Spring til indhold

Afgørelse om miljøvurdering af forslag til lokalplan 4-1083 og kommuneplantillæg 55 Erhvervsområdet i Tietgenbyen Nord

Odense Kommune udarbejder forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for et erhvervsområde i Tietgenbyen Nord:
Lokalplan nr. 4-1083 Erhvervsområde i Tietgenbyen Nord, Odense, og kommuneplantillæg nr. 55.

Billede af området for Erhvervsområdet Tietgenbyen Nord

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Forvaltningen vurderer, at planerne har en karakter og omfang, der medfører pligt til miljøvurdering, som skal undersøges nærmere. Derfor gennemfører Odense Kommune en miljøvurderingsproces og udarbejder en miljørapport. Det betyder, at potentielt væsentlige miljøpåvirkninger bliver undersøgt og vurderet. Miljørapporten offentliggøres samtidig med planforslagene på www.odense.dk/høring.

 

Proces

Miljørapporten udarbejdes sideløbende med planforslagene. Dokumenterne vedtages af By- og Kulturudvalget til fremlæggelse i minimum 8 ugers offentlig høring.

 

Der udarbejdes derefter en sammenfattende redegørelse, som beskriver hvordan miljøhensyn er inddraget i planlægningen.

 

Der vil blive taget stilling til eventuelle høringssvar i forbindelse med den endelig politiske vedtagelse af planerne.

 

Når lokalplanen og kommuneplantillægget er endeligt vedtaget, offentliggøres de sammen med miljørapporten og den sammenfattende redegørelse på Odense Kommunes planportal.

 

Odense Kommune forventer at gennemføre et borgermøde under den offentlige høringsperiode.

 

Den forventede tidsplan for planlægning og miljøvurdering er:

2023

Oktober 2 ugers: afgrænsningshøring af berørte myndigheder
November: Afgrænsning af miljørapportens indhold
November - December: Udarbejdelse af miljørapport

 

2024

Januar – Marts: 8 ugers offentlig høring af planforslagene og miljørapport
Marts: Behandling af høringssvar, udarbejdelse af sammenfattende redegørelse.
April: Endelig vedtagelse af lokalplan og tillæg til kommuneplanen.

 

Miljøvurderingens indhold

Inden der udarbejdes en miljørapport, afgrænses vurderingens omfang og indhold. Den indledende afgrænsning har vist, at planforslagene kan have væsentlig indvirkning på miljøet i forhold til:

  • Natur: Påvirkning af bilag IV-arter og §3-beskyttet natur
  • Vand: LAR-løsninger/løsninger for håndtering af overfladevand og påvirkning af drænforhold og vandløb
  • Befolkning: Indblik og visuelle konsekvenser, herunder også trafik påvirkninger
  • Jord: Jordforurening
  • Klima: Ekstrem nedbør og overfladenært grundvand
  • Luftemissioner
  • Ressourceeffektivitet
  • Landskab: Landskabsinteresser og visuelle forhold
  • Arkæologi
  • Midlertidige effekter i anlægsfasen

 

Høring af berørte myndigheder

Der er i perioden 04/10-2023 – 18/10-2023 gennemført en høring af berørte myndigheder vedrørende afgørelsen om at miljøvurdere planforslagene og afgrænsningen af miljørapportens indhold. Der er med denne orientering gennemført den lovpligtige oplysning til offentligheden efter miljøvurderingslovens § 32. Det er vurderet, at der ikke skal gennemføres en høring af nabostater.

 

Følgende myndigheder er blevet hørt:
Odense Kommune, Miljøstyrelsen, Museum Odense, Region Syddanmark og VandCenter Syd.

 

Der er i høringsperioden indkommet en bemærkning fra Odense Kommune forvaltning i vandforsyning, der vurderer at der ikke vil være en væsentlig påvirkning i henhold til vandoplandet med den følgende planlægning. Derudover er der indkommet én bemærkning fra Odense Kommune forvaltning i jordforurening, der på peger, at den planlagte terrænregulering vil medføre stor kørsel med jord/råstoffer til planområdet, samt at alt efter type af jord der anvendes i forbindelse med terrænregulering, herunder eventuelt lettere forurenet jord, vil kræve en miljøgodkendelse.

 

Oplysninger

De miljøoplysninger, der anvendes til miljøvurderingen, offentliggøres ikke. Oplysningerne kan rekvireres ved henvendelse til Stina Heide Højrup, sthoj@odense.dk. Bemærkninger eller spørgsmål til processen kan også rettes hertil.

 

Vurdering af habilitet

Odense Kommune skal sikre, at der ikke opstår myndighedsinhabilitet i forbindelse med miljøvurderingsproceduren, jævnfør reglerne i miljøvurderingslovens § 40 om adskillelse af uforenelige funktioner. De medarbejdere, der udarbejder planforslagene, er ansat i kommunens afdeling for Byudvikling. Under Byudvikling er også Vejmyndighed, der varetager funktionen som berørt myndighed, der skal høres om afgrænsningen af miljørapportens indhold samt om planforslaget inklusive miljørapport. Dog er der tale om forskellige myndigheder, som er adskilt i deres funktion og virke, og det er ikke Vejmyndighed, der udarbejder planerne. Efter lovens § 40, stk. 2, må den myndighed, der udarbejder planer eller programmer, ikke udføre opgaver og udøve beføjelser som berørt myndighed i forhold til disse planer/programmer, medmindre der inden for myndigheden er sikret en passende adskillelse mellem uforenelige funktioner i forbindelse med varetagelsen af disse opgaver og beføjelser. Såfremt der er overlappende opgaver og beføjelser mellem dem, som udarbejder planen eller programmet og de opgaver og beføjelser, der udføres som berørt myndighed, er der tale om inhabilitet. Denne form for inhabilitet skal i første omgang søges løst ved substitution, hvorved forstås, at en sideordnet eller overordnet myndighed overtager sagen fra den inhabilitetsramte myndighed, jf. bekendtgørelsens § 15, stk. 2.
Dermed er der ikke er personsammenfald mellem medarbejdere og chefer, der udarbejder planerne, og dem der varetager opgaven som berørte myndigheder, jævnfør miljøvurderingsbekendtgørelsens § 15.

 

Lovgrundlag

Forslag til lokalplan nr. 4-1083 et erhvervsområde i Tietgenbyen Nord udarbejdes i henhold til planlovens kapitel 5.
Forslag til kommuneplantillæg nr. 55 udarbejdes i henhold til planlovens kapitel 4.

 

Miljøvurdering af planforslagene gennemføres efter reglerne i miljøvurderingsloven med senere ændringer: LBEK nr. 4 af 3. januar 2023. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) samt miljøvurderingsbekendtgørelsen, BEK nr. 806 af 14/06/2023, Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

 

Klagevejledning

Du kan klage over kommunens afgørelse om, at der skal gennemføres miljøvurdering, hvis det handler om retlige spørgsmål. Der kan dermed kun klages, hvis du mener, at regler er fortolket forkert, eller at kompetence- eller procedureregler ikke er overholdt.

 

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan indgive klage. Klageberettiget er endvidere landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jævnfør miljøvurderingslovens § 50.

 

Klagen skal være indgivet inden 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort. Afgørelsen er offentliggjort den 18. december 2023 og klage skal indgives senest den 15. januar 2024. Udløber klagefristen på en lørdag eller en helligdag forlænges fristen til den følgende hverdag.

 

Klage skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Du klager via Nævnenes Hus, som du finder her. Du logger på Klageportalen med MIT-ID eller NEM-ID. Gebyret for at klage udgør for privatpersoner 900 kr. og for virksomheder og organisationer 1.800 kr.

 

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse, jævnfør miljøvurderingslovens § 54.

By- og Kulturforvaltningen