Spring til indhold

Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2016-2028

Byrådet vedtog den 22. juni 2016 Kommuneplan 2016-2028 endeligt. .

Retsvirkninger for kommuneplanen

Byrådet har pligt til selv at virke for kommuneplanens gennemførelse.

 

For borgerne er planen ikke direkte bindende. Men selv om borgere og bygherrer ikke er forpligtet til i forskellige dispositioner at overholde planen, har byrådet jf. planlovens § 12 mulighed for at håndhæve kommuneplanrammerne konkret.

 

Planlovens § 12, stk. 2 og 3: I byzone kan byrådet modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser - undtagen hvis området er omfattet af en detaljeret lokalplan eller byplanvedtægt og udstede forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med rammebestemmelserne.

 

Den vedtagne kommuneplan kan ses på: www.odense.dk/kommuneplan

 

Klagemulighed

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan skriftligt klage inden 4 uger.

Se klagevejledning.

 

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder efter

at deres afgørelse er meddelt.

 

By- og Kulturforvaltningen

Byudvikling, Byplan

By- og Kulturforvaltningen