du gør i forbindelse med ansøgningen.
  • Er der forhold i evt. lokalplan eller kommuneplan, der er til hinder for det ansøgte? Der kan evt. søges dispensation, hvilket du gør i forbindelse med ansøgningen.

Hvornår kan jeg forvente svar?

Normalt har vi en behandlingstid på 4-6 uger. I ferieperioder skal der dog forventes yderligere sagsbehandlingstid.

Hvem skal udføre/fjerne adgangen/overkørslen?

Arbejdet i vejarealet uden for din ejendom skal udføres af en entreprenør med brolæggererfaring. Grundejer skal søge om gravetilladelse, inden arbejdet starter.

Hvad koster det at søge om tilladelse til etablering/nedlæggelse af adgang/overkørsel?

Det er gratis at søge om tilladelse, men du skal betale for ombygningen af fortovet, etablering/nedlæggelse af adgangen, ændringer i vejarealet som afmærkning m.v.

Hvad siger loven?

De gældende lovgivninger er følgende:

Hvad er Odense Kommunes udgangspunkt, når vi foretager en vurdering af de konkrete forhold?

Privat matrikel:
Der gives i udgangspunkt tilladelse til en overkørsel i en bredde på 3,5 meter, og der skal være plads til, at bilen kan parkere på egen grund. Derfor er der krav om en dybde på 5 meter på egen grund i hele overkørslens bredde. Se principskitse herunder.

Principskitse for overkørsel

Antal, bredde og placering af overkørsler skal vurderes konkret, dels i forhold til den enkelte overkørsel, men også i forhold til hele det område, hvor overkørslen befinder sig. Konkret forholder vi os også til trafiksikkerheden, parkeringsmuligheder langs kantstenen, lokalplanen og en evt. fremtidig planlagt anvendelse af vejen (f.eks. cykelsti, vejbump, afvandingsbede mm.).

Erhvervsmatrikel:
Som udgangspunkt skal der tages stilling til den trafikale indretning på grunden. Herunder redegørelse for trafikkens art og størrelse, der skal vises en vendemulighed for en 12 m lastvogn, redegørelse for parkeringsarealer (både til biler og cykler) og redegørelse for brandredning.

Detailtegning af overkørsel

Standardkrav til overkørsler til Erhverv

Standardkrav til overkørsler til ejendomme med personbil- og lettere varevognkørsel

 

Ved yderligere spørgsmål skriv eller ring til os.

By- og Kulturforvaltningen