Spring til indhold

Søg tilskud til pasning

Her kan du søge om økonomisk tilskud til pasning af dit barn. Det er også denne selvbetjeningsløsning, du skal anvende, hvis du skal ændre oplysninger ifm. tilskud til pasning af dit barn eller hvis tilskuddet skal stoppe.

Økonomisk friplads

Du kan søge om økonomisk tilskud eller friplads, så du ikke selv betaler den fulde takst for pasning af dit barn. Jo lavere din husstands indkomst er, jo mere tilskud kan du modtage.

Du kan søge tilskud til pasning i kommunal dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO og til private institutioner. Bemærk, at du ikke kan søge tilskud til pasning i private pasningsordninger eller private SFO’er.

Hvornår skal jeg søge?

Er dit barn nyt i dagtilbuddet, kan du søge fra barnet bliver indskrevet til tre måneder efter, at dit barn er begyndt. Tilskuddet virker med tilbagevirkende kraft, hvis du var berettiget til tilskud, da dit barn blev indskrevet.

Hvis du søger tilskud til pasning på andre tidspunkter end ved nyoptagelsen, bevilges tilskuddet måneden efter, at ansøgningen er modtaget. Det vil sige, hvis du afleverer ansøgningen den 20. januar, bevilges tilskuddet fra den 1. februar.

Hvordan kan jeg søge?

Du kan søge om økonomisk tilskud eller friplads via selvbetjeningen. Her har du også mulighed for at melde ændringer i fx indkomst- og familieforhold. Du skal ikke udfylde slutdato, når du søger om økonomisk friplads. Feltet fremgår i ansøgningen, da det er den samme ansøgning, der bruges uanset om man skal søge, ændre eller stoppe fripladsen.

Hvis du søger sammen med samlever eller ægtefælle, skal denne person efterfølgende logge på med egen MitID og godkende den indkomst, som du har oplyst for vedkommende. Først herefter modtager Forældrebetalingen din ansøgning. Vær opmærksom på din samlever eller ægtefælle skal godkende ansøgningen senest 3 måneder efter ansøgningen er indsendt. Godkendes ansøgningen senere end de 3 måneder vil ansøgningen blive lukket og du skal ansøge på ny efter gældende regler.

 

Husk at melde ændringer i indkomst- og familieforhold

Når du modtager tilskud, er det dit ansvar, at din beregnede årsindkomst er opdateret i kommunens system.

Du har pligt til at registrere stigninger i din og husstandens indkomst. Og du skal registrere det, hvis du går fra at være enlig forsørger til at blive samboende eller gift. Benyt selvbetjeningsløsningen "Søg/Ændre tilskud". Hvis oplysningerne ikke er korrekte, vil kommunen kræve det for meget udbetalte tilskud tilbagebetalt. Det sker, når kommunen får din årsopgørelse fra skat og gennemfører en årsregulering.

Hvis din husstands samlede indkomst eller familieforhold medfører, at du ikke længere er berettiget til tilskuddet. Skal du give besked Forældrebetalingen via Digital Post. I dit brev skal du oplyse årsagen til, at du ikke længere skal modtage tilskuddet, og fra hvilken dato tilskuddet skal stoppes.

Genberegning – ændring i oplyst indkomst

Hvis der er en ændring i din husstands månedlige indkomst på mere end ca. 1600 kr., vil kommunen genberegne dit tilskud. Kommunen trækker dine indkomstoplysninger fra SKAT og sammenholder dem med de oplysninger, du har registreret. 

Forud for genberegningen modtager du et informationsbrev herom. Der bliver foretaget genberegning, uanset om din indtægt er steget eller faldet. Hvis genberegningen medfører en regulering af tilskuddet, vil det blive fratrukket eller tillagt betalingen 2 måneder efter (for eksempel bliver en regulering for januar registreret i forbindelse med betalingen for marts). Hvis det tilgodehavende beløb er større end én måneds betaling, vil det resterende beløb blive udbetalt.

Den genberegnede indkomst bliver ikke lagret i vores system og gælder derfor kun for den måned, hvor der er sket genberegning. Hvis den nye indkomst er varig, skal du sende en ny ansøgning med oplysning om den ændrede indkomst. Ellers vil vores system lave en genberegning af dit fripladstilskud hver måned.

Årsregulering

Når året er gået, bliver de enkelte måneders tilskud, som du har modtaget, holdt op imod jeres husstandsindkomst for de samme måneder. Dermed foretages der en endelig beregning af jeres fripladstilskud året igennem. Du vil modtage en opgørelse over årets tilskud, uanset om du skal have penge tilbage, skal tilbagebetale tilskud, eller om tilskuddet har været korrekt i løbet af året.

Når du modtager opgørelsen for det foregående år, skal du tjekke, om oplysningerne er korrekte. Såfremt du ikke gør skriftlig indsigelse, hører du ikke yderligere fra os og det tidligere partshøringsbrev vil være dit afgørelsesbrev, hvor du har 4 ugers klagefrist. Indsigelsen skal sendes via Digital Post til Forældrebetalingen, hvorefter vi vil genbehandle din sag.

Hvis du har fået for meget i tilskud og skal tilbagebetale, vil du modtage et girokort fra Forældrebetalingen.

Hvis du har fået for lidt i tilskud og skal have penge tilbage, bliver de udbetalt til din Nemkonto i løbet af 3 måneder.

Sagsbehandlingstid på fire uger

Ca. fire uger efter, at du har sendt din ansøgning, vil du modtage en mail i din digitale postkasse med oplysning om, hvad du selv skal betale, og hvor meget tilskuddet vil udgøre. 

Indtil du hører fra os, skal du fortsat betale dine regninger. Hvis du betaler for meget i en periode, vil pengene blive tilbagebetalt til dig helt automatisk.

Klage over afgørelse om tilbagebetaling af tilskud

Er du uenig i afgørelsen om tilbagebetaling af for meget modtaget tilskud, har du mulighed for at klage over afgørelsen til Ankestyrelsen Aalborg.

En eventuel klage skal være Forældrebetalingen i Odense Kommune i hænde senest 4 uger fra din modtagelse af afgørelsen. Klagen sendes via Digital Post til Forældrebetalingen i Odense Kommune, som revurderer din sag og sender den videre til afgørelse i Ankestyrelsen Aalborg.

Tilbagebetaling af for meget udbetalt tilskud

Når afgørelsen er truffet, vil du modtage girokort fra Opkrævningen i Odense Kommune.

Det er vigtigt, at du betaler kravet rettidigt, også selvom du har klaget til Ankestyrelsen Aalborg og Forældrebetalingen. Odense Kommune kan med andre ord fastholde sit krav indtil, der falder en endelig afgørelse i sagen. 

Hvis du klager til Ankestyrelsen i Aalborg og får medhold, får du naturligvis dine penge retur.

Børn- og Ungeforvaltningen