Spring til indhold

Afgørelse om miljøvurdering af forslag til lokalplan 4-1046 og kommuneplantillæg 48 Erhverv i Holluf Pile

Odense Kommune udarbejder forslag til lokalplan 4-1046 og kommuneplantillæg 48 Erhvervsområde i Holluf Pile.

Forvaltningen vurderer, at planerne kan medføre væsentlige påvirkninger på miljøet, som skal undersøges nærmere. Derfor gennemfører Odense Kommune en miljøvurderingsproces og udarbejder en miljørapport. Det betyder, at væsentlige miljøpåvirkninger bliver undersøgt og vurderet. Miljørapporten offentliggøres samtidig med planforslagene på www.odense.dk/høringsportal.

 

Proces

Miljørapporten udarbejdes sideløbende med planforslagene. Begge dokumenter vedtages af By- og Kulturudvalget til fremlæggelse i minimum 8 ugers offentlig høring.

Der udarbejdes derefter en sammenfattende redegørelse, som beskriver, hvordan miljøhensyn er inddraget i planlægningen.

Der vil blive taget stilling til eventuelle høringssvar i forbindelse med den endelige politiske vedtagelse af planerne.

Når lokalplanen og kommuneplantillægget er endeligt vedtaget, så offentliggøres de sammen med miljørapporten og den sammenfattende redegørelse på Odense Kommunes planportal.

Odense Kommune forventer at afholde et orienteringsmøde i løbet af efteråret 2023 eller begyndelsen af 2024.

 

Den forventede tidsplan for planlægning og miljøvurdering er:

 

2023

Oktober: 2 ugers høring af berørte myndigheder
Oktober: Afgrænsning af miljørapportens indhold

Oktober 2023 – marts 2024: Udarbejdelse af miljørapport

 

2024

Juni – august: 8 ugers offentlig høring af planforslagene og miljørapport
September: Behandling af høringssvar, udarbejdelse af sammenfattende redegørelse.
December: Endelig vedtagelse af lokalplan og tillæg til kommuneplanen.

 

Miljøvurderingens indhold

Inden der udarbejdes en miljørapport, afgrænses vurderingens omfang og indhold. Den indledende afgrænsning har vist, at planforslagene kan have væsentlig indvirkning på miljøet i forhold til:

  • Trafikafvikling
  • Natura 2000 og Bilag IV-arter
  • Støj
  • Visuel påvirkning af landskab

Høring af berørte myndigheder

Der er i perioden 19. oktober – 4. oktober 2023 gennemført en høring af berørte myndigheder vedrørende afgørelsen om at miljøvurderer planforslagene og afgrænsningen af miljørapportens indhold. Der er med denne orientering gennemført den lovpligtige oplysning til offentligheden efter miljøvurderingslovens § 32. Det er vurderet, at der ikke skal gennemføres en høring af nabostater.

Følgende myndigheder er blevet hørt:

Odense Kommune, Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen, Museum Odense, Landbrugsstyrelsen Beredskab Fyn, Energi Fyn og VandCenter Syd.

Der er i høringsperioden indkommet bemærkninger fra Odense Kommune, hvor det påpeges, at der er fund af bilag IV-arter i nærheden af lokalplanområdet, samt at virksomhedsstøj fra erhvervsområdet og gener i anlægsfasen bør vurderes.

Oplysninger

Miljøoplysninger, der anvendes til miljøvurderingen, offentliggøres ikke, men de kan rekvireres ved henvendelse til
Camilla R. Nielsen på mail: camrn@odense.dk eller tlf. 2381 2549, hvor også bemærkninger eller spørgsmål til processen kan rettes til.

Vurdering af habilitet

Odense Kommune skal sikre, at der ikke opstår myndighedsinhabilitet i forbindelse med miljøvurderingsproceduren, jævnfør reglerne i miljøvurderingslovens § 40 om adskillelse af uforenelige funktioner. Den medarbejder, der udarbejder planforslagene, er ansat i kommunens afdeling Byudvikling. Der er i Byudvikling ingen medarbejdere, der varetager funktionen som berørte myndigheder, der skal høres om afgrænsningen af miljørapportens indhold samt om planforslaget inklusive miljørapport. Dermed er der ikke personsammenfald mellem medarbejdere og chefer, der udarbejder planerne, og dem der varetager opgaven som berørte myndigheder, jævnfør miljøvurderingsbekendtgørelsens § 15.

Lovgrundlag

Forslag til lokalplan nr. 4-1046 Erhverv i Holluf Pile udarbejdes i henhold til planlovens kapitel 5. Forslag til kommuneplantillæg nr. 48 udarbejdes i henhold til planlovens kapitel 4.

Miljøvurdering af planforslagene gennemføres efter reglerne i miljøvurderingsloven med senere ændringer: LBEK nr. 4 af 3. januar 2023. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) samt miljøvurderingsbekendtgørelsen, BEK nr. 806 af 14/06/2023, Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Væsentlighedsvurdering i forhold til den potentielle påvirkning af et Natura 2000 område gennemføres efter reglerne i Habitatbekendtgørelsen: BEK nr. 2091 af 12. november 2021. Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

 

Klagevejledning

Du kan klage over kommunens afgørelse om, at der skal gennemføres miljøvurdering, hvis det handler om retlige spørgsmål. Der kan dermed kun klages, hvis du mener, at regler er fortolket forkert, eller at kompetence- eller procedureregler ikke er overholdt.

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan indgive klage. Klageberettiget er endvidere landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jævnfør miljøvurderingslovens § 50.

Klagen skal være indgivet inden 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort. Afgørelsen er offentliggjort den 10. oktober 2023 og klage skal indgives senest den 7. november 2023. Udløber klagefristen på en lørdag eller en helligdag forlænges fristen til den følgende hverdag.

Klage skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Du klager via Nævnenes Hus, som du finder her. Du logger på Klageportalen med MIT-ID eller NEM-ID. Gebyret for at klage udgør for privatpersoner 900 kr. og for virksomheder og organisationer 1.800 kr.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse, jævnfør miljøvurderingslovens § 54.

 

By- og Kulturforvaltningen