Spring til indhold

Afgørelse om miljøvurde- ring af forslag til lokal- plan nr. 7-1036 og for- slag til kommuneplantil- læg nr. 19. Nyt boligom- råde Dalum Øst

Odense Kommune udarbejder forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for nyt boligområde med mulighed for serviceerhverv i eksisterende kraftvarmebygning i Dalum:
Lokalplan nr. 7-1036 Dalum Øst (boliger/serviceerhverv), og kommuneplantillæg nr. 19.

Billede af området for miljøvurdering

Forvaltningen vurderer, at planerne har et omfang og karakter, der medfører pligt til miljøvurdering, som skal undersøges nærmere. Derfor gennemfører Odense Kommune en miljøvurderingsproces og udarbejder en miljørapport. Det betyder, at potentielt væsentlige miljøpåvirkninger bliver undersøgt og vurderet. Miljørapporten offentliggøres samtidig med planforslagene på www.odense.dk/høring.

 

Proces

Miljørapporten udarbejdes sideløbende med planforslagene. Dokumenterne vedtages af By- og Kulturudvalget til fremlæggelse i minimum 8 ugers offentlig høring.

Der udarbejdes derefter en sammenfattende redegørelse, som beskriver hvordan miljøhensyn er inddraget i planlægningen.

Der vil blive taget stilling til eventuelle høringssvar i forbindelse med den endelig politiske vedtagelse af planerne.

Når lokalplanen og kommuneplantillægget er endeligt vedtaget, offentliggøres de sammen med miljørapporten og den sammenfattende redegørelse på Odense Kommunes planportal.

Den forventede tidsplan for planlægning og miljøvurdering er:

2024

Februar: afgrænsningshøring af berørte myndigheder (1. februar - 22. februar)
Marts: Afgrænsning af miljørapportens indhold

 

2024

April - maj: Udarbejdelse af miljørapport
Oktober - november: 8 ugers offentlig høring af planforslagene og miljørapport

 

2024

December: behandling af høringssvar, udarbejdelse af sammenfattende redegørelse.

 

2025

Januar/februar: Endelig vedtagelse af lokalplan og tillæg til kommuneplanen.

 

Miljøvurderingens indhold

Inden der udarbejdes en miljørapport, afgrænses vurderingens omfang og indhold. Den indledende afgrænsning har vist, at planforslagene kan have væsentlig indvirkning på miljøet i forhold til:

 • Natura 2000
 • Naturbeskyttelsesområder
 • Beskyttelseslinjer
 • Beskyttede naturtyper
 • Bilag IV-arter
 • Støj
 • Trafik
 • Rekreative muligheder
 • Indbliksgener
 • Jordbund
 • Arkæologi
 • Landskabsinteresser
 • Påvirkning af lokal luftkvalitet
 • Klimatilpasning og regnvandshåndtering

 

Høring af berørte myndigheder

Der er i perioden 1. februar – 22. februar 2024 gennemført en høring af berørte myndigheder vedrørende afgørelsen om at miljøvurdere planforslagene og afgrænsningen af miljørapportens indhold. Der er med denne orientering gennemført den lovpligtige oplysning til offentligheden efter miljøvurderingslovens § 32. Det er vurderet, at der ikke skal gennemføres en høring af nabostater.

Følgende myndigheder er blevet hørt:

Odense Kommune, Region Syddanmark, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen, Museum Odense, Banedanmark, Beredskab Fyn, Fyns Politi, Fredningsnævnet for Fyn og Fyens Stift.

Der er i høringsperioden indkommet en bemærkning fra Industri og Miljø i Odense Kommune, der påpeger, at støj skal vurderes for både anlægs- og driftssituationen, herunder også vibrationer fra Svendborgbanen og vejtrafikstøj.

Der er indkommet en bemærkning fra Natur og Vandmiljø i Odense Kommune, der påpeger, at miljøkonflikt mellem forureningen og boliger bliver håndteret af jordforureningslovens § 8 og risiko ved gravearbejde samt flytning af jord håndteres via jordflytningsbekendtgørelsen. Hvor der planlægges for etablering af skybrudsrende og hvor der i V1- og V2-kortlagte områder planlægges for etablering af regnvandsbassiner og ekstremregnslavninger, skal det beskrives, hvad der sker med jordforureningen i forhold til risikoen for ændret udvaskning og spredning af forureningen. Afdampning af metangas i området for papirfabrikkens tidligere slambassiner skal belyses og nødvendigheden og omfanget af afværgeforanstaltninger vurderes.

Der er indkommet en bemærkning fra vejteknisk afdeling ved Fyns Politi, der påpeger, at i relation til vejadgange til området via henholdsvis Dalumvej og Zachariasvænget, bør der etableres et nyt signalanlæg i vejtilslutningen til Dalumvej med helleanlæg og svingbaner med tilstrækkelig kapacitet i forhold til den forventede trafikmængde. Fyns Politi påpeger, at etableringen af signalanlæg i krydset kan betyde en begrænsning af den nuværende vejadgang til Dalum Kirke, og at etableringen af svingbaner kan påvirke vejadgangen til det tidligere Dalum Kloster. Fyns Politi påpeger, at Zachariasvænget og Zachariasvej bør dimensioneres til den øgede trafikmængde til området, og at eventuel gennemkørende trafik mellem Dalumvej og Zachariasvænget skønnes ikke hensigtsmæssig.

Der er indkommet en bemærkning fra Banedanmark, der påpeger at eventuelle udgifter til at støjkrav overholdes, ved eventuel fornyelse eller vedligehold af jernbanen, ikke har opsættende virkning af anlægsprojekter eller kan påføre Banedanmark udgifter. Det forudsættes at adgangsveje til banen og tilhørende anlæg ikke forringes, og der gøres opmærksom på, at der skal søges tilladelse jævnfør Jernbanelovens § 24, såfremt der graves nær jernbanen Svendborgbanen.

Oplysninger

De miljøoplysninger, der anvendes til miljøvurderingen, offentliggøres ikke. Oplysningerne kan rekvireres ved henvendelse til byplanlægger Lotte Hjetting, e-mail: lkhj@odense.dk, tlf. 65512520. Bemærkninger eller spørgsmål til processen kan også rettes hertil.

Vurdering af habilitet

Odense Kommune skal sikre, at der ikke opstår myndighedsinhabilitet i forbindelse med miljøvurderingsproceduren, jævnfør reglerne i miljøvurderingslovens § 40 om adskillelse af uforenelige funktioner. Den medarbejder, der udarbejder planforslagene, er ansat i kommunens funktionsområde for Lokalplan. Der er i Lokalplan ingen medarbejdere, der varetager funktionen som berørte myndigheder, der skal høres om afgrænsningen af miljørapportens indhold samt om planforslagene inklusive miljørapport. Dermed er der ikke personsammenfald mellem medarbejdere og chefer, der udarbejder planerne, og dem der varetager opgaven som berørte myndigheder, jævnfør miljøvurderingsbekendtgørelsens § 15.

Lovgrundlag

Forslag til lokalplan nr. 7-1036 Dalum Øst (boliger/serviceerhverv) udarbejdes i henhold til planlovens kapitel 5.
Forslag til kommuneplantillæg nr. 19 udarbejdes i henhold til planlovens kapitel 4.

Miljøvurdering af planforslagene gennemføres efter reglerne i miljøvurderingsloven med senere ændringer: LBEK nr. 4 af 3. januar 2023. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) samt miljøvurderingsbekendtgørelsen, BEK nr. 806 af 14/06/2023, Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Væsentlighedsvurdering i forhold til den potentielle påvirkning af et Natura 2000 område gennemføres efter reglerne i Habitatbekendtgørelsen: BEK nr. 2091 af 12. november 2021. Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Klagevejledning

Du kan klage over kommunens afgørelse om, at der skal gennemføres miljøvurdering, hvis det handler om retlige spørgsmål. Der kan dermed kun klages, hvis du mener, at regler er fortolket forkert, eller at kompetence- eller procedureregler ikke er overholdt.

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan indgive klage. Klageberettiget er endvidere landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jævnfør miljøvurderingslovens § 50.

Klagen skal være indgivet inden 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort. Afgørelsen er offentliggjort den 25. marts 2024 og klage skal indgives senest den 22. april 2024. Udløber klagefristen på en lørdag eller en helligdag forlænges fristen til den følgende hverdag.

Klage skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Du klager via Nævnenes Hus, som du finder her. Du logger på Klageportalen med MIT-ID eller NEM-ID. Gebyret for at klage udgør for privatpersoner 900 kr. og for virksomheder og organisationer 1.800 kr.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse, jævnfør miljøvurderingslovens § 54.

By- og Kulturforvaltningen