Spring til indhold

Private institutioner

Find information om Odenses private institutioner eller se, hvordan du kan oprette en privat institution.

En privat institution er et dagtilbud, der ikke administreres af kommunen. Den private institution kan være etableret af en privat person, en organisation eller en privat virksomhed.

 

Se oversigt over private institutioner i Odense Kommune.

 

Hvordan indskriver jeg mit barn?

Når du har valgt en privat institution, skal du tage direkte kontakt til institutionen, for at få dit barn indskrevet. Private institutioner administrerer deres egen venteliste.

 

Hvad koster en plads i en privat institution?

Find prisen for pladsen på den private institutions hjemmeside. Der gives søskenderabat og mulighed for økonomisk friplads ligesom i kommunale børnehuse.

 

Hvordan får jeg tilskud til en privat institution?

Når dit barn er optaget i en privat institution, vil institutionen give pladsanvisningen besked. Dermed kan kommunen beregne din mulighed for søskenderabat og økonomisk fripladstilskud. Tilskuddet udbetales direkte til institutionen, der modregner beløbet i deres opkrævninger, inden de sender regningen til dig.

 

Læs om reglerne for søskende- og økonomisk fripladstilskud.

Tilskuddet til den private institution udregnes på lige fod med udregningen af tilskud til et kommunalt dagtilbud.

Odense Kommune giver dog maksimalt det tilskud, der svarer til tilskuddet for en kommunal plads. Hvis den private institution tager en pris, der er dyrere end en kommunal plads, skal du selv betale differencen, uanset om du får delvis eller fuld økonomisk friplads. 

Når der er tale om en privat vuggestue, giver Odense Kommune et tilskud, der svarer til en vægtet gennemsnitlig bruttodriftsomkostning. Det vil sige, at kommunen finder ud af, hvad det koster at have pladser til alle børn mellem 0 og 3 år (dette gælder både dagpleje- og vuggestuepladser). Herefter beregner kommunen gennemsnitsprisen for en plads. Denne pris bliver brugt som sammenligningsgrundlag i forhold til de private vuggestuepriser.

Hvis der sker en regulering som følge af en genberegning vil for meget eller for lidt udbetalt tilskud blive opkrævet eller udbetalt direkte fra forældrebetalingen til dig og ikke gennem institutionen.

 

Hvordan udmelder jeg mit barn? 

Du udmelder dit barn direkte til den private institution. Institutionen fastsætter selv en udmeldelsesperiode. Vær opmærksom på, at nogle private institutioner kan have mere end én måneds udmeldelsesvarsel. 

 

Hvordan opretter jeg en privat institution? 

Du søger om godkendelse til at oprette en privat institution, ved at udfylde og indsende ansøgningsskemaet herunder.
 
Godkendelseskriterier og retningslinjer for private leverandører af dagtilbud
Ansøgning om godkendelse af privat leverandør af dagtilbud

Kommunen yder et driftstilskud til institutionen pr. indskrevet barn. 
Som privat leverandør skal du til enhver tid kunne dokumentere, at du lever op til de gældende krav. Kommunen fører pædagogisk tilsyn med institutionen. Lever du ikke op til kravene, kan godkendelsen trækkes tilbage. 

Børn- og Ungeforvaltningen