Spring til indhold

Ansøg om plejebolig

Læs om kriterier for plejeboliger i Odense Kommune, og se hvordan du ansøger om en plejebolig.

Hvad er en plejebolig?
Hvad er formålet med en plejebolig?
Hvordan kan jeg blive visiteret?
Hvordan søger jeg om en plejebolig?
Hvad sker der, når jeg er bevilliget en plejebolig?
Kan jeg søge om en plejebolig i en anden kommune?
Kan min ægtefælle flytte med i plejebolig?
Hvad koster det af flytte i plejebolig?
Andre forhold, jeg skal være opmærksom på

 

 

Hvad er en plejebolig?

En plejebolig er en selvstændig bolig på et plejehjem - tidligere kaldt plejecenter. På et plejehjem er der sundhedsfagligt personale døgnet rundt og boligerne har direkte adgang til fælles faciliteter. Hjælpen ydes af personale ansat på plejehjemmet.

 

Hvad er formålet med en plejebolig?

At du bor et sted, hvor du er tæt på sundhedsfagligt personale døgnet rundt, så dit behov for omsorg og pleje gennem døgnet bliver tilgodeset.

 

Hvordan kan jeg blive visiteret til en plejebolig?

Under hensyntagen til den politiske beslutning om, at plejehjem hovedsageligt er målrettet borgere, der lever med en demenssygdom, vil forvaltningen, når de visiterer til plejehjem, tage udgangspunkt i dit aktuelle plejebehov og din samlede livssituation.

En visitation til plejebolig beror altid på en konkret, faglig og individuel vurdering.

Vi lægger vægt på følgende kriterier:

 

• Du har et omfattende og varigt behov for sundhedsfaglig støtte og pleje hen over døgnet.
• Dit behov for sundhedsfaglig støtte og pleje kan vanskeligt dækkes af andre kommunale tilbud; herunder hjemmepleje og hjemmesygepleje.
• Du har om muligt været aktivt deltagende i et rehabiliteringsforløb, træning/genoptræning, afprøvning af hjælpemidler, madordning, nødkald, aktivitetstilbud og lignende.
• Du oplever invaliderende utryghed og ensomhed i et sådant omfang, at det nedsætter dit funktionsniveau og din livskvalitet i væsentlig grad.

Du skal selv ønske at flytte til en plejebolig, og du skal selv skrive under på ansøgningen. Er du ikke selv i stand til at forholde dig til en ansøgning om plejebolig, kan en pårørende søge om at blive værge for dig og dermed handle på dine vegne.

Yderligere oplysninger om værgemål kan fås ved henvendelse til Familieretshuset (tidl. Statsforvaltningen).

Ved boligvisitationen tages der udgangspunkt i dit aktuelle plejebehov og din samlede livssituation.

 

Hvordan søger jeg om en plejebolig?

Modtager du hjælp fra hjemmeplejen, skal du kontakte lederen af hjemmeplejegruppen eller den rehabiliteringsrådgiver, der har bevilget dig hjælpen.

 

Modtager du ikke hjælp fra hjemmeplejen, kan du kontakte Boligkontoret alle hverdage mellem kl. 8.15 - 9.45 på tlf. 63 75 60 55 eller via digital post. (se link i kontaktboksen ovenfor)

 

En rehabiliteringsrådgiver vil efterfølgende kontakte dig med henblik på vejledning og evt. visitationsbesøg.

 

På visitationsbesøget kan du fortælle rehabiliteringsrådgiveren om dine ønsker og begrundelser for ansøgning om plejebolig, og du vil blive vejledt om mulighederne. Du må gerne have pårørende med til visitationsbesøget.

 

På baggrund af dine oplysninger træffer rehabiliteringsrådgiveren en afgørelse. Hvis du bliver bevilget en plejebolig, træffer rehabiliteringsrådgiveren beslutning om, hvilken type plejebolig er mest egnet til dig og dine behov. 

 

Hvad sker der, når jeg er bevilliget en plejebolig?

Når en plejebolig bliver ledig, laver Boligkontoret en faglig vurdering af, hvem der aktuelt har størst behov for en plejebolig. Er du den udvalgte, bliver du eller din valgte kontaktperson kontaktet pr. telefon om det aktuelle tilbud. Du skal give besked hurtigst muligt, gerne inden få dage, om du vil tage imod plejeboligtilbuddet. Det forventes, at du overtager boligen fra den tilbudte dato, og at indflytning sker snarest herefter. Du må forvente, at der kan være kort tid fra tilbud til overtagelse.

 

Særligt for friplejehjem: Ønsker du en plejebolig på et friplejehjem i Odense Kommune, skal du gøre rehabiliteringsrådgiveren opmærksom på det under visitationsbesøget, og selv tage kontakt til friplejehjemmet for anvisning af plads.

 

Kan jeg søge om en plejebolig i en anden kommune?

Ønsker du at blive visiteret til en plejebolig i en anden kommune, skal du først visiteres til en plejebolig Odense Kommune. Din ansøgning og Odense Kommunes afgørelse vil efterfølgende blive sendt til den ønskede kommune. Den kommune, du ønsker at flytte til, foretager en visitation efter deres kriterier og sender derefter en afgørelse til dig med kopi til Odense Kommune (dobbeltvisitation).

 

Hvis du bor i en anden kommune end Odense, skal du rette henvendelse til din hjemkommune. Hvis du bevilges plejebolig i din hjemkommune, sendes ansøgning og afgørelse til Odense Kommune, som vurderer, om du er berettiget til en plejebolig efter gældende kriterier.

 

Kan min ægtefælle flytte med i plejebolig?

Der er mulighed for at din ægtefælle kan flytte med dig i plejeboligen. I skal dog være opmærksomme på, at det ikke er alle boliger, der kan rumme to personer.
I kan få yderligere vejledning om dette ved visitationen.

 

Hvad koster det at flytte i plejebolig?

Du skal betale et indskud, husleje og forbrugsafgifter. Desuden skal du betale for madservice, tøjvask og rengøringsartikler. Indskud og husleje er forskellig afhængig af plejehjemmet og størrelsen på boligen. Du kan læse mere om de enkelte plejeboligers priser på plejehjemsoversigten, samt få nærmere oplysninger om priser direkte hos udlejer/boligselskaberne.

 

Når du har fået tilbudt og har accepteret en bolig, vil du modtage et brev med information om, hvordan der kan søges om boligstøtte og indskudslån, samt hvordan du skal forholde dig i forhold til digital post og digitale selvbetjeningsløsninger.

Hvis du ikke har økonomisk mulighed for selv at afholde udgifterne ud af egne midler eller ved lån, kan du søge om hjælp til dobbelt husleje og flytning af indbo hos din hjemkommune. Hvis du bor i Odense, er det ved Odense Kommune, Borgerservice. Du skal som udgangspunkt søge om hjælp, inden du påtager dig udgifterne.


Du kan søge om beboerindskudslån efter gældende lovgivning på Odense Kommunes hjemmeside. Har du spørgsmål til dette, kan du henvende dig til Odense Kommune, Borgerservice. 


Du kan søge om boligstøtte efter gældende lovgivning på www.borger.dk. Har du spørgsmål til dette, kan du henvende dig til Udbetaling Danmark, tlf. 70 12 80 63.

 

Andre forhold, jeg skal være opmærksom på

Opholder du dig på Lysningen, og det sundhedsfagligt er vurderet, at du ikke kan opholde dig i din egen bolig i ventetiden på en plejebolig, skal du tage imod den første ledige plejebolig, du tilbydes. Du kan fortsat stå på venteliste til en anden bolig. Ved tilbud om flytning fra en plejebolig til en anden, skal du betale nyt indskud. 

Ældre- og Handicapforvaltningen