Spring til indhold

Børn og unge-udvalget (også kaldet "§ 18-udvalget" eller "Tvangsfjernelsesudvalget")

Information om Børn og unge-udvalget (§ 18-udvalget eller tvangsfjernelsesudvalget)

Det er et grundlæggende familiepolitisk mål at skabe de bedst mulige betingelser for forældres og børns tilværelse. Kommunen skal ifølge lov om social service føre tilsyn med de forhold, som børn og unge under 18 år i kommunen lever under.

 

Kommunen er forpligtet til at rådgive og støtte familien samt søge at bevare familien samlet.

 

Hvis det vurderes, at der er åbenbar risiko for, at barnets eller den unges sundhed og udvikling lider alvorlig skade ved fortsat ophold i hjemmet, kan Børn og unge-udvalget mod forældrenes og barnets eller den unges ønske bestemme, at et barn skal anbringes udenfor hjemmet. Børn og unge-udvalget kan også træffe beslutning om andre forhold i forbindelse med en anbringelse (se nedenfor).

 

I akutte situationer kan formanden eller næstformanden for Børn og unge-udvalget træffe beslutning om, at anbringelsen skal ske med øjeblikkelig virkning. Formanden eller næstformanden kan i den sammenhæng også træffe beslutning om andre forhold i forbindelse med anbringelsen.

 

Børn og unge-udvalgets kompetence

Udvalget kan ifølge lov om social service træffe beslutninger om eksempelvis:

 • Anbringelse af et barn eller en ung udenfor hjemmet.
 • Undersøgelse af et barn eller en ung på en institution eller ved indlæggelse på sygehus.
 • Lægelig undersøgelse eller behandling af et barn eller en ung, hvor forældrene modsætter sig dette.
 • Overvåget samvær, dvs. at forældrene eller andre i netværket kun må være sammen med barnet eller den unge, når en repræsentant for kommunen er til stede.
 • Kontrol af brev-, mail- og telefonforbindelse med et barn eller en ung, der er anbragt udenfor hjemmet.
 • At der ikke skal være samvær mellem forældre eller netværket og et barn eller en ung, der er anbragt udenfor hjemmet, eller at der skal være samvær mindre end 1 gang om måneden.
 • Ændring af anbringelsessted.

 

Parter

Parter i en sag, som skal behandles af Børn og unge-udvalget, er forældremyndighedsindehaveren/-erne og børn over 12 år. I sager, der vedrører begrænsninger i samvær og anden kontakt med en forælder, som ikke har del i forældremyndigheden, er både forældremyndighedsindehaveren og samværsforælderen parter.

 

Parternes rettigheder

 • Forældremyndighedsindehaveren/-erne og børn over 12 år har ret til gratis bistand fra advokat i forbindelse med sagens behandling i udvalget. Det samme har samværsforælderen i sager om begrænsning af samvær og anden kontakt.
 • Forældremyndighedsindehavere, som har enslydende holdning til sagen, der skal behandles i børn og unge-udvalget, har ret til advokatbistand fra én advokat, uanset om de er samboende eller ej.
 • Børn over 12 år har ret til at vælge deres egen advokat til at repræsentere dem ved møder i udvalget.
 • Forældremyndighedsindehaveren/-erne og børn/unge kan tage en bisidder (f.eks. et familiemedlem eller en ven) med til møder i udvalget.
 • Forældremyndighedsindehaveren/-erne og børn/unge har ret til at udtale sig overfor udvalget, inden udvalget træffer afgørelse. Børn- og Ungeforvaltningen eller Beskæftigelses- og Socialforvaltningen kan dog beslutte, at barnet ikke skal have tilbud om at udtale sig overfor udvalget, hvis barnet er under 12 år, og det må antages at være til skade for barnet at møde op i udvalget.
 • Ved foreløbige afgørelser truffet af formanden/næstformanden for børn og unge-udvalget skal forældremyndighedsindehaveren/-erne og børn over 12 år indenfor 24 timer modtage en skriftlig afgørelse.

 

Servicemål for Børn og unge-udvalget

 • Parterne og deres advokater indkaldes skriftligt med længst muligt varsel til møder i udvalget.
 • Sagerne er belyst fyldestgørende.
 • Parterne er orienteret om deres rettigheder.
 • Mødereferat udsendes senest 7 dage efter udvalgets møde.
 • Der udsendes meddelelse til parterne om udvalgets afgørelse med begrundelse og en klagevejledning, der er udformet forståeligt for parterne.

Børn og unge-udvalgets sammensætning

Udvalget er nedsat i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 18. Udvalget har 5 medlemmer: 2 byrådsmedlemmer udpeget af Odense Byråd, 1 dommer fra Retten i Odense udpeget af Domstolsstyrelsen og 2 pædagogisk/psykologisk sagkyndige udpeget af Statsforvaltningen. Formanden og næstformanden for udvalget er byrådsmedlemmer, og dommeren er mødeleder ved møder i udvalget.

 

I møderne deltager desuden en sekretær for udvalget (en jurist fra Borgmesterforvaltningen) samt den teamleder og sagsbehandler, der har behandlet sagen i Børn- og Ungeforvaltningen eller Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

 

Derudover deltager parterne, hvis de ønsker det, og/eller deres advokat/-er, hvis de har ønsket advokatbistand under sagens behandling i udvalget.

 

Borgmesterforvaltningen, Transformation og Strategi - Jura, er sekretariat for udvalget.

 

Møder i Børn og unge-udvalget

Sekretariatet for børn og unge-udvalget indkalder parterne og deres advokater til møde i børn og unge- udvalget.

 

Børn og unge-udvalget holder sine møder på Odense Rådhus. I mødelokalet er der faste pladser til dommer, byrådsmedlemmer, pædagogisk/psykologisk sagkyndige, sagsbehandlere, sekretær samt parter og deres repræsentanter.

 

Mødet indledes med, at dommeren præsenterer udvalget for mødedeltagerne. Hvis parterne er repræsenteret af advokater, redegør advokaterne herefter for deres klienters holdning til sagen. Derefter har udvalget mulighed for at stille spørgsmål, og eventuelle yderligere oplysninger udveksles mellem mødedeltagerne.

 

Når mødet er afsluttet, forlader parterne, advokaterne og sagsbehandlerne lokalet, imens børn og unge- udvalget overvejer deres afgørelse i sagen.

 

Umiddelbart derefter meddeler dommeren mundtligt udvalgets afgørelse til parterne, deres advokater og sagsbehandlerne. Afgørelsen sættes i værk umiddelbart herefter.

 

Sekretariatet udsender brev til parterne og deres advokater om udvalgets afgørelse senest 7 dage efter mødets afholdelse. Sammen med brevet udsendes mødereferat.

 

Klageadgang

En part, der ønsker at klage over Børn og unge-udvalgets afgørelse, skal klage inden 4 uger efter, at vedkommende har modtaget meddelelse om afgørelsen.

 

Klagen skal indsendes til:

 

Ankestyrelsen

7998 Statsservice.

 

Fastholder Ankestyrelsen Børn og unge-udvalgets afgørelse, kan parterne kræve, at Ankestyrelsen indbringer sagen for Byretten. Parterne har også ret til gratis advokatbistand under en ankesag.

 

Dækning af udgifter til advokatbistand

Odense Kommune betaler parternes udgifter til eventuel advokatbistand i forbindelse med sagens behandling i børn og unge-udvalget.

 

Som hovedregel dækker Odense Kommune ikke rejseudgifter og honorar for rejsetid for advokater uden for Fyn.

 

Praktiske oplysninger

Børn og unge-udvalgets sekretariat:

Borgmesterforvaltningen

Transformation og Strategi - Jura

Flakhaven 2

5000 Odense C

Tlf. 65 51 10 11, 65 51 11 23, 65 51 10 19 og 65 51 11 41

 

Formand: Byrådsmedlem Cæcilie Crawley 

 

Børn- og Ungeforvaltningen (Børn og Familierådgivningen)

Birkeparken 72B

5240 Odense NØ

Tlf. 65 51 85 00

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen (Center for Familier og Unge)

 

Egeparken 2A

5240 Odense NØ

Tlf. 63 75 72 02

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen (Ungerådgivningen)

Vindegade 18

5000 Odense C

Tlf. 66 13 13 72

Borgmesterforvaltningen