Spring til indhold

Korup Vest

Afgørelse om miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 9-1032, Boliger Korup Vest.

Billede af området for lokalplan 9-1032 Boliger Korup Vest

Odense Kommune udarbejder forslag til lokalplan for boligudbygning i Korup Vest:

  • Lokalplan 9-1032, Boliger Korup Vest.

Forvaltningen vurderer, at planerne har et omfang og karakter, der medfører pligt til miljøvurdering, som skal undersøges nærmere. Derfor gennemfører Odense Kommune en miljøvurderingsproces og udarbejder en miljørapport. Det betyder, at potentielt væsentlige miljøpåvirkninger bliver undersøgt og vurderet. Miljørapporten offentliggøres samtidig med planforslagene på www.odense.dk/høring.

 

Proces

Miljørapporten udarbejdes sideløbende med planforslagene. Dokumenterne vedtages af By- og Kulturforvaltningen til fremlæggelse i minimum 8 ugers offentlig høring.

Der udarbejdes derefter en sammenfattende redegørelse, som beskriver hvordan miljøhensyn er inddraget i planlægningen.

Der vil blive taget stilling til eventuelle høringssvar i forbindelse med den endelig politiske vedtagelse af planerne.

Når lokalplanen er endeligt vedtaget, offentliggøres den sammen med miljørapporten og den sammenfattende redegørelse på Odense Kommunes planportal.

 

Den forventede tidsplan for planlægning og miljøvurdering er:

 

2023

Juli - august: afgrænsningshøring af berørte myndigheder (6. juli - 17. august)
August: Afgrænsning af miljørapportens indhold

 

2023-2024

August - september: Udarbejdelse af miljørapport
November - januar: 8 ugers offentlig høring af planforslaget og miljørapport

 

2024

Januar: behandling af høringssvar, udarbejdelse af sammenfattende redegørelse.
Marts: Endelig vedtagelse af lokalplan.

 

Miljøvurderingens indhold

Inden der udarbejdes en miljørapport afgrænses vurderingens omfang og indhold. Den indledende afgrænsning har vist, at planforslagene kan have væsentlig indvirkning på miljøet i forhold til:

  • Natur: Påvirkning af bilag IV-arter og §3-beskyttet natur
  • Vand: Håndtering af hverdagsregn og påvirkning af drænforhold og vandløb
  • Befolkning: Indblik og visuelle konsekvenser
  • Jord: Jordforurening
  • Klima: Ekstrem nedbør og overfladenært grundvand
  • Landskab: Landskabsinteresser og visuelle konsekvenser
  • Kulturarv: Beskyttede diger

 

Høring af berørte myndigheder

Der er i perioden 6. juli - 17. august gennemført en høring af berørte myndigheder vedrørende afgørelsen om at miljøvurdere planforslagene og afgrænsningen af miljørapportens indhold. Der er med denne orientering gennemført den lovpligtige oplysning til offentligheden efter miljøvurderingslovens § 32. Det er vurderet, at der ikke skal gennemføres en høring af nabostater.

Følgende myndigheder er blevet hørt:
Odense Kommune, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Landbrugsstyrelsen, Region Syddanmark, Slots- og Kulturstyrelsen, Odense Bys Museer, Fyns Politi, Beredskab Fyn og Nordfyns Kommune. Der er ikke krav om at høre andre end myndighederne, men er der andre berørte interessentgrupper, kan de også høres. I dette tilfælde er ledningsejere EnergiFyn og VandCenter Syd hørt.

Der er i høringsperioden indkommet bemærkninger fra Natur- og Vandmiljø i Odense Kommune, der påpeger at regionen har offentlig indsats på dele af de V1- og V2 kortlagte arealer i området, ligesom at flytning og bortskaffelse af overskudsjord skal ske i overensstemmelse med de nationale regler fastsat i love og bekendtgørelser. Gældende vandområdeplaner er Vandområdeplaner 2021-2027. Der er indkommet en bemærkning fra Natur og Miljø i Odense Kommune, der påpeger at der skal udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen for området, som skal inddrage området i kloakopland. Regnvand vil blive renset og forsinket før det udledes til recipient. Udledning af regnvand vil blive reguleret i en udledningstilladelse og skal leve op til Odense Kommunes krav for direkte udledning. Der er indkommet en bemærkning fra Byggesag og Erhverv i Odense Kommune, der påpeger at skovbyggelinjer skal ansøges reduceret hos Miljøstyrelsen. Planlægningen for boliger må ikke begrænse eksisterende virksomheder i området.

 

Oplysninger

De miljøoplysninger, der anvendes til miljøvurderingen, offentliggøres ikke. Oplysningerne kan rekvireres ved henvendelse til byplanlægger Lotte Hjetting, e-mail: lkhj@odense.dk, tlf. 65512520. Bemærkninger eller spørgsmål til processen kan også rettes hertil.

 

Vurdering af habilitet

Odense Kommune skal sikre, at der ikke opstår myndighedsinhabilitet i forbindelse med miljøvurderingsproceduren, jævnfør reglerne i miljøvurderingslovens § 40 om adskillelse af uforenelige funktioner. Den medarbejder, der udarbejder planforslagene, er ansat i kommunens afdeling for Byudvikling. Der er i Byudvikling ingen medarbejdere, der varetager funktionen som berørte myndigheder, der skal høres om afgrænsningen af miljørapportens indhold samt om planforslaget inklusive miljørapport. Dermed er der ikke er personsammenfald mellem medarbejdere og chefer, der udarbejder planerne, og dem der varetager opgaven som berørte myndigheder, jævnfør miljøvurderingsbekendtgørelsens § 15.

 

Lovgrundlag

Forslag til lokalplan 9-1032, Boliger Korup Vest udarbejdes i henhold til planlovens kapitel 5.

Miljøvurdering af planforslaget gennemføres efter reglerne i miljøvurderingsloven med senere ændringer: LBEK nr. 4 af 3. januar 2023. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) samt miljøvurderingsbekendtgørelsen, BEK nr 806 af 14/06/2023, Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

 

Klagevejledning

Du kan klage over kommunens afgørelse om, at der skal gennemføres miljøvurdering, hvis det handler om retlige spørgsmål. Der kan dermed kun klages, hvis du mener, at regler er fortolket forkert, eller at kompetence- eller procedureregler ikke er overholdt.

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan indgive klage. Klageberettiget er endvidere landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jævnfør miljøvurderingslovens § 50.

Klagen skal være indgivet inden 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort. Afgørelsen er offentliggjort den 22. august 2023 og klage skal indgives senest den 19. september 2023. Udløber klagefristen på en lørdag eller en helligdag forlænges fristen til den følgende hverdag.

Klage skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Du klager via Nævnenes Hus, som du finder her. Du logger på Klageportalen med MIT-ID eller NEM-ID. Gebyret for at klage udgør for privatpersoner 900 kr. og for virksomheder og organisationer 1.800 kr.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse, jævnfør miljøvurderingslovens § 54.

By- og Kulturforvaltningen