Spring til indhold

Afgørelse om miljøvurdering af forslag til lokalplan 5-1042 og kommuneplantillæg 24 boliger og erhverv i Hjallese

Odense Kommune udarbejder forslag til lokalplan nr. 5-1042 og kommuneplantillæg nr. 24 for boliger og erhverv i Hjallese.

Billede af lokalplanområdet for Boliger og erhverv i Hjallese

Forvaltningen vurderer, at planerne kan medføre væsentlige påvirkninger på den visuelle oplevelse af Svendborgvej samt fra nabobebyggelsen mod øst og langs med Svendborgvej, som skal undersøges nærmere. Herudover vurderer forvaltningen, at lokalplanen kan have indflydelse på jordforureningen i planområdet. Derfor gennemfører Odense Kommune en miljøvurderingsproces og udarbejder en miljørapport. Det betyder, at potentielt væsentlige miljøpåvirkninger bliver undersøgt og vurderet. Miljørapporten offentliggøres samtidig med planforslagene på www.odense.dk/høring.

 

Proces

Miljørapporten udarbejdes sideløbende med planforslagene. Dokumenterne vedtages af By- og Kulturforvaltning til fremlæggelse i minimum 8 ugers offentlig høring.

Der udarbejdes derefter en sammenfattende redegørelse, som beskriver hvordan miljøhensyn er inddraget i planlægningen.

Der vil blive taget stilling til eventuelle høringssvar i forbindelse med den endelig politiske vedtagelse af planerne.

Når lokalplanen og kommuneplantillægget er endeligt vedtaget, offentliggøres de sammen med miljørapporten og den sammenfattende redegørelse på Odense Kommunes planportal.

Den forventede tidsplan for planlægning og miljøvurdering er:

 

2024

Januar: 2 ugers afgrænsningshøring af berørte myndigheder (16. januar – 30 januar)
Februar: Afgrænsning af miljørapportens indhold
Marts: Udarbejdelse af miljørapport
Maj – juli: 8 ugers offentlig høring af planforslagene og miljørapport
Juli – august: Behandling af høringssvar, udarbejdelse af sammenfattende redegørelse.
September – oktober: Endelig vedtagelse af lokalplan og tillæg til kommuneplanen.

 

Miljøvurderingens indhold

Inden der udarbejdes en miljørapport, afgrænses vurderingens omfang og indhold. Den indledende afgrænsning har vist, at planforslagene kan have væsentlig indvirkning på miljøet i forhold til:

  • Visuelle forhold

 

Høring af berørte myndigheder

Der er i perioden 16. januar – 30. januar gennemført en høring af berørte myndigheder vedrørende afgørelsen om at miljø vurdere planforslagene og afgrænsningen af miljørapportens indhold. Der er med denne orientering gennemført den lovpligtige oplysning til offentligheden efter miljøvurderingslovens § 32. Det er vurderet, at der ikke skal gennemføres en høring af nabostater.

Følgende myndigheder er blevet hørt:

Odense Kommune, Region Syddanmark, Vand Center Syd, Museum Odense, Miljøstyrelsen, Beredskab Fyn og Fyns Politi, Energi Fyn, Odense Letbane, Banedanmark.

Der er i høringsperioden indkommet bemærkninger fra Fyns Politi, der oplyser, at når hele området er udbygget med boliger mv. kan der af hensyn til trafikafviklingen i krydset ved Svendborgvej, blive påkrævet, at signalregulere dette kryds. Natur og vandmiljø i Odense Kommune påpeger, at det er relevant at vurdere jordforureningen, herunder hvilken indflydelse lokalplanens realisering kan have på jordforureningens udbredelse og spredning.

Oplysninger

De miljøoplysninger, der anvendes til miljøvurderingen, offentliggøres ikke. Oplysningerne kan rekvireres ved henvendelse til Sidsel Stine Borlund, mail: sskro@odense.dk, tlf: 29175650. Bemærkninger eller spørgsmål til processen kan også rettes hertil.

Vurdering af habilitet

Odense Kommune skal sikre, at der ikke opstår myndighedsinhabilitet i forbindelse med miljøvurderingsproceduren, jævnfør reglerne i miljøvurderingslovens § 40 om adskillelse af uforenelige funktioner. Den medarbejder, der udarbejder planforslagene, er ansat i kommunens afdeling for Byudvikling. Der er i Byudvikling ingen medarbejdere, der varetager funktionen som berørte myndigheder, der skal høres om afgrænsningen af miljørapportens indhold samt om planforslaget inklusive miljørapport. Dermed er der ikke personsammenfald mellem medarbejdere og chefer, der udarbejder planerne, og dem der varetager opgaven som berørte myndigheder, jævnfør miljøvurderingsbekendtgørelsens § 15.

Lovgrundlag

Forslag til lokalplan nr. 5-1042 udarbejdes i henhold til planlovens kapitel 5.
Forslag til kommuneplantillæg nr. 24 udarbejdes i henhold til planlovens kapitel 4.

Miljøvurdering af planforslagene gennemføres efter reglerne i miljøvurderingsloven med senere ændringer: LBEK nr. 4 af 3. januar 2023. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) samt miljøvurderingsbekendtgørelsen, BEK nr. 806 af 14/06/2023, Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Klagevejledning

Du kan klage over kommunens afgørelse om, at der skal gennemføres miljøvurdering, hvis det handler om retlige spørgsmål. Der kan dermed kun klages, hvis du mener, at regler er fortolket forkert, eller at kompetence- eller procedureregler ikke er overholdt.

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan indgive klage. Klageberettiget er endvidere landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jævnfør miljøvurderingslovens § 50.

Klagen skal være indgivet inden 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort. Afgørelsen er offentliggjort den 7. marts 2024 og klage skal indgives senest den 4. april 2024. Udløber klagefristen på en lørdag eller en helligdag forlænges fristen til den følgende hverdag.

Klage skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Du klager via Nævnenes Hus, som du finder her. Du logger på Klageportalen med MIT-ID eller NEM-ID. Gebyret for at klage udgør for privatpersoner 900 kr. og for virksomheder og organisationer 1.800 kr.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse, jævnfør miljøvurderingslovens § 54.

By- og Kulturforvaltningen