Spring til indhold

Beregn dit tilskud til dagtilbud

Hvor meget tilskud kan du få til pasning af dit barn, afhænger af husstandens indkomst.

Beregn dit tilskud

I kommunale dagtilbud kan du få tilskud, hvis din husstands samlede indkomst er under 583.700 kr. (2022). Er der flere børn under 18 år i hjemmet, forhøjes indtægtsgrænsen med 7.000 kr. for hvert barn ud over det første.


Er du enlig forsørger, forhøjes indtægtsgrænsen med 65.747 kr. Du kan derfor tjene op til 649.447 kr.

 

Læs mere om hvordan du beregner dit tilskud via Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside

 

Beregn din årsindkomst

Find din månedlige bruttoløn (løn før skat) og fratræk ATP og AM-bidrag fra din bruttoløn (løn før skat). Derefter ganger du med 12, hvis du har 12 udbetalinger på et år.

Eks.: Tjener du 28.000 kr. før skat (bruttoindkomst) om måneden og betaler 3.100 kr. samlet i ATP og AM-bidrag (kig på din lønseddel), ser regnestykket således ud: (28.000 kr. - 3.100 kr.) x 12 måneder = 298.800 kr. Hvis din indkomst varierer fra måned til måned, skal du forsøge at fastsætte en gennemsnitlig månedsløn og så gange den med 12 for at finde en årsindkomst. 

 

Din årsindkomst når dine udbetalinger er løbende

Din indkomst opgøres som en månedlig indkomst. Det er din bruttoindkomst fratrukket ATP og AM-bidrag. Indtægter der ikke udbetales pr. måned, skal omregnes, så man finder den gennemsnitlige udbetaling pr. måned. 
Det betyder, at hvis du for eksempel modtager dagpenge på ugebasis, så skal din ugentlige indkomst ganges med 52 og deles med 12. 
Hvis du er 14-dags lønnet ganges din løn med 26 og deles med 12.

 

Din årsindkomst når du har engangsudbetalinger

Ovenstående indkomster fordeles normalt ud på den periode, som de vedrører. Der kan her være tale om for eksempel aktieindkomst, renteindtægter eller indkomst for selvstændig virksomhed. En indtægt, der udbetales årligt, men som er optjent i løbet af året, vil normalt skulle deles med 12, når man opgør indkomsten. Såfremt du søger eller ændrer friplads på Den Elektroniske Pladsanvisning, skal du indberette sådanne indtægter som det årlige beløb. Systemet vil så selv dele beløbet med 12, når indkomsten opgøres.
Feriepenge tæller som indkomst for den måned, hvor de er udbetalt. Det vil for de fleste lønmodtagere betyde, at der vil ske genberegning af deres fripladstilskud for april måned. Såfremt feriepenge opgøres i forbindelse med jobskifte, vil disse feriepenge fremgå i den måned, hvor de er registreret, også selv om de ikke udbetales på det tidspunkt.

 

Din årsindkomst når du er selvstændig

Som selvstændig skal du angive din forventede årsindtægt. Den vil så i forbindelse med årsregulering blive holdt op imod din årsopgørelse, når den dannes det efterfølgende år.

 

Hvornår er du enlig forsørger?

Du er enlig forsørger, hvis du er ugift, bor alene med dit barn og forsørger barnet selv. 
Hvis du bor alene med dit barn, men er i et forhold kan det have betydning for, om du reelt er enlig forsørger, også selvom vedkommende bor på en anden adresse. Der kan her vurderes på, om I handler sammen, spiser sammen, overnatter hos hinanden, tager på ferie sammen eller tager til familiefester sammen. Disse forhold kan sidestilles med ægteskabslignende forhold. 
Det er altså ikke kun adressen, der har betydning for, om man er enlig forsørger. 

Hvis din civilstand ændres fra samlevende til enlig, skal din eller din samlevers adresse være ændret, før din friplads beregnes, så I ikke længere bor sammen.

Børn- og Ungeforvaltningen