Spring til indhold

Kontrolenheden

Byrådet i Odense Kommune har nedsat en Kontrolenhed, der arbejder for at sikre, at leverandører til kommunen overholder arbejdsklausulen, som stiller krav til leverandørerne om at overholde danske løn- og arbejdsvilkår.

 

Hvem er Kontrolenheden?

Kontrolenheden har til opgave at sikre overholdelse at arbejdsklausulen, som er en del af alle tjenesteydelseskontrakter. Overholdelse af arbejdsklausulen indebærer at leverandøren sikrer, at både sine egne, men også eventuelle underleverandørers, ansatte modtager løn og ansættelsesvilkår på niveau med den mest repræsentative overenskomst for det pågældende område. Kontrolenheden følger således op på, om de arbejdsudførende på Kommunens aftaler og projekter har disse løn og ansættelsesvilkår.

Kontrolenheden er en del af Borgmesterforvaltningen. Vi har kontor på Rådhuset og hører under Økonomi og Digitalisering, Udbud og Kontraktstyring.

 

Indsatsprocessen: 

Det er kontrolenhedens udgangspunkt, at der alene foretages kontroller på baggrund af mistanke. Modtager Kontrolenheden en anmeldelse tager vi ud og besøger det sted og snakker med de medarbejdere som anmeldelsen vedrører. Disse besøg kalder Kontrolenheden for kontrolbesøg. Ved et kontrolbesøg observerer vi arbejdsforholdene og der indhentes yderligere oplysninger ved at spørge medarbejderne ind til deres løn og ansættelsesforhold. Efter kontrolbesøget vurderer Kontrolenheden om de nye oplysninger giver anledning til videre kontrol. Er der herefter stærk mistanke om at arbejdsklausulen ikke overholdes, indkalder Kontrolenheden yderligere relevant dokumentation for medarbejderne, så som timesedler, lønsedler, ansættelseskontrakter mv. Det er via denne dokumentation at leverandøren skal kunne dokumentere at arbejdsklausulen overholdes. Når Kontrolenheden har modtaget dokumentationen og analyseret denne, vil konklusionen blive aflagt i en rapport. Her laves en skitsering af mulige scenarier for det videre forløb. Det er kontraktejer, der alene afgør, hvilke tiltag der skal i gangsættes.

 

Anmeld social dumpunkt


Teamet i Kontrolenheden:

Vi er et team bestående af 3 engagerede medarbejdere.

Linda og Ditte er teamets jurister, som varetager gennemgangen af det indhentede materiale.

Nicolai er teamets konsulent, eller med andre ord "manden i marken", og han foretager kontrolbesøg ude på projekterne.

 

Kontakt: 

Nicolai Nordqvist, Konsulent, axenn@odense.dk, mobil 21 63 12 18

Linda Jensen, Specialkonsulent, lxjen@odense.dk, mobil 21 15 09 27

Ditte Beck, Konsulent, ditvb@odense.dk, mobil 30 54 91 39

 


 

Hvor tilbydes vores assistance?

Vi tilbyder vores assistance til øvrige kommuner.

 

Vores assistance benyttes for nuværende i disse kommuner: 

Assens 

Kerteminde

Nyborg

Svendborg

Ærø

Høje Taastrup

 

Endvidere benyttes vores assistance hos følgende kommunale selskaber:

Fjernvarme Fyn

Odense Letbane

Odense Renovation

Vandcenter syd

 


Hvad er social dumping?  

Social dumping er når udenlandske og danske virksomheder udfører opgaver i Danmark, hvor de arbejdsudførende, der udfører opgaverne, får en langt lavere løn og har ringere arbejdsvilkår end overenskomsterne ellers foreskriver. Et eksempel på social dumping er systematiseret underbetaling af udenlandske medarbejdere, fx modtager medarbejderne ikke løn for alle udførte arbejdstimer, modtager ikke overtidsbetaling og/eller pension og andre løndele.

 

 


 

Hvad kan du gøre mod social dumping?

Har du mistanke om at du eller andre ikke modtager løn og ansættelsesvilkår på overenskomstlignende niveau kan du anmelde det til Kontrolenheden. 

Du kan anmelde social dumping her

 

Anmeld social dumping

 

 

Kom hurtigt til

Borgmesterforvaltningen