Spring til indhold

De ældste odenseanere

Der er afsat 300 millioner kroner til sporet ’De ældste odenseanere’ som en del af Velfærdens Fundament.

Billedet viser to ældre damer, den ene med rollator, til et arrangement i en skolegård

De ældste odenseanere er de mennesker, hvor alderen kræver en form for pleje fra et fagligt kvalificeret personale. Oftest er det mennesker over 80 år. Her er målet en god og meningsfuld alderdom udfoldet efter samtaler med den ældre selv og med pårørende helt tæt på de enkelte forløb.
 

Sporet om ’De ældste odenseanere’ har tre fokuspunkter. Det skal:

  • sikre kapacitet på vores plejehjem, når antallet af ældre stiger
  • sikre, at vores plejehjem er egnede til demente borgere
  • sikre vedligehold af vores plejehjem.

Kapacitet: Et nyt plejehjem – Kom med dine idéer

En del af de 300 mio. kr., der er afsat til de ældste odenseanere i Velfærdens Fundament, skal gå til bl.a. nye plejehjem. I arbejdet med at skabe gode fysiske rammer på Odenses nye plejehjem, ønsker byrådet at inddrage byens borgere – herunder beboere og pårørende, fag- og interesseorganisationer, Ældrerådet, medarbejdere med flere.

Borgerne har derfor haft mulighed for at komme med deres idéer til den fysiske indretning af Odenses nye plejehjem ved at svare på et spørgeskema og deltage på et borgermøde den 17. juni 2024.

Prototypeprojekt på demensområdet

Ældre- og Handicapforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen og Borgmesterforvaltningen har sammen udarbejdet et forslag om et prototypeprojekt på demensområdet på plejehjemmet Blomsterdalen.

Prototypeprojektet sætter gang i at omstille det første plejehjem i Odense Kommune til i fremtiden at få flere beboere med demens. Indretningen af plejehjemmene skal i højere grad danne ramme for, at beboerne kan leve et godt liv på trods af en demenssygdom.

Prototypeprojektet skal give erfaringsgrundlag både for demensindretning af de resterende plejehjem og for involveringsprocessen. 

Arbejdet med at gøre plejehjemmene bedre egnet til beboere med en demenssygdom tager udgangspunkt i fire temaer/greb:

  • Hjemlighed og atmosfære
  • At finde vej (overblik, orientering og genkendelse)
  • Lys og døgnrytmebelysning
  • Udeområder og det grønne

Prototypeprojektet på Blomsterdalen blev godkendt af byrådet d. 6. oktober 2021. 

Billedet viser en af gårdhaverne på Plejehjemmet Øst

Prototypeprojektet er herefter blevet konkretiseret ved inddragelse af bl.a. beboere og pårørende. og. Inddragelse er en vigtig del af arbejdet med Velfærdens Fundament, da det er vigtigt, at udviklingen bliver drevet af viden og erfaring.

Beboerne på Plejehjemmet Blomsterdalen stemte om det endelige projekt i foråret 2022. Projektet har efterfølgende været i udbud, og udførelsen forventes påbegyndt medio 2024.

De øvrige plejehjem – screening for demensegnethed

Sideløbende med pilotprojektet på Blomsterdalen er Odenses øvrige plejehjem blevet screenet for demensegnethed ud fra de fire ovenfor nævnte temaer. I screeningen blev der bl.a. formuleret og prioriteret tiltag indenfor de fire temaer.

Det forventes, at byrådet omkring sommerferien vil vedtage hvilke tiltag - herunder økonomisk fordeling mellem plejehjemmene og en plan for rækkefølgen – der skal gøre Odenses nuværende plejehjem bedre egnet til borgere med demens.

Inden tiltagene endeligt planlægges, skal de godkendes af beboerdemokratiet på de enkelte plejehjem

Borgmesterforvaltningen