Spring til indhold

Udviklingspuljen

Pulje til støtte af udviklingsprojekter og tiltag for folkeoplysende foreninger, aftenskoler og selvorganiserede grupper.

Billede af træ, der vokser mellem hænder

Puljens størrelse

Puljen er på 312.828 kr. årligt. 

Puljen administreres af Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg.

 

Formål

Formålet med puljen er at understøtte udviklingen af nye idéer, udviklingsarbejde og projekter inden for det folkeoplysende område.

 

Hvem kan søge

Der ydes primært tilskud til godkendte folkeoplysende foreninger og i mindre omfang til selvorganiserede grupper i Odense Kommune.

 

Der kan søges tilskud

 • til samme projekt én gang
 • til løn, koordinering, materialer, ekstra lokaleleje med mere
 • på maksimalt 100.000 kr.
 • for en periode over flere år, dog maksimum 3 år
 • indkøb af materiel til brug for projektet, det må ikke udgøre mere end 50% af det ansøgte beløb
 • til skattefri godtgørelse med 150 kr. pr. time, hvis der er omkostninger forbundet med telefon/internet, administration eller køb, vask og vedligeholdelse af tøj. Der kan ikke udbetales mere i skattefri godtgørelse end de af SKAT fastsatte satser hvert år til hver instruktør.
 • til oprettelse af nye aktiviteter/hold for børn/unge og voksne med særlige behov

Kriterierne er vejledende. Folkeoplysningsudvalget kan vælge at dispensere for et eller flere af kravene.

Resultatet af projektet skal forsøges forankret i foreningens aktiviteter fremadrettet.

 

Der kan ikke søges tilskud til

 • påbegyndte aktiviteter eller med tilbagevirkende kraft
 • modernisering af faciliteter
 • projekter, der har et kommercielt sigte
 • aktiviteter, der allerede får direkte tilskud efter folkeoplysningsloven
 • projekter, der henhører under andre kommunale puljer

Hvordan søges der

Puljen søges på Aktiv Odense - tryk på log ind og vælg ForeningsPortalen

 

Ansøgningsfrist

Ansøgninger behandles løbende på Folkeoplysningsudvalgets møder. Ansøgning skal være Fritid og Folkeoplysning i hænde 3 uger inden mødets afvikling. Når du trykker her, så kan du se datoer for udvalgets møder.

Puljen er overgået til Sundhedsforvaltningen


Pr. 1. september 2022 er denne pulje overgået fra By- og Kulturforvaltningen til Sundhedsforvaltningen.

Følgende kan kontaktes:

Laura Karkov Jacobsen
Mail: lauka@odense.dk

 

Hvis I får tilskud

Af hensyn til mulig revision af offentlige tilskud skal midler fra puljen i Odense Kommune fremgå som en selvstændig post i foreningens regnskab, således at der er en ”gruppe”, hvor udgifter og indtægter i forbindelse med puljen kan aflæses.

 

Evaluering af projektet

Senest en måned efter projektet er gennemført, skal foreningen indsende en kortfattet evaluering med særlig fokus på forankring i foreningen.

Hvis projektet rækker ud over flere år vil Fritid og Folkeoplysning bede om en midtvejsevaluering.

På det første møde i et nyt kalenderår vil evalueringer blive fremlagt i Folkeoplysningsudvalget til orientering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sundhedsforvaltningen