Spring til indhold

Privat pasningsordning

Skriv dit barn op i en privat pasningsordning, ansæt en privat børnepasser, eller opret din egen private pasningsordning.

Når en privat person godkendes til at passe børn, der ikke er vedkommendes egne, kaldes det en privat pasningsordning.

Der findes to slags private pasningsordninger

1. Den private børnepasser er selvstændig erhvervsdrivende og passer op til 5 børn i børnepasserens eget hjem. 

 

Se hvordan du kan blive privat børnepasser og oprette en privat pasningsordning

 

2. Du ansætter en privat børnepasser til at passe dit barn. Pasningen kan finde sted hjemme ved dig eller i børnepasserens hjem. I dette tilfælde er det dig som forælder, der er arbejdsgiver. Derfor er du ansvarlig for fx administration af feriepenge, ATP-bidrag og evt. også skat.

 

Se hvordan du kan ansætte en privat børnepasser

 

Hvordan opskriver jeg mit barn i en privat pasningsordning?

Den private pasningsordning henvender sig til børn i alderen 24 uger - 6 år. 

Når du har valgt en privat pasningsordning, skal du tage direkte kontakt til den private børnepasser, som selv administrerer sin venteliste. Som forælder skal du være opmærksom på at få indgået en kontrakt med den private børnepasser. 

Tilbuddet er ikke en del af Odense Kommune. Men vi anbefaler, at du også skriver barnet op på ventelisten til kommunal pasning, hvis du overvejer at dit barn senere skal i et kommunalt dagtilbud. 

Bemærk! Børn mellem 1 og 2.10 år, som bor i udsatte boligområder, kan ikke blive passet i en privat pasningsordning (jf. Dagtilbudsloven §80 stk. 4).Hvordan søger jeg tilskud til den private pasningsordning?

Før der kan udbetales et tilskud, skal kontrakten mellem dig og den private pasningsordning godkendes af Odense kommune. Du søger om tilskud via selvbetjeningen.

For at vi kan udbetale tilskuddet for den første måned til tiden, skal vi have ansøgningen senest en måned før, barnet starter i pasningsordningen.

Der ydes ikke tilskud, så længe en af barnets forældre afholder barsel til barnet. Der kan gøres undtagelser hvis:

 

Forældre har brug for aflastning i hjemmet på grund af fx flerfoldsfødsel eller fødselsdepression.
Barselsorloven er udskudt, og barnet har behov for at holde kontakten til den private børnepasser.
Den forælder der har barsel, genoptager arbejdet delvist under barselsorloven.

Det er forældrebetalingen, der vurderer, hvornår et pasningsforhold kommer ind under særlige tilfælde. Send din forklaring og dokumentation til Forældrebetaling.

Størrelsen af tilskuddet udregnes efter den løn eller det vederlag, du har aftalt med den private børnepasser. Kommunen yder tilskud med højst 75% af udgiften til pasning af børn inden for en bestemt aldersgruppe indtil skolestart. 

 

Se de aktuelle tilskud til privatpasningsordning.


Læs her om reglerne for søskenderabat.

Tilskuddet er skattefrit for dig, men skattepligtigt for den private børnepasser, der modtager beløbet.

 

Hvad kan jeg forvente af den private pasningsordning?

En privat pasningsordning drives af en selvstændigt erhvervsdrivende børnepasser, hvor forældre og den private passer har ansvaret for tilbuddets rammer og dermed at den udarbejdede kontrakt overholdes. Kommunen fører et pædagogisk tilsyn årligt for at kunne dokumentere, at den private pasningsordning lever op til dagtilbudsloven.

 Der stilles bl.a. følgende krav:

• Det talte hovedsprog skal være dansk.
• Hverdagen skal tilrettelægges, så børnene lærer noget.
• Alt planlægning skal tage udgangspunkt i børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger.
• Børnene skal have medbestemmelse i hverdagen, og pasningsordningen skal være med til at udvikle børnenes selvstændighed og evner til at indgå i forpligtende fællesskaber.
• Den private pasningsordning skal desuden følge sundhedsstyrelsens vejledning om hygiejne i daginstitutioner og sundhedsstyrelsens retningslinjer om forholdsregler mod smitsomme sygdomme.

 

Læs mere her hvis du ønsker at benytte en privat pasningsordning

 

Forskelle på private og kommunale dagtilbud

Udefra set kan den private pasningsordning minde om en kommunal dagpleje. Men tilbuddene er ikke ens. Her kan du læse hvordan det private adskiller sig fra det kommunale.

 

I private pasningsordninger:

Skal der ikke udarbejdes en pædagogisk læreplan.
Gennemfører en kommunalt ansat sprogpædagog sprogvurderinger af barnet fra 3-årsalderen.
Er der ikke krav om forældreindflydelse.
Kan den private børnepasser opsige barnet. 
Er der støttemuligheder for børn med behov for bistand af talepædagog, psykolog og fysioterapeut/ergoterapeut. Forældrene skal selv henvende sig til kommunen.
Har Odense Kommune ikke forpligtigelser i forhold til kompetenceudvikling af medarbejdere.
Er der ikke pligt til at stille anden pasning til rådighed ved sygdom, ferie, kurser eller lignende.

Opsigelse af privat pasningsordning

Du kan opsige dit barns plads ved den private børnepasser på følgende måde:

Opsigelsen kan ske fra d. 1. eller d. 15. i måneden. 
En skriftlig opsigelse med både forældre og børnepassers underskrift, sendes til Forældrebetalingen med en måneds varsel. Pladsen kan opsiges med kortere varsel, hvis både forældre og børnepasser er enige om det. 
Ved misligholdelse af pasningsaftale kan opsigelsen ske med dags varsel.
Odense kommune kan opsige den private pasningsordning i tilfælde af, at eventuelle henstillinger ikke efterkommes i forbindelse med tilsyn.


Børn- og Ungeforvaltningen