Spring til indhold

Advisory Board 7. april 2021

Nyt om Kommunernes Digitaliseringsprogram 2021-2025, Nyt om MitID/NemID og Næste generation af Digital og Bordet rundt

Referat: Advisory Board 7. april 2021

 

Deltagere

Erik Vind Frost – Handicaprådet

Benny Jørgensen - IT til Ældre

Bent Hansen – Ældre Sagen

Jan Grandal – Ældre Sagen

Erik Vind Frost – Handicaprådet

Ib Poulsen - LEV udvikling for udviklingshæmmede, Odense 

Jacob Ludvigsen – Boligsocial, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Odense Kommune

Keld Nielsen – Dansk Blindesamfund

Kirstine Vad - Ældre hjælper Ældre

Lenna Vogn Petersen - Rådet for Socialt Udsatte, Odense

Birgitte Hjelm Paulsen – Digitalisering og Data, Odense Kommune

Rasmus Lykkehøj – Digitalisering og Data, Odense Kommune

Lise Jensen-Dahm – Digitalisering og Data, Odense Kommune, referent

 

Mødets præsentationer

Videooplæg 1: Indledning, tidsplan og support ift. MitID og Digital Post

Videooplæg 2: MitID

Videooplæg 3: Digital Post

 

Birgitte byder velkommen og præsenterer dagsordenen.

 

Nyt om Kommunernes Digitaliseringsprogram 2021-2025 v. Birgitte

Erik spørger til, om det skal forstås som et kommunalt eller offentligt program.

Birgitte fortæller, at der kommer en fælleskommunal strategi og en fællesoffentlig strategi. Den fællesoffentlige strategi, som udarbejdes af Digitaliseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner, er forsinket pga. corona. Delelementer fra Den fællesoffentlige strategi 2016-2020 kører videre i 2021. Hvis alt går som planlagt, vedtages en ny fællesoffentlig strategi i maj/juni 2021 til eksekvering fra 2022.

Kommunernes digitaliseringsprogram 2021-2025 består af 6 delprogrammer, som Birgitte gennemgår.
Som i den politiske dagsorden i byrådet i Odense Kommune er nøgleord i digitaliseringsprogrammet også: Klima, velfærd, vækst og inddragelse.

 

1. Borger, teknologi og lokaldemokrati

Der er fokus på digital kommunikation, digital inklusion og demokrati.
Det nye er ekstra fokus på at få så mange muligt med, altså borgere med særlige behov.
Intern snak i OK, at selvom man ikke har NemID eller kan styre tastatur og mus, at man kan få hjælp via en støtteperson fra frivillige personer, fagpersonale eller familiemedlemmer.

Jan spørger, om fagpersonale har tid til at hjælpe? Birgitte svarer, at de før har efterspurgt hjælpemateriale.

Jan spørger til, om folk stadig er fritaget for Digital Post, og hvad de modtager. Birgitte svarer, de, der er fritaget, modtager fysisk post.

På nationalt plan vil de undersøge tilfredshed blandt brugerne.

 

2. Digital transformation og styrket udbredelse af modne teknologier

Fokus på at blive bedre kommunerne imellem til at dele viden og erfaring om velfærdsløsninger og teknologier.

Fokus på digital inklusion.

Vidensdeling og udbredelse af teknologier.

 

3. Sammenhængende velfærdsforløb og indsatser.

Sammenhæng i borgerforløb.

 

4. Klima og ressourcer.

Indsatser om brug af data, CO2-reduktion etc.

 

5. Bedre velfærd og styring med data

Fokus på at standardisere data og genbruge data.

 

6. Kommunernes digitale fundamenter

Indsatser for informationssikkerhed og rammearkitektur.

Fokus datastandardisering.

 

Jan spørger til, hvordan kommunerne/systemer kommunikerer sammen nu under Covid-19.Birgitte svarer, at man arbejder målrettet på at få fagsystemerne til at kommunikere med hinanden. Særligt på det kommunale område er vi noget langt, fordi der er skabt en fælleskommunal platform, hvor beskeder og data kan deles indbyrdes imellem systemer.

Erik kommenterer, at indholdet i Kommunernes Digitaliseringsprogram er på metaniveau p.t. Der er enighed blandt deltagerne.

Jan spørger til, om et politisk skifte kan få indflydelse. – Nej er svaret.

Birgitte fortæller, at man generelt ønsker at inddrage politikerne mere i digitaliseringsdagsordenen.

 

Nyt om MitID/NemID og Næste generation af Digital Post v. Lise

Lise præsenterer tre oplæg.

Det første oplæg handler om tidsplanerne for MitID og Digital Post samt mulighederne for support.

Andet oplæg handler om MitID, og prototyper bliver vist frem.

Tredje oplæg handler om den nye kommende udvikling af Digital Post, og dens prototyper bliver vist frem.

Alle tre oplæg ligger tilgængelig som tre videoer.

Erik påpeger, at man må tydeliggøre, at man i perioden fra maj til december 2021 nok skal forvente at få brug for både NemID og MitID.

Deltagere snakker om, at borgere kan blive stressede over at modtage Digital Post uden for normal arbejdstid, hvor det ikke er muligt at henvende sig til de pågældende myndigheder.

 

Bordet rundt v. alle

Digitalisering og Data v. Rasmus Vorup Lykkehøj:

Rasmus præsenterer muligheden for besøg af borgmesteren til næste Advisory Board, som vil blive engang i august 2021. Der arbejdes på en dato, som bliver meldt ud, når denne kendes.

 

Ældre Sagen v. Jan Grandal og Bent Hansen:

Jan fortæller, at der ikke er så meget nyt. Covid-19 har gjort det svært at afholde de fleste arrangementer med undervisning osv.

Bent fortæller, at det er blev foreslået, at dem, der rådgiver borgere om NemID, anbefaler, at folk allerede nu går over på applikationen, fordi overgangen til MitID så bliver nemmere.

 

LEV udvikling for udviklingshæmmede, Odense v. Ib Poulsen:

Ib vender en betragtning om brugen af coronapas set i forhold til dem, der har udfordringer med apps og digitale devices. De kan have svært ved at finde ud af, hvordan får man fat i coronapasset, og det giver årsager til frustrationer. Birgitte lovede at tage det med til Digitaliseringsstyrelsens nationale netværk for digital inklusion.

 

Rådet for Socialt Udsatte, Odense v. Lenna:

Har ikke haft møder i lang tid. Hun vil bringe betragtninger fra mødet med videre. Løsningerne til kommunikation med det offentlige skal være tilgængelige på mobil, fordi det er den primære indgang for mange udsatte.

 

Dansk Blindesamfund v. Keld Nielsen:

Keld fortæller, at der ikke er megen aktiviteter pga. nedlukning. De har i Dansk Blindesamfund Fyn forsøgt at køre online aktiviteter med medlemmer, men der har ikke været tilslutninger til det. Nationalt har Dansk Blindesamfunds medlemmer deltaget i online aktiviteter. Keld bringer et forslag til en undervisningsplatform/legeplads for blinde i forhold til MitID.

Birgitte tager det med videre.

 

Ældre hjælper Ældre v. Kirstine Vad:

Kirstine fortæller, at Seniorhuset har været lukket ned, men de havde en del undervisning indtil nedlukningen i december 2020. Derfor sker der ikke så meget, men bestyrelsen mødes ofte online.

Fra uge 15 vil de forsøge med online undervisning. De har nogle udfordringer med lokationerne, der mest består af små rum.

En del medlemmer har skrevet og spurgt til coronapas. Ældre hjælper Ældre vil lægge en vejledning ud fra minsundhed.dk. De vil arbejde med MitID efter sommerferien.

 

Handicaprådet v. Erik Vind Frost:

Erik fortæller, at de har forsøgt med online aktiviteter af social karakter, og han fortæller, at Dansk Blindesamfund også har forsøgt med undervisning af korte sessioner om f.eks. brug af en bestemt applikation eller lignende.

Det fylder, at nærmest alle aktiviteter foregår online. Både arbejde og dele i privatlivet fungerer online. Det er på mange forskellige platforme med divergerende tilgængelighed.

Erik giver udtryk for, at der vil komme landspolitisk fokus på det.

Erik fortæller desuden, at dem, der leverer indhold i Digital Post, skal også sørge for at indholdet er tilgængeligt, altså er det afsenderen, der har ansvar for tilgængeligheden af indholdet.

Erik har en idé til emne til kommende møde, fordi han ikke har fornemmelse af, at folk kender til mulighederne, der er omkring digitale fuldmagter. Det kan være en mulighed for at få hjælp af dem, man har tillid til at give fuldmagt til. Dermed kan ægtefæller m.v. hjælpe hinanden digitalt. Det ser ud til på borger.dk, at der er sket en del. Det tager vi med til et af de kommende møder.

 

IT til Ældre v. Benny Jørgensen:

Benny fortæller, at deres netcaféer er lukket ned. De er spændte på, om hvor mange der vender retur, når de må åbne op. Et par caféer er bekymret for genåbning, en forening er lukningstruet, og en skole vil muligvis ikke lukke dem ind. Birgitte opfordrer Benny til at dele, hvis de får lokalemangel.

 

Boligsocial, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Odense Kommune v. Jacob Ludvigsen:

Jacob fortæller, at Covid-19 har gjort, at tingene står stille. Han tilslutter sig vigtigheden af at kigge på coronapas og udfordringerne for udsatte borgere.

Han fortæller en succeshistorie i forhold til vaccinationer. Der vil være en større gruppe, der ikke bliver vaccineret, hvis vaccinen ikke kommer til dem. Derfor har man planlagt vaccination 12 tirsdage, hvor op imod 100 særligt socialt udsatte borgere vaccineres pr. gang i lokaler ved Bykirken på Østerbro. Indtil videre har man afholdt 4 gange. Det er sket i et samarbejde mellem Odense Kommune, Regionen, Reden og Kirkens Korshær. De udsatte borgere har taget imod tilbuddet, og der har derfor været fuld tilstrømning.

 

Birgitte takker af.

 

Efterfølgende statusmelding:

 

SIND Fyn v. Mikkel Næsvang:

For dem i SIND har det været muligt at afholde deres møder digitalt i over et år nu, dog med lidt knas en gang imellem. Langt størstedelen af de fora, de er en del af, er også overgået til Google, Teams eller Zoom. Dette har naturligt resulteret i, at aktiviteten/samarbejdet har været på et lidt lavere blus i noget tid nu.

Sindets dag er de i gang med at se på afholdelsen af, og de deltager også i diverse arrangementer, når de forhåbentligt åbner lidt op igen. De glæder sig rigtig meget til at afholde fysiske møder igen i bestyrelsen og til at komme i gang med en masse spændende aktiviteter, som der i den grad er brug for på det psykiatriske område. Eventuelle spørgsmål kan henvendes til Mikkel Næsvang på mikkelnaesvang@gmail.com

 

Borgmesterforvaltningen