Spring til indhold

Plejevederlag ved plejeorlov ifm. pasning af nærtstående døende

Her kan du ansøge om plejevederlag ved plejeorlov til pleje og pasning af en nærtstående døende.

Betingelser for at få plejevederlag ved orlov

For at få plejevederlag skal du ansøge herom. Du kan kontakte Indgangen telefonisk først. Her kan du få råd og vejledning i forhold til proceduren.

Ansøgning kan ske via ansøgningsskemaet her på siden. Du kan udfylde det selv, eller vi kan udfylde det sammen med dig.

Du vil altid blive kontaktet af en rehabiliteringsrådgiver i forhold til bevilling af orlov og aftaler under orlov.

For at en pårørende kan få bevilget plejevederlag ved orlov, skal der foreligge en terminalerklæring fra lægen på den døende.
Den døende skal have et plejebehov og skal kunne passes i hjemmet uden indlæggelse eller ophold på sygehus, i plejebolig, på aflastningsplads eller på hospice. Den døende og orlovstageren skal desuden være enige om at etablere orloven.

Vederlaget kan deles mellem flere personer og gives efter Servicelovens §119 - §121. 

Opgaver for orlovstageren

Når man som pårørende tager orlov for at passe den døende, har man som opgave at yde omsorg og være til stede for den døende. Man skal indgå i rengøringsopgaver samt daglig husholdning såsom indkøb, madlavning og oprydning og lave aftaler med det personale, der eventuelt kommer i hjemmet, i forhold til hvilke perioder orlovstager er til stede.

Ved ophør af plejeorloven

Kommunen udbetaler plejevederlaget til orlovstager op til 14 dage efter dødsfaldet. Orlovstager skal senest to hverdage efter den nærtståendes død underrette arbejdsgiver og kommunen om, hvornår arbejdet genoptages.

Beregning og beskatning af plejevederlag

Plejevederlaget udgør maksimalt et beløb, der svarer til 1½ gang sygedagpengebeløb, som orlovstager ville have ret til ved sygdom. Personer, der ikke har ret til sygedagpenge ved sygdom, får udbetalt et basisbeløb på 13.340 kr. (2010 niveau) om måneden i plejevederlag. Plejevederlaget er skattepligtigt. Kommunen tilbageholder A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Der optjenes ikke feriepenge i plejeperioden, da der ikke er tale om et ansættelsesforhold.

Plejevederlaget kan også udbetales til en arbejdsgiver, hvis arbejdsgiveren yder fuld løn til lønmodtageren under orlov. Når der gives fuld løn under orlov, optjener lønmodtageren ret til feriepenge.

Ældre- og Handicapforvaltningen administrerer udbetaling af plejevederlag.

OBS: Klik på linket og udfyld den skrivbare PDF-fil. Når du er færdig, kan du trykke ’gem og send digitalt’ og sende via den digitale postkasse. Underskrifter indhentes senere. Du kan også vælge at udskrive filen, udfylde den i hånden og aflevere den i underskrevet tilstand til rehabiliteringsrådgiveren. Men det skal ske efter nærmere aftale med rehabiliteringsrådgiveren.

Ældre- og Handicapforvaltningen