Spring til indhold

Valgplakater

Når der er valg, er der bestemte regler for valgplakater. Læs mere herunder.

Når der er valg, må kandidaterne hænge deres plakater op i lysmasterne. Der er regler for ophængning af vejplakater på vejarealet, som man skal følge på offentlige veje og private fællesveje.

 

Hvornår skal valgplakaterne tages ned?

Valgplakaterne og de midler, der er brugt til at hænge dem op med (strips, snore m.v.), skal være taget ned igen senest 8 dage efter valgdagen ved døgnets afslutning.

Valgplakater (og midler til at ophængning) i forbindelse med valget den 16. november 2021 skal være taget ned seneste onsdag den 24. november kl. 24.00.

Du kan bruge Giv et tip til at gøre os opmærksomme valgplakater, der ikke er taget ned. Giv et tip findes som app i App Store eller Google Play. Du kan også bruge www.odense.dk/tip.

Skal valgplakaterne genbruges eller smides ud?

Odense Renovation har opsat en særlig container på genbrugsstationen i Havnegade udelukkende til valgplakater lavet af plast. Valgplakaterne sendes til genanvendelse, hvor plasten neddeles og omsmeltes, så det kan bruges i nye plastprodukter.

Containeren står i Havnegade, indtil fristen for nedtagning af valgplakater er overstået.

Plasticstrips brugt til ophængning af valgplakaterne skal frasorteres, inden plakaterne ender i containeren. Stripsene afleveres separat i containeren til hård plast.

 

 

Hvornår må valgplakater komme op at hænge?

Valgplakater må hænges op i perioden fra kl. 12.00 på den fjerde lørdag inden valgdagen indtil 8 dage efter valget. Ved folketingsvalg må ophængning af valgplakater dog først ske, når valget er udskrevet.

Hvor må plakaterne hænge?

På kommune- og statsveje må der kun hænges valgplakater op på følgende:

 • Lysmaster
 • Hegn
 • Vejtræer
 • Elmaster
 • Genstande, der er fæstnet i jorden, fx spyd, pind, strop, mv.
  (A-skilte kræver tilladelse efter vejlovens § 80)

På private fællesveje i byer eller bymæssigt område må valgplakater kun ophænges på lys- eller elmaster.

 

Sådan skal valgplakaten hænges op

Valgplakaten skal være hængt op:

 • så den ikke dækker for autoriseret afmærkning (fx færdselstavler, vejvisningstavler eller lign.)
 • så den ikke forhindrer hensigtsmæssige oversigtsforhold
 • så den i øvrigt ikke udgør en fare for trafiksikkerheden
 • Valgplakaterne skal forsynes med navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse på den fysiske/juridiske person, der har iværksat ophængningen. Oplysningerne kan stå på bagsiden.

 

Hvis plakaterne hænger ulovligt

Plakater, der hænger ulovligt, kan vejmyndigheden påbyde nedtaget inden for 24 timer. Der er også regler for, hvornår de kan fjernes akut.


Brug Giv et tip til at gøre os opmærksomme på fx ulovligt opsatte plakater. Giv et tip findes som app i App Store eller Google Play. Du kan også bruge www.odense.dk/tip.

 

For yderligere info: Læs regler og uddybende vejledninger på Vejdirektoratets hjemmeside

Vejdirektoratet har samlet alle regler og vejledninger til valgplakater på deres hjemmeside.

Valgplakater på vejarealer - Vejledning om opsætning af valgplakater (udgave september 2021)

By- og Kulturforvaltningen