Spring til indhold

Afgørelse om miljøvurdering af forslag til lokalplan 0-1089 og kommuneplantillæg 64 Boliger og erhverv, Østre Stationsvej og Rugårdsvej

Odense Kommune udarbejder forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for et blandet bolig og erhvervsområde ved Østre Stationsvej og Rugårdsvej:
Lokalplan nr. 0-1089 boliger og erhverv, Østre Stationsvej og Rugårdsvej, Odense, og kommuneplantillæg nr. 64.

Billede af lokalplanafgrænsningen

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Forvaltningen vurderer, at planerne har et omfang og karakter, der medfører pligt til miljøvurdering, som skal undersøges nærmere. Derfor gennemfører Odense Kommune en miljøvurderingsproces og udarbejder en miljørapport. Det betyder, at potentielt væsentlige miljøpåvirkninger bliver undersøgt og vurderet. Miljørapporten offentliggøres samtidig med planforslagene på www.odense.dk/høring.

 

Proces

Miljørapporten udarbejdes sideløbende med planforslagene. Dokumenterne vedtages af By- og Kulturudvalget til fremlæggelse i minimum 8 ugers offentlig høring.

Der udarbejdes derefter en sammenfattende redegørelse, som beskriver hvordan miljøhensyn er inddraget i planlægningen.

Der vil blive taget stilling til eventuelle høringssvar i forbindelse med den endelig politiske vedtagelse af planerne.

Når lokalplanen og kommuneplantillægget er endeligt vedtaget, offentliggøres de sammen med miljørapporten og den sammenfattende redegørelse på Odense Kommunes planportal.

Odense Kommune afholder et borgermøde under den offentlige høringsperiode.

Den forventede tidsplan for planlægning og miljøvurdering er:

 

2024

April: 2 ugers afgrænsningshøring af berørte myndigheder
April: Afgrænsning af miljørapportens indhold

April – maj: Udarbejdelse af miljørapport
Juni – august: 10 ugers offentlig høring af planforslagene og miljørapport
August: Behandling af høringssvar, udarbejdelse af sammenfattende redegørelse
September: Endelig vedtagelse af lokalplan og tillæg til kommuneplanen

 

Miljøvurderingens indhold

Inden der udarbejdes en miljørapport, afgrænses vurderingens omfang og indhold. Den indledende afgrænsning har vist, at planforslagene kan have væsentlig indvirkning på miljøet i forhold til:

  • Bilag IV-arter og §3- beskyttet natur
  • Trafikafvikling
  • Vind- og skyggeforhold
  • Visuel påvirkning af landskab

 

Høring af berørte myndigheder

Der er i perioden 4. april – 18. april gennemført en høring af berørte myndigheder vedrørende afgørelsen om at miljøvurdere planforslagene og afgrænsningen af miljørapportens indhold. Der er med denne orientering gennemført den lovpligtige oplysning til offentligheden efter miljøvurderingslovens § 32. Det er vurderet, at der ikke skal gennemføres en høring af nabostater.

Følgende myndigheder er blevet hørt:

Odense Kommune, Banedanmark, Vandcenter Syd, Odense Letbane, Miljøstyrelsen, Museum Odense, Slots- og Kulturstyrelsen samt Plan- og landdistriktsstyrelsen.

Der er i høringsperioden indkommet bemærkning fra Banedanmark, som gør opmærksom på, at Jernbanelovens §24 overholdes ifm. eventuelle byggeprojekter eller lign.

Oplysninger

De miljøoplysninger, der anvendes til miljøvurderingen, offentliggøres ikke. Oplysningerne kan rekvireres ved henvendelse til Camilla R. Nielsen på mail: camrn@odense.dk eller tlf. 2381 2549, hvor bemærkninger eller spørgsmål til processen også kan rettes til.

Vurdering af habilitet

Odense Kommune skal sikre, at der ikke opstår myndighedsinhabilitet i forbindelse med miljøvurderingsproceduren, jævnfør reglerne i miljøvurderingslovens § 40 om adskillelse af uforenelige funktioner. Den medarbejder, der udarbejder planforslagene, er ansat i kommunens funktionsområde for Lokalplan. Der er i Lokalplan ingen medarbejdere, der varetager funktionen som berørte myndigheder, der skal høres om afgrænsningen af miljørapportens indhold samt om planforslagene inklusive miljørapport. Dermed er der ikke personsammenfald mellem medarbejdere og chefer, der udarbejder planerne, og dem der varetager opgaven som berørte myndigheder, jævnfør miljøvurderingsbekendtgørelsens § 15.

Lovgrundlag

Forslag til lokalplan nr. 0-1089 boliger og erhverv, Østre Stationsvej og Rugårdsvej udarbejdes i henhold til planlovens kapitel 5. Forslag til kommuneplantillæg nr. 64 udarbejdes i henhold til planlovens kapitel 4.

Miljøvurdering af planforslagene gennemføres efter reglerne i miljøvurderingsloven med senere ændringer: LBEK nr. 4 af 3. januar 2023. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) samt miljøvurderingsbekendtgørelsen, BEK nr. 806 af 14/06/2023, Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Klagevejledning

Du kan klage over kommunens afgørelse om, at der skal gennemføres miljøvurdering, hvis det handler om retlige spørgsmål. Der kan dermed kun klages, hvis du mener, at regler er fortolket forkert, eller at kompetence- eller procedureregler ikke er overholdt.

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan indgive klage. Klageberettiget er endvidere landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jævnfør miljøvurderingslovens § 50.

Klagen skal være indgivet inden 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort. Afgørelsen er offentliggjort den 22. april 2024 og klage skal indgives senest den 21. maj 2024. Udløber klagefristen på en lørdag eller en helligdag forlænges fristen til den følgende hverdag.

Klage skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Du klager via Nævnenes Hus, som du finder her. Du logger på Klageportalen med MIT-ID eller NEM-ID. Gebyret for at klage udgør for privatpersoner 900 kr. og for virksomheder og organisationer 1.800 kr.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse, jævnfør miljøvurderingslovens § 54.

By- og Kulturforvaltningen