Spring til indhold

Udviklingspuljen

Pulje til støtte af udviklingsprojekter og tiltag for folkeoplysende foreninger, aftenskoler og selvorganiserede grupper.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation
65 51 53 12

Fritid og Folkeoplysning

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Email

fritid.bkf@odense.dk

Billede af træ, der vokser mellem hænder

Puljens størrelse

Odense Kommune afsætter årligt 500.000 kr. til en Udviklingspulje.

Puljen administreres af Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg.

 

Formål

Formålet med puljen er at understøtte udviklingen af nye idéer, udviklingsarbejde og projekter inden for det folkeoplysende område.

 

Hvem kan søge

Der ydes primært tilskud til godkendte folkeoplysende foreninger og i mindre omfang til selvorganiserede grupper i Odense Kommune.

 

Der kan søges tilskud

 • til samme projekt én gang
 • til løn, koordinering, materialer, ekstra lokaleleje med mere
 • på maksimalt 100.000 kr.
 • for en periode over flere år, dog maksimum 3 år
 • indkøb af materiel til brug for projektet, det må ikke udgøre mere end 50% af det ansøgte beløb
 • værdi af eget arbejde kan indregnes i budgettet dog maksimum til 125 kr. pr. time

Kriterierne er vejledende. Folkeoplysningsudvalget kan vælge at dispensere for et eller flere af kravene.

Resultatet af projektet skal forsøges forankret i foreningens aktiviteter fremadrettet.

 

Der kan ikke søges tilskud til

 • påbegyndte aktiviteter eller med tilbagevirkende kraft
 • modernisering af faciliteter
 • projekter, der har et kommercielt sigte
 • aktiviteter, der allerede får direkte tilskud efter folkeoplysningsloven
 • projekter, der henhører under andre kommunale puljer

Hvordan søges der

Der skal søges digitalt.

Log på Odense Kommunes Fritidsportal - gå ind på det lilla ikon "tilskud" - tryk på "ny tilskudsansøgning" og vælg Udviklingspuljen. Udfyld skemaet og tryk på "send" - husk, at uploade et budget. 

Er du selvorganiseret og vil søge puljen, så skal du oprette dig på portalen under "privat" for at kunne søge. 

 

Ansøgningsfrist

Ansøgninger behandles løbende på Folkeoplysningsudvalgets møder. Ansøgning skal være Fritid og Folkeoplysning i hænde 3 uger inden mødets afvikling. Når du trykker her, så kan du se datoer for udvalgets møder.

 

Evaluering af projektet

Senest en måned efter projektet er gennemført, skal foreningen indsende en kortfattet evaluering med særlig fokus på forankring i foreningen.

Hvis projektet rækker ud over flere år vil Fritid og Folkeoplysning bede om en midtvejsevaluering.

På det første møde i et nyt kalenderår vil evalueringer blive fremlagt i Folkeoplysningsudvalget til orientering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
By- og Kulturforvaltningen