Spring til indhold

2:1 puljen

- søg tilskud til mindre anlægsprojekter for folkeoplysende foreninger.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Puljen

2:1 puljen er en anlægspulje til mindre anlægsprojekter.

Puljen kan yde støtte med 2 kr. for hver 1 krone foreningen selv har til et projekt.
 
I årene 2023-2026 er puljen på 5.000.000 kr. 

 

Der kan ikke søges til projekter, der støttes af andre kommunale puljer. 

2:1 puljen erstatter ikke almindelig vedligeholdelse, som foreninger løbende skal afsætte midler til, og evt. kan søge tilskud til via lokaletilskuddet. 

 

Hvem kan søge?

 • Alle frivillige folkeoplysende foreninger, der som minimum har været godkendt i 1 år i henhold til Folkeoplysningsloven
 • Selvejende haller

Hvad kan der søges til?

 • Der kan søges tilskud til mindre anlægsprojekter såsom om- og udbygninger
 • Der kan søges tilskud til energioptimering, hvis det er til gavn for aktiviteterne
 • Der kan søges om tilskud til ekstraordinære og presserende vedligeholdelses opgaver.
 • Der kan søges til lejede eller egne lokaler - der kan ikke søges til kommunale bygninger

Ved tilskud til lejede lokaler kræves en uopsigelig lejekontrakt fra udlejerens side på 5-10 år. Længden på uopsigeligheden vil afhænge af den investering det kommunale tilskud er en del af.

 

Sådan søger I: 

 • Puljen skal søges via Aktiv Odense - tryk logind og vælg ForeningsPortalen
 • Puljen er åben fra 15. august 2023 på Aktiv Odense
 • Puljen lukkes søndag den 1. oktober 2023 kl. 23.59 - ansøgninger der modtages efter denne frist vil ikke komme i betragtning.
 • Der skal oprettes en ansøgning på Aktiv Odense for hvert projekt der søges til.
 • Husk at uploade et budget, evt. tilbud, billeder eller andet relevant materiale til ansøgningen. 
 • Ansøgere kan forvente svar umiddelbart efter behandling i Folkeoplysningsudvalget i december måned.

 

Tilskud ydes efter følgende kriterier

 • Vi giver 2 kr. for hver krone I selv kan stille med!
 • Der kan være undtagelser, hvor der ydes et mindre tilskud
 • Foreningens andel af finansieringen kan både bestå af egenbetaling og eget arbejdet
 • Foreningen kan værdisætte eget arbejde til maks. 150 kr. pr. time pr. person.

Krav

 • Det er en forudsætning for tilskud, at arbejdet ikke er påbegyndt før, der er bevilget tilskud
 • Tilskuddet er gældende for det kommende år
 • Efter projektet er afsluttet skal der indsendes regnskab for projektet med bilag til dokumentation af afholdte udgifter samt opgørelse over egenfinansiering

 

Hvis I får tilskud - vær opmærksom

Alle bevilgede tilskud fra 2:1 puljen skal afregnes.
Afregning foregår ligeledes i Aktiv Odense. 

Af hensyn til mulig revision af offentlige tilskud skal midler fra puljen i Odense Kommune fremgå som en selvstændig post i foreningens regnskab, således at der er en ”gruppe”, hvor udgifter og indtægter i forbindelse med puljen kan aflæses.

 

By- og Kulturforvaltningen