Spring til indhold

Psykiatrirådets forretningsorden

På denne side finder du Psykiatrirådets forretningsorden. Her kan du blandt andet læse om rådets formål.

§ 1 Rådets opgaver, leverancer og mål

 

Stk. 1. Med en beslutning på byrådsmøde 12. oktober 2022 blev Odense Psykiatriråd en realitet. Psykiatrirådet er et rådgivende organ for Odense Kommune og sekretariatsbetjenes af Sundhedsforvaltningen.

Stk. 2. Psykiatrirådet opgave er at være med til at sikre viden om og udvikling for borgere i alle aldersgrupper med psykiatriske problemstillinger i Odense Kommune for at bidrage til udviklingen af kommunens politik på området.

Stk. 2.a. Rådet skal bidrage til en bred opmærksomhed på psykiatriområdet. Rådet skal i den forbindelse indgå i relevant politisk og faglig udvikling i kommunen, herunder være i dialog med og have mulighed for at bringe sager til drøftelse i Sundhedsudvalget.

Stk. 2.b. Rådet skal bidrage til udviklingen af Odense Kommunes psykiatrihandleplan i samarbejde med Sundhedsudvalget.

Rådet vil også have fokus på de udfordringer, der følger for målgrupperne. Det kan være på tværs af kommunale indsatser, men også i samspil med andre sektorer, herunder behandlingspsykiatrien.

Stk. 3. Psykiatrirådet skal være talerør for målgruppen af psykisk sårbare og være med til at forstærke det fælles ansvar for psykiatriområdet i Odense. Dette kan bl.a. ske via deltagelse i debatter eller via dialog og samarbejde med Odense Kommunes politiske udvalg.

Stk. 4. Psykiatrirådet skal kunne bidrage med vejledende udtalelser om kommunale indsatser på psykiatriområdet.

Stk. 5. Psykiatrirådet skal følge samarbejdet med behandlingspsykiatrien og samarbejdsfladerne mellem kommune, almen praksis og regionen tæt.

 

 

§ 2 Rådets sammensætning

 

Stk. 1. Psykiatrirådet består af op til 16 medlemmer og skal repræsentere målgruppen. Det kan være via medlemmer fra foreninger, uddannelsesinstitutioner, forskningsinstitutioner, behandlingsområdet eller andre relevante aktører fra civilsamfund eller erhvervsliv, der har en særlig indsigt, erfaring eller viden om målgrupperne.

Stk. 2. Rådmanden for Odense Kommunes Sundhedsforvaltning udpeger formanden for Psykiatrirådet.

Stk. 3. Efter indstilling fra interessegrupper og -organisationer udpeger Rådmanden for Odense Kommunes Sundhedsforvaltning medlemmerne til Psykiatrirådet i samråd med formanden for Rådet.

Stk.4. Det er et krav, at rådets medlemmer har bopæl i eller er lokalt forankret i eller omkring Odense Kommune.

Stk. 5. Rådets sammensætning skal revurderes én gang årligt, herunder antallet af rådsmedlemmer.

Stk. 6. Der foretages ny udpegning af formand, næstformand eller medlemmer til Rådet, hvis disse udtræder af Rådet, eller hvis 2/3 af Rådets medlemmer beslutter dette.

 

 

§ 3 Rådets funktionsperiode

Stk. 1. Rådets funktionsperiode er fire år og følger den kommunale valgperiode. Rådet forbliver i virksomhed, indtil der er udpeget nye medlemmer.

Stk. 2. Rådet afholder sit konstituerende møde snarest efter, at rådmanden har udpeget medlemmerne. Sundhedsforvaltningen indkalder til det første møde.

Stk. 4. På det konstituerende møde vælger Rådet en næstformand blandt sine medlemmer.

 

 

§ 4 Rådsmøder og funktion

Stk.1. Psykiatrirådet afholder møder minimum fire gange årligt og afholder minimum ét møde årligt med Sundhedsudvalget. Psykiatrirådet fastlægger en mødeplan med faste mødedage og mødetidspunkter for et kalenderår ad gangen.

Stk. 2. Rådsformanden sørger for, at Psykiatrirådets medlemmer får tilsendt en dagsorden senest fem hverdage før afholdelse af ordinært rådsmøde. Formanden godkender også referat efter mødet og sender det til Rådet.

Stk. 3. Møderne ledes af formanden, og når denne er fraværende, næstformanden. Hvis begge er fraværende, ledes mødet af den person som rådet enes om ved stemmeflertal.

Stk. 4. Er et rådsmedlem forhindret i at deltage i et rådsmøde, meddeles dette til rådsformanden inden mødets afholdelse.

Stk. 5. Hvis formanden eller tre medlemmer ønsker det, kan der ved behov indkaldes til ekstraordinære møder med kortere varsel end fem dage.

Stk. 6. En sag, der ikke har været optaget på udkastet til dagsordenen, kan ved mødets begyndelse optages, hvis formanden finder, at sagen ikke kan udsættes, eller hvis der er enighed om det.

Stk. 7. Et referat er godkendt, medmindre et eller flere medlemmer på næste møde protesterer. Referaterne fra møderne offentliggøres, med mindre forhold taler for ikke at offentliggøre et enkelt referat. Referaterne sendes til medlemmerne.

Stk. 8. Psykiatrirådets møder er ikke offentlige.

Stk. 9. Rådet kan beslutte, at andre kan deltage i møderne, når der er behov for det.

Stk. 10. Rådets vejledende udtalelser offentliggøres og sendes til relevante myndigheder, organisationer og personer.

Stk. 11. Formanden fungerer som pressechef for Rådet.

Stk. 12. Rådet foretager en årsberetning en gang årligt.

 

 

§ 5 Inhabilitet

Stk. 1. Medlemmerne af Rådet, samt personer, som deltager i møderne, er omfattet af forvaltningslovens regler om inhabilitet og har tavshedspligt efter lovgivningens almindelige regler om dette.

Stk. 2. Psykiatrirådet træffer beslutning om, hvorvidt et rådsmedlems interesse i en sag er af en sådan karakter, at rådsmedlemmet er udelukket fra at deltage i rådets forhandling og afstemning om en sag (inhabilitet).

Stk. 2. Hvis et rådsmedlem er inhabilt, skal rådsmedlemmet forlade lokalet, mens sagen behandles. Rådsmedlemmet må derimod gerne deltage i Rådets behandling af spørgsmålet om, hvorvidt rådsmedlemmet er inhabilt.

Stk. 3. Et rådsmedlem skal meddele rådsformanden senest dagen før mødet, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om rådsmedlemmets habilitet.

 

 

§ 6 Sekretariatsbetjening af Rådet

Stk. 1. Sundhedsforvaltningen varetager sekretariatsbetjeningen af Rådet.

Stk. 2. Formanden planlægger med sekretæren, som indkalder til møder, laver referater, planlægger møder, offentliggør rådets udtalelser mv. Sekretæren planlægger på foranledning af og i samarbejde med formanden temadage, statistik og informationer, koordinerer med det nationale råd, regeringens indsatser mv.§ 7 Økonomiske forhold vedrørende Rådets virksomhed

§ 15. Udgifterne til Rådets arbejde afholdes af Sundhedsudvalget på baggrund af et årligt budget, der udarbejdes af Sundhedsforvaltningen.§ 8 Ikrafttræden

Stk. 1. Denne forretningsorden træder i kraft den 23-02-2023.

Stk. 2. Forretningsordenen er vedtaget på møde i Odense Kommunes Sundhedsudvalg den 23-02-2023

Sundhedsforvaltningen