Spring til indhold

Procesoplysninger - Skt. Klemens

Procesoplysninger i forbindelse med planlægningen for boliger og service i Skt. Klemens.

Odense Kommune udarbejder forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for boligudbygning i Skt. Klemens:
Lokalplan 5-1064, boliger og service i Skt. Klemens, Odense, og kommuneplantillæg nr. 38.

 

Odense Kommune vurderer, at planforslagene kan medføre væsentlige påvirkninger på miljøet, som skal undersøges nærmere. Derfor har Odense Kommune gennemført en miljøvurderingsproces og udarbejdet en miljørapport. Det betyder, at væsentlige miljøpåvirkninger er blevet undersøgt og vurderet. Miljørapporten er offentliggjort samtidig med planforslagene.

 

Der er gennemført en høring af berørte myndigheder vedrørende beslutningen om at miljøvurdere planforslagene samt afgrænsningen af miljørapportens indhold, og der er med denne orientering gennemført den lovpligtige information af offentligheden efter miljøvurderingslovens § 32. Det er vurderet, at der ikke skal gennemføres en høring af nabostater.

 

Følgende myndigheder er hørt:

Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen, Beredskab Fyn, Odense Museum, Fyns Stiftsøvrighed, Energistyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen samt kommunens egne myndighedsfunktioner er vurderet som de eneste myndigheder, der kan betegnes som berørte myndigheder. Der er ikke krav om at høre andre end myndighederne, men er der andre berørte interessentgrupper, kan de også høres. Det er dog ikke i dette tilfælde vurderet nødvendigt.

Ovennævnte myndigheder er den 14. april 2023 blevet anmodet om høringssvar til afgrænsningnotatet med en frist til den 28. april 2023. Som den eneste myndighed har Naturstyrelsen den 14. april bekræftet, at styrelsen har modtaget henvendelsen fra Odense Kommune, uden der fremgår et egentligt høringssvar. De andre myndigheder har alene sendt automatiske bekræftelser på modtagelse.

Procesplan og anslået tidsplan:

 

2023

April: 2 ugers afgrænsningshøring af berørte myndigheder
Maj: Afgrænsning af miljørapportens indhold

 

2023

Maj: Udarbejdelse af miljørapport
Juni – August: 8 ugers offentlig høring af planforslagene og miljørapport
September: behandling af høringssvar, udarbejdelse af sammenfattende redegørelse.
Oktober: Endelig vedtagelse af lokalplaner og tillæg til kommuneplanen.

 

Planforslagene udarbejdes efter planlovens bestemmelser: LBK nr. 1157 af 1. juli 2020. Bekendtgørelse af lov om planlægning. Miljøvurdering af planforslagene gennemføres efter reglerne i miljøvurderingsloven med senere ændringer: LBK nr. 4 af 03/01/2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

 

Bemærkninger fra berørte myndigheder, offentligheden og høringssvar, som Odense Kommune modtager under den offentlige fremlæggelse af planforslagene, bliver indarbejdet i miljørapporten, dens ikke tekniske-resumé og den sammenfattende redegørelse om miljøvurderingen.

 

Miljørapporten er offentliggjort sammen med forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for boligudbygning i Skt. Klemens:

 

Den sammenfattende redegørelse offentliggøres sammen med plandokumenterne efter endelig vedtagelse.

 

Bemærkninger eller spørgsmål til processen kan rettes til:

Byplanlægger Hanne Wiemann Nielsen, E-mail: hawni@odense.dk, tlf. 2371 3668

By- og Kulturforvaltningen