Spring til indhold

Udviklingspuljen

Pulje til støtte af udviklingsprojekter og tiltag for folkeoplysende foreninger, aftenskoler og selvorganiserede grupper.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Billede af træ, der vokser mellem hænder

Puljens størrelse

Puljen er på 366.476 kr. i 2024. Den administreres af Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg.

Formål

Formålet med puljen er at understøtte udviklingen af nye idéer, udviklingsarbejde og projekter indenfor det folkeoplysende område.

Hvem kan søge

Der ydes primært tilskud til godkendte folkeoplysende foreninger og i mindre omfang til selvorganiserede grupper i Odense Kommune.

Der kan søges tilskud

 • til samme projekt én gang,
 • til løn, koordinering, materialer, ekstra lokaleleje m.m.,
 • på maksimalt 50.000 kr.,
 • for en periode over flere år, dog maksimum 3 år,
 • indkøb af materiel til brug for projektet, må ikke udgøre mere end 50% af det ansøgte beløb,
 • skattefri godtgørelse med 150 kr. pr. time, hvis der er omkostninger forbundet med telefon/internet, administration eller køb, vask og vedligeholdelse af tøj. Der kan ikke udbetales mere i skattefri godtgørelse end de af SKAT fastsatte satser hvert år til hver instruktør,
 • til oprettelse af nye aktiviteter/hold for børn/unge og voksne med særlige behov.

Kriterierne er vejledende. Folkeoplysningsudvalget kan vælge at dispensere for et eller flere af kravene. Resultatet af projektet skal forsøges forankret i foreningens aktiviteter fremadrettet.

 

Indkøb af materiel

Særlig for indkøb af materiel gælder det, at Folkeoplysningsudvalget kan give dispensation for maksimumkriteriet; hvis

 • projektet har et generelt udviklingsperspektiv for foreningen,
 • foreningen kan påvise en tydelig sammenhæng mellem de ekstra midler og projektets unikke karakter,
 • foreningen kan påvise, at de ekstra midler vil bidrage til at nå en ny målgruppe eller
 • foreningen i øvrigt lægger frivilligt ulønnet arbejde i projektet, som ikke er skrevet ind i projektets økonomi.

Der kan ikke søges tilskud til

 • påbegyndte aktiviteter eller med tilbagevirkende kraft,
 • modernisering af faciliteter,
 • projekter, der har et kommercielt sigte,
 • aktiviteter, der allerede får direkte tilskud efter folkeoplysningsloven,
 • projekter, der hører til under andre kommunale puljer

 

Hvordan søges der

Puljen søges på Aktiv Odense – tryk på log ind og vælg ForeningsPortalen.

Ansøgningsfrist

Ansøgninger behandles løbende på Folkeoplysningsudvalgets møder. Ansøgning skal være indsendt senest 3 uger før mødets afvikling. Her kan du se datoer for udvalgets møder.

 

Hvis I får tilskud

Af hensyn til mulig revision af offentlige tilskud skal midler fra puljen i Odense Kommune fremgå som en selvstændig post i foreningens regnskab, så der er en ”gruppe”, hvor udgifter og indtægter i forbindelse med puljen kan aflæses.

Evaluering af projektet

Senest en måned efter projektet er gennemført, skal foreningen indsende en kortfattet evaluering med særlig fokus på forandring i foreningen og et regnskab.

Hvis projektet rækker ud over flere år, skal der indsendes en midtvejsevaluering.

Evalueringer og regnskab bliver fremlagt i Folkeoplysningsudvalget til orientering.


By- og Kulturforvaltningen