Spring til indhold

Spørgsmål til Tietgenbyen Nord

Mandag den 4. marts 2024 holdt Odense Kommune Borgermøde om Tietgenbyen Nord og Novo Nordisk. Her kan du læse de spørgsmål, som blev stillet i standene, samt svarene på dem.

Foto fra borgermødet om Tietgenbyen Nord

Du finder alle dokumenter og informationer om Tietgenbyen Nord på høringsportalen.

VVM - Miljø - Støj

 

>> Hvilke støjgrænser gælder der for Novo Nordisk i forhold til boliger under anlæg og drift?

Grænseværdierne for støj i anlægs- og driftsfasen fremgår af Miljøkonsekvensrapporten.

Grænseværdierne for anlægsfasen er desuden fastsat i VVM-tilladelsen for Novo Nordisk, og er baseret på almindelig dansk praksis. Støjgrænserne svarer til dem, der almindeligvis stilles i driftsfasen, men er i perioder med særligt støjende bygge- og anlægsarbejde, lempede i dagperioden på hverdage (mandag- fredag kl. 7-18) og lørdag formiddag (kl. 7-14).

Grænseværdierne for drift er fastlagt ud fra Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for virksomheder og reguleres efter reglerne i Miljøbeskyttelsesloven gennem eventuelle fremtidige miljøgodkendelser eller påbud.

Støjbelastningen fra Novo Nordisk er belyst i Miljøkonsekvensrapporten, både for anlægs- og driftsfasen samt for de situationer, hvor der foregår anlæg og drift samtidig. Grænseværdierne forventes som udgangspunkt overholdt i både anlægs- og driftsfasen, idet der etableres støjdæmpende tiltag som f.eks. støjvolde og -skærme. Det betyder dog ikke, at der ikke vil være hørbar støj. Især i anlægsperioden må støjen forventes at være hørbar.

Der er i VVM-tilladelsen givet mulighed for at Odense Kommune kan dispensere fra grænseværdierne for anlæg, men kun i korte perioder og kun hvis der er afgørende tekniske og økonomiske begrundelser herfor.

I VVM-tilladelsen er det også fastlagt, at Novo Nordisk skal indsende en plan for håndtering af støj- og vibrationsgener under anlæg til Odense Kommunes godkendelse inden arbejderne sættes i gang. Planen sikrer at støj- og vibrationsbelastningen er velbelyst før arbejderne startes, og at der er taget de nødvendige tiltag for at begrænse støj og vibrationer mest muligt, med henblik på at grænseværdierne overholdes.

VVM-tilladelsen sikrer desuden, at de støjvolde der er nødvendige for overholdelse af støjgrænserne under anlæg, er etableret før støjende anlægsarbejder startes.

 

>> Hvordan sikres, at støjgrænserne overholdes ved boliger?

Odense Kommune vil gennem godkendelse af planen for for håndtering af støj- og vibrationsgener under anlæg, samt gennem tilsyn efter miljøloven og ved eventuelle henvendelser om støjgener, sikre, at grænseværdierne overholdes.

Der er dog mulighed for meddelelse af dispensation ved anlæg, jf. ovenfor.


>> Bliver naboer orienteret, hvis der gives dispensation fra støjgrænserne i anlægsperioden?

Det fremgår af Miljøkonsekvensrapporten, at Novo Nordisk vil orientere naboer forud for særligt støjende aktiviteter.

Behov for dispensation fra støjgrænserne vil indikere, at der er tale om en særligt støjende aktivitet, og der vil derfor ske orientering af naboerne forinden.

 

>> Vil en udvidelse af Ring 3 betyde, at støjafskærmningen langs Ring 3 forbedres?

Odense Kommune har sat gang i en 360 graders undersøgelse af infrastrukturen i Odense Øst, som følge af forventet øget trafik i området. I undersøgelsen indgår blandt andet en mulig udvidelse af Ring 3.

Hvis undersøgelsen viser, at Ring 3 bør udvides, og det politisk vedtages at gennemføre et projekt for udvidelsen, må det forventes at de støjmæssige konsekvenser ved udvidelsen vil blive belyst før projektet gennemføres.

Hvis den støjmæssige belysning viser, at den øgede trafik på Ring 3 betyder, at de nuværende støjdæmpende tiltag ikke er tilstrækkelige til, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejstøj overholdes, er det Odense Kommunes praksis, at der som led i projektet for udvidelsen, indarbejdes forbedringer af støjafskærmningen, med henblik på overholdelse af grænseværdierne.

 

>> Vil der blive ske en forbedring af støjafskærmningen langs Niels Bohrs Alle?

 

Det fremgår af Miljøkonsekvensrapporten, at trafikken på Niels Bohrs Alle vil stige med op til 41% som følge af Novo Nordisk ved fuld udbygning.

Dette svarer til en forøgelse af støjen fra Niels Bohrs Alle på mindre end 3 dB, hvilket ikke vurderes at være en væsentlig stigning.

Det er Odense Kommunes praksis, ikke at forbedre støjafskærmningen på eksisterende veje, hvis støjen ikke stiger mere end 3 dB som følge af trafikændringer. Der forventes derfor ikke umiddelbart at skulle foretages en forbedring af støjafskærmningen langs Niels Bohrs Alle, som følge af etableringen af Novo Nordisk.

Hvis 360o undersøgelsen af infrastrukturen i Odense Øst, skulle vise behov for udvidelse af Niels Bohs Alle, og det politisk vedtages at gennemføre et projekt herfor, må det forventes at de støjmæssige konsekvenser ved projektet belyses, jf. ovenfor vedr. udvidelse af Ring 3.  

 

>> Hvilke krav er der for at undgå lysgener fra Novo Nordisk under anlæg og drift?

 

Det fremgår af VVM-tilladelsen til Novo Nordisk, at belysningen under både anlæg og drift skal skal ske med lyskilder uden UV-lys og med armaturer der er nedadrettede og placeret så tæt på terræn som muligt, ligesom blænding skal undgås. Belysningen må kun oplyse Novo Nordisk' grund, dog ikke den del af grunden der består af skov, ledelinjer for flagermus og anden natur.

Der skal desuden etableres af styring af byggepladsbelysningen, så denne dæmpes eller slukkes når byggepladsen er ubemandet.

 

>> Anvendes den bedst tilgængelige teknologi (BAT) ved miljøgodkendelser på Novo Nordisk?

Der er for nuværende ikke aktiviteter hos Novo Nordisk, der kræver miljøgodkendelse, men dette kan ændre sig fremover.

Af Miljøkonsekvensrapporten fremgår, at BAT teknologier vil blive vurderet og indført i relevant omfang ved etableringen af de planlagte fabrikker og hjælpeanlæg.

 

>> Hvilke typer energi anvendes på Novo Nordisks anlæg, og er der tale om grøn energi?

Den primære energitype hos Novo Nordisk er el, der anvendes til fremstilling af køling og varme, drift af ventilationsanlæg, produktions- og hjælpeanlæg. Der anvendes ikke fjernvarme, men Novo Nordisk er i dialog med Fjernvarme Fyn om mulighederne for at returnere overskudsvarme til fjernvarmesystemet.

Udover el anvendes også en mindre mængde brændsel til nødgeneratorer i form af diesel eller E-methanol.

Novo Nordisk´s elforbrug vil være dækket af CO2 neutral energiproduktion, idet der foretages køb af grønne certifikater/oprindelsesgarantier. CO2-udledningen som følge af driften forventes, jf. Miljøkonsekvensrapporten, at være tæt på nul, i overensstemmelse med virksomhedens strategi Cirkular for Zero, der lægger op til at driften er klimaneutral i 2030.

 

Kommune- og lokalplan

 

>> Hvornår hører vi mere om planer for erhvervsudvikling i område B og C (øst og nordøst for Tietgen byen nord)?

 

Der indkaldes til dialogmøde inden sommerferien.

 

>> Er lokalplanen vedtaget endnu?

 

Nej. Den politiske behandling og evt. vedtagelse af plangrundlaget, herunder lokalplanen, forventes at finde sted den 8. maj. Høringen varer indtil 5. april 2024.

 

>> Hvor stor en del af arealet må bebygges?

 

Lokalplanen fastlægger, at maksimalt 50 % af grunden må bebygges. Samtidig fastlægges byggehøjder i maksimalt 27 m.

 

>> Hvor stort et areal ønsker Novo Nordisk at købe?

 

Novo Nordisk har option på hele arealet, der er udarbejdet forslag til lokalplan for. Dvs. 81 hektar.

 

Natur

 

>> Hvorhenne er der fundet flagermus inden for erhvervsområdet?

 

Der er konstateret flere arter af flagermus - blandt andet langs de levende hegn. Der laves erstatningshegn, så dyrene kan finde vej, når de levende hegn bliver fjernet.

 

>> Hvilke søer bliver nedlagt?

 

Kun den ene sø i den sydøstlige del af sitet nedlægges, og den erstattes af 1-2 nye søer.

 

>> Hvordan kommer stierne til at ligge i området?

 

Stierne forbinder 5 af de 6 fredskove. Dels fra vest ind til området fra Ring 3, og dels fra syd via tunnelen under Niels Bohrs Allé. Den præcise placering af stierne er ikke planlagt endnu.

 

>> Bliver skovene fjernet?

 

Nej, skovene bliver bevaret, og der vil blive skabt sammenhæng mellem dem ved nyplantning af træer.

 

Trafik

 

>> Kommer der en vejadgang fra Fraugde-Kærby-Vej?


Nej. Vejadgangen til Tietgenbyen Nord vil ske via Niels Bohrs Allé.

 

>> Er der tænkt på cykelforbindelse til byen og forbi nyt OUH, SDU mv.?


Cykelforbindelser indgår i Odense Kommunes 360 graders infrastrukturanalyse af trafik. Analysen ser på både busruter, udbyggede veje, mikromobilitet, cykelforbindelser og gangforbindelser.

 

>> Bliver der p-plads inden for området, eller hvor skal alle bilerne være?


Der er planlagt for et p-hus på arealet.

 

>> Hvordan beregner man fremtidig trafik på Niels Bohrs Allé?


Odenses trafikmodel kan lave beregninger for 10 og 20 år frem

 

>> Er I forberedte på, at der vil komme øget trafik på motorvejen?


Ja. Forvaltningen er i kontakt med Vejdirektoratet i forhold til de to tilslutningsanlæg.

 

>> Hvordan kan I sikre et bedre støjværn ved Østre Ringvej?


Der er flere muligheder – fx støjdæmpende asfalt, støjvolde og facadebeklædning.

 

>> Kan kollektiv trafik være en aflastning?


Ja. I infrastrukturanalysen undersøges effekten af de grønne mobilitetstiltag.

 

Vandhåndtering

 

>> Hvordan vil I sikre afvanding af så store befæstede arealer?


Der laves regnvandsbede og bassiner, som holder på vandet, indtil det kan ledes videre til Åsum Bæk.

 

>> Hvilken betydning får det for Nordøst Renseanlæg, at der ledes mere spildevand til det?


Der bliver behov for at udbygge anlæggets kapacitet.

 

>> Hvor bliver vandet fra regnvandsbassinerne ledt hen?


Vandet ledes ud i Åsum Bæk, når det er blevet renset.

 

>> Hvad bliver befæstelsesgaden af området?


Der er i lokalplanen stillet krav om, at området må befæstes med op til 60 %.

 

>> Tages der hensyn til voldsom regn i efterår/vinter?


I lokalplanen stilles der krav om tilbageholdelse af 90 mm regn på egen grund. Det krav skal Novo Nordisk selv leve op til.

 

>> Er der offentlig kloak til både regn- og spildevand?


Ja, VandCenter Syd skal håndtere både regn- og spildevand fra området.

 

Novo Nordisk

 

>> Hvilke typer arbejdspladser kommer der til at være i Tietgenbyen?

Novo Nordisk har brug for en bred vifte af kompetencer og medarbejdere med forskellige uddannelsesbaggrunde. Fra håndværkere over akademikere til faglærte.

>> Kommer Novo Nordisk til at hyre folk til biotech- eller biomedicin-stillinger i Tietgenbyen?

Novo Nordisk har ikke planer om eller ansøgt om API-produktion i Tietgenbyen, hvor disse typer af jobs vil være særligt relevante.

>> Hvorfor skal fabrikken være 27 meter høj?

Novo Nordisk kan endnu ikke sige noget om det endelige design eller højde af byggeprojekter på området. Novo Nordisk har nu søgt om en rammegodkendelse, men endeligt design afklares, når købsaftalen er endelig.

>> Hvor højt kommer der til at blive bygget ud mod Fraugde-Kærby-vej?

Bag ved den ca. fire meter høje vold langs Fraugde-Kærby Vej giver lokalplanen mulighed for at bygge op til “kote 42,4” (ca. 27 m) i den nordlige del og op til “kote 31,0” (ca. 13, 5 m) i den sydlige del. På det midterste stykke må der på de 40 m nærmest volden bygges op til kote “38,4” (ca. 20 m) og længere inde op til “kote 42,4” (ca. 27 m). Tallene i parentes er omtrentlig maksimal bygningshøjde over nuværende terræn, som er lidt ujævnt. De endelige bygningshøjder kendes ikke endnu.

>> Hvordan søger man et job hos Novo Nordisk?

Novo Nordisk slår alle stillinger op på hjemmesiden og anbefaler alle, der er interesserede i at arbejde hos Novo Nordisk at tilmelde sig jobagenten, så man får besked, så snart der opstår en relevant åbning.

>> Hvordan bliver man underleverandør hos Novo Nordisk?

I Novo Nordisk bliver opgaver for underleverandører løbende sendt i udbud.

>> Vil der være tung industri eller API-produktion i Tietgenbyen?

Novo Nordisk har ikke planer om eller ansøgt om tung industri i Tietgenbyen.

>> Hvilke energityper vil Novo Nordisk benytte sig af i Tietgenbyen?

Dette vil først blive afklaret når Novo Nordisk kender det endelige design og omfang af byggeprojektet.

>> Vil Novo Nordisk have løbende dialog med de nærmeste naboer?

Blandt grundene til at deltage på borgermødet var netop, at vi ønsker at komme tæt på og tage imod input fra potentielle nye naboer og skabe en god dialog, som det er tilfældet på vores andre Novo Nordisk-lokationer.

>> Er der lavet arkæologiske undersøgelser af grunden inden byggeriet?

Ja, de arkæologiske undersøgelser afsluttes i løbet af foråret 2024.

>> Hvornår begynder Novo Nordisk at bygge på fabrikken?

Når aftalen forhåbentlig går igennem, er Novo Nordisk interesserede i at opstarte byggeriet så hurtigt som muligt.

>> Kommer der grønne tage på bygningerne på grunden?

Novo Nordisk kan endnu ikke sige noget om det endelige design af byggeprojekter på området, men når man ser på andre Novo Nordisk byggerier vil det være mere sandsynligt at der kommer grønne tage på administrationsbygningerne end på fabrikken.

>> Vil der etableres en bro over til det grønne område der går vestfra over ringvejen?

Etablering af infrastruktur udenfor Novo Nordisks område besluttes af Odense Kommune og de relevante myndigheder.
 

 

By- og Kulturforvaltningen