Spring til indhold

Vederlag og godtgørelse

 Vederlag og godtgørelse.

 Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer  

 

 

Reglerne om byrådsmedlemmers vederlæggelse findes i § 16, stk. 1, i Lov om kommunernes styrelse (lovbekendtgørelse nr. 968 af 2. december 2003) - i det følgende kaldet Stl. § 16. Reglerne er senest ændret med virkning fra 1. januar 2004. Uddybende regler findes i den såkaldte "vederlagsbekendtgørelse" samt den dertil hørende vejledning, se note 1.

 

I det følgende gennemgås, hvilke ydelser byrådsmedlemmer er berettiget og forpligtet til at modtage. De aktuelle satser på såvel vederlag som diverse godtgørelser fremgår af bilag 1 til notatet.

 

Notatet indeholder endvidere en beskrivelse af de formkrav, herunder såvel politisk som administrativ behandling, der relaterer sig til udbetalingen af vederlag og godtgørelser.

 

Da der er særlige aflønningsregler for borgmesteren, viceborgmester og rådmændene, er der i særlige afsnit fokuseret på disse medlemmer af byrådet.

 

Endelig beskrives i særskilt afsnit stedfortræderes rettigheder og vederlæggelse af ikke-byrådsmedlemmer. 

 

1. VEDERLAG

 

VederlagFast vederlag

 

Den grundlæggende vederlæggelse af byrådsmedlemmer består af et fast vederlag, jf. Stl. §16, stk. 1. Det faste vederlag udgør i Odense Kommune 60.000 kr. årligt. Det faste vederlag reguleres efter de reguleringssatser, der gælder for tjenestemænd i staten. Den aktuelle sats fremgår af bilag 1.  

 

Det faste vederlag ydes til alle byrådsmedlemmer, bortset fra borgmesteren og rådmændene, og er som udgangspunkt en vederlæggelse for alt kommunalpolitisk arbejde, som udføres af et byrådsmedlem.

 

Udvalgsvederlag

 

I medfør af Stl. § 16, stk. 2, kan byrådet beslutte at yde udvalgsvederlag til medlemmer af byrådet for medlemskab af økonomiudvalget og stående udvalg og til de medlemmer, der er valgt af byrådet til børn og unge-udvalget (tvangsfjernelsesudvalget). Byrådet træffer beslutning om fordeling af udvalgsvederlag mellem udvalgene. Fordelingen skal foretages forud for og med virkning for mindst ét regnskabsår ad gangen. Det beløb, der er fordelt til et udvalg, fordeles ligeligt mellem udvalgsmedlemmerne. Ved fordelingen ses der bort fra udvalgets formand, hvis denne modtager vederlag for formandshvervet.

 

Summen af de årlige udvalgsvederlag udgør for Odense Kommunes vedkommende højst 185 % af det aktuelle borgmestervederlag.

 

I henhold til Odense Byråds Styrelsesvedtægt, som trådte i kraft 1. januar 2006, er der nedsat 5 stående udvalg. På byrådsmødet den 9. november 2005 besluttede byrådet, at det samlede udvalgsvederlag fordeles således, at der med virkning fra 1. januar 2006 udbetales 1 udvalgsvederlag af samme størrelse pr. byrådsmedlem for medlemskab af de stående udvalg og et vederlag på 18.000 kr. årligt til hver af de 2 medlemmer af børn og unge-udvalget (tvangsfjernelsesudval- get), der er valgt af byrådet. Formanden for børn og unge-udvalget modtager særskilt vederlag for formandshvervet. De aktuelle satser fremgår af bilag 1. Der kan ikke ydes vederlag for medlemskab af særlige udvalg, der er nedsat i henhold til Stl. § 17, stk. 4.

 

Der ydes ikke udvalgsvederlag til borgmesteren eller til rådmændene.

 

Vederlag til borgmester og rådmænd - formandsvederlag

 

Borgmesteren og rådmændene oppebærer et vederlag, der svarer til størrelsen af den til enhver tid gældende løn i en tjenestemandsstilling i staten, der fremgår af bilaget til vederlagsbekendtgørelsen. Den aktuelle sats fremgår af bilag 1.

 

Der ydes ikke vederlag til formænd for de udvalg, der nedsættes i henhold til Stl. § 17, stk. 4.

 

Der er heller ikke hjemmel til at vederlægge næstformænd for de stående udvalg eller formanden for et eventuelt underudvalg (f.eks. byggeudvalg).

 

Viceborgmestervederlag

 

I henhold til vederlagsbekendtgørelsens § 12, stk. 1, har byrådet på mødet den 6/3 1996 truffet beslutning om, at 1. viceborgmesteren skal oppebære et vederlag, der udgør 10% af borgmesterens vederlag. Den aktuelle sats fremgår af bilag 1.

 

Når der er valgt mere end én viceborgmester, kan vederlaget kun ydes til 1. viceborgmesteren.  

 

Tillægsvederlag for børn under 10 år - børnetillæg

 

Et byrådsmedlem, der har et eller flere børn under 10 år boende i hjemmet, har krav på et særligt tillægsvederlag - børnetillæg - på 10.000 kr. årligt. Tillægget reguleres efter de reguleringssatser, der gælder for tjenestemænd i staten. Den aktuelle sats fremgår af bilag 1.

 

Indenrigsministeriet har i vederlagsbekendtgørelsens § 3 fastsat nærmere regler om tillægsvederlaget og om afgrænsningen af kredsen af medlemmer, der skal ydes et sådant vederlag. Der kan kun ydes ét vederlag, uanset om der bor flere børn i hjemmet.

 

Børnetillægget er en standardiseret godtgørelse af udgifter til børnepasning og kræver ikke, at byrådsmedlemmet kan dokumentere konkrete udgifter.

 

Det bedes meddelt Juridisk Kontor, når der ikke længere er hjemmeboende børn under 10 år. Meddelelse herom skal sendes til Juridisk Kontor senest måneden før det sidste hjemmeboende barn fylder 10 år, idet vederlaget bortfalder med udgangen af den måned, hvor barnet fylder 10 år.

 

Der kan ikke ydes børnetillæg til borgmesteren eller til rådmændene. 

 

2. ERSTATNING FOR TABT ARBEJDSFORTJENSTE

 

Et byrådsmedlem kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. I så fald reduceres det faste vederlag med 20.000 kr. Valget foretages forud for og med virkning for ét regnskabsår ad gangen.

 

Skema til brug for valg af enten fast vederlag eller tabt arbejdsfortjeneste udsendes af Juridisk Kontor ultimo november måned hvert år.

 

Hvor der efter særlovgivning ydes særskilt vederlæggelse til et byrådsmedlem for varetagelse af hverv i kommissioner, udvalg mv., kan der ikke samtidig af kommunen udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

 

Maksimumbeløbet der kan udbetales i erstatning for tabt arbejdsfortjeneste pr. dag (døgn) fremgår af bilag 1.

 

Når et byrådsmedlem vælger erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, har medlemmet ret til erstatning i forbindelse med deltagelse i møder, kurser, seminarer mv., jf. § 16, stk. 1, litra a-f, i den kommunale styrelseslov. De nærmere regler herfor gennemgås nedenfor:  

 

§ 16, stk. 1, litra a - Deltagelse i møder i byrådet, i de stående udvalg samt underudvalg

 

Vedrørende mødekravet

 

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste forudsætter, at følgende mødebetingelser er opfyldt: 

 

  • der har været afholdt et møde, hvortil alle medlemmer af det pågældende organ har været indkaldt, 
  • der har fundet en forhandling sted, og 
  • der er truffet en beslutning, eller der har i hvert fald været mulighed for at træffe en beslutning.

Også deltagelse med observatørstatus er omfattet af mødebetingelserne.

 

Der er ikke hjemmel til udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for forberedelsesarbejder til møder, herunder ved deltagelse i formøder.

 

Der er heller ikke hjemmel til udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ved deltagelse i kontormøder, møder med administrationen, møder med borgmester eller rådmænd og lignende.

 

Møder mellem to eller flere udvalg (fællesmøder) er omfattet af litra a.

 

Møder i byrådets politiske grupper er ikke omfattet af loven.

 

Spørgsmålet om, hvor længe et møde varer, afhænger blandt andet af, hvor længe der på mødet behandles emner på dagsordenen og i tilknytning hertil. Det hænder ikke sjældent, at et møde varer længere end berammet, og at det derfor er nødvendigt at fortsætte forhandlingerne både under og efter en spisepause. Denne uformelle del af mødet vil således medgå til den samlede mødetid.

 

§ 16, stk. 1, litra b - Deltagelse i møder i forbindelse med varetagelse af kommunale hverv, der udføres efter valg af byrådet, medmindre der på andet grundlag er fastsat bestemmelser om særskilt vederlæggelse

 

Vedrørende kommunale hverv, der udføres efter valg af byrådet

 

Litra b omfatter hverv, hvortil byrådet udpeger en eller flere repræsentanter, f.eks. medlemskab af råd, nævn, bestyrelser mv.

 

Det fremgår af vejledningen til vederlagsbekendtgørelsen, at udtrykket "efter valg af byrådet" i litra b indebærer, at vedkommende reelt skal være udpeget af byrådet. Bestemmelsen omfatter ikke hverv, der udføres efter valg af et udvalg eller andre.

 

Hvis byrådet ved udpegningen er bundet af indstillinger fra foreninger, organisationer mv. på en sådan måde, at der ikke er nogen reel valgmulighed, kan vedkommende ikke anses for at være valgt af byrådet.

 

Omvendt kan der efter omstændighederne være tale om et hverv udført efter valg af byrådet, selv om byrådet alene har indstillingsret til det pågældende hverv. Det vil således være tilfældet, hvis byrådets indstilling er retligt bindende for den udpegende myndighed.

 

Såfremt valg ikke anses for foretaget af byrådet, indebærer det, at den pågældende ikke i medfør af Stl. § 16, stk. 1, litra b, kan ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste eller udgiftsgodtgørelse.

 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i en udtalelse af 25. april 2007 udtalt til Odense Kommune, at såfremt et byrådsmedlem er udpeget til eksempelvis en aktieselskabsbestyrelse af en generalforsamling - uanset hvordan denne afholdes - vil der ikke være tale om, at byrådsmedlemmet varetager et kommunalt hverv, der udføres efter valg af byrådet. I sådanne situationer vil der således heller ikke være adgang til at yde erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Fremgår det derimod af selskabets vedtægter, at bestyrelsesmedlemmet udpeges af byrådet, så vil der være tale om, at bestyrelsesmedlemmet varetager et kommunalt hverv efter § 16, stk. 1, litra b, og der vil være adgang til at yde erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

 

Et byrådsmedlem, der videreudpeges af den bestyrelse, råd, nævn mv., hvortil den pågældende er valgt af byrådet, til f.eks. et underudvalg, samarbejdsudvalg eller til at deltage i aktiviteter besluttet af den pågældende bestyrelse, er ikke valgt hertil af byrådet.

 

Hvis en bestyrelse beslutter at deltage i kursus, studierejse, venskabsbesøg eller lignende kan erstatning for tabt arbejdsfortjeneste samt dækning af rejseudgifter kun ydes, hvis deltagelsen sker efter anmodning fra byrådet eller det relevante udvalg, jf. litra f.

 

§ 16, stk. 1, litra c Deltagelse i kurser mv., der af byrådet eller af økonomiudvalget efter bemyndigelse fra byrådet anses for at have betydning for varetagelsen af de under litra a og b nævnte hverv .

 

Vedrørende kursusbegrebet

 

Ved kurser mv. forstås arrangementer, hvori der som en ikke uvæsentlig del indgår egentlig undervisningsvirksomhed. Herudover omfatter bestemmelsen også kursuslignende arrangementer som konferencer, seminarer, årsmøder og orienteringsmøder.

 

Der er i praksis lagt vægt på, at de arrangementer, der kan henføres under kurser mv., er af almen karakter og uden direkte sammenhæng med konkrete sager i Odense Kommune.

 

Det bemærkes, at kursuslignende arrangementer ikke omfatter de seminarer, som byrådet kan træffe beslutning om at afholde i medfør af styrelseslovens § 9 a, jf. § 16, stk. 1, litra d, fx budgetseminarer, se nedenfor.

 

Odense Kommunes kursusregulativ indeholder bl.a. regler for, hvilke kurser byrådet anser for at have betydning for varetagelsen af de i § 16, stk. 1, litra a og b nævnte hverv. Kursusregulativet vedlægges som bilag 2.

 

§ 16, stk. 1, litra d Deltagelse i seminarer, jf. Stl. § 9 a

 

Vedrørende seminarer

 

Styrelseslovens litra d skal ses i sammenhæng med lovens § 9 a, hvorefter byrådet kan træffe beslutning om afholdelse af seminarer for byrådets medlemmer vedrørende kommunens årsbudget eller andre kommunale anliggender af overordnet betydning.

 

Byrådets beslutning om afholdelse af seminar i henhold til § 9 a indebærer, at seminaret er forbundet med mødepligt, og at deltagelse berettiger til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

 

Bestemmelsen i § 9 a omfatter ikke seminarer for udvalg.

 

§ 16, stk. 1, litra e Deltagelse i revisionens forelæggelse af beretninger, jf. Stl. § 42 c

 

Bestemmelsen i Styrelseslovens § 42 c giver kommunens revision mulighed for på eget initiativ at forelægge revisionens beretninger for byrådet. Endvidere kan mindst en fjerdedel af medlemmerne kræve en sådan forelæggelse.

 

Der er mødepligt for det enkelte medlem af byrådet, hvorfor deltagelse berettiger til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

 

§ 16, stk. 1, litra f Varetagelse af andre nærmere angivne kommunale hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg

 

Byrådet besluttede på mødet den 6/3 1996, at der kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ved varetagelse af andre kommunale hverv end møder (dvs. at de ovenfor under litra a nævnte mødebetingelser behøver ikke at være opfyldt), der udføres efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg.

 

Byrådet besluttede, at der kan ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ved varetagelse af følgende hverv, når deltagelsen sker efter anmodning fra byrådet eller et af dets udvalg; forelæggelse af en sag for en statslig myndighed, en minister eller et folketingsudvalg, deltage i forhandlinger med andre kommuner, foretage besigtigelser, deltage i borgermøder, deltage i studieture og besøge venskabsbyer. Der henvises i den forbindelse også til Odense Kommunes "Retningslinjer for byrådsmedlemmers deltagelse i udlandsrejser", der vedlægges som bilag 3.

 

Det skal bemærkes, at forudsætningen for, at en studietur eller en besigtigelse for hele udvalget kan anses for omfattet af litra f, er, at aktiviteten sker efter anmodning fra byrådet eller som led i en udvalgsbehandling. Det må derfor konkluderes, at der vil kunne udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med besigtigelser, der vedrører emner, der behandles i et stående udvalg, men ikke i forbindelse med en besigtigelse, der ikke har nogen direkte sammenhæng med et stående udvalgs sagsbehandling.

 

Der kan ikke udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med mødeforberedelse, herunder drøftelse af sager med forvaltningen, generelle besigtigelser, tilsynsforretninger eller repræsentativt arbejde, der ikke finder sted efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg.

 

Udtrykket "efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg" skal således forstås bogstaveligt.

 

§ 16, stk. 1, litra g Udførelse af andre aktiviteter i forbindelse med de under litra a – f nævnte møder m.v.

 

Litra g omfatter alle øvrige aktiviteter, som er forbundet med varetagelsen af de hverv, der er nævnt i litra a-f.

 

Der kan ikke ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for aktiviteter nævnt i lovens § 16, stk. 1, litra g, men der kan ydes befordrings- og fraværsgodtgørelse samt andre godtgørelser i henhold til Stl. § 16, stk. 10, se nedenfor.

 

Byrådet besluttede på mødet den 6/3 1996, at der kan ydes godtgørelse efter Stl. § 16, stk. 10, i forbindelse med mødeforberedelse, besigtigelser, tilsynsforretninger og deltagelse i repræsentativt arbejde.

 

3. OPGØRELSE AF TABT ARBEJDSFORTJENESTE

 

Udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste forudsætter, at den pågældende har lidt et tab i forbindelse med varetagelsen af et bestemt hverv. Der skal således være tale om et reelt konstateret tab i forhold til det enkelte møde mv.

 

Tabet kan såvel være af økonomisk art som bestå af tab af tid. Anvendelse af timer fra en flex- eller afspadseringskonto samt brug af de ferie/fridage, man er berettiget til i henhold til overenskomsten, kan også udløse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

 

Dokumentation for tabt arbejdsfortjeneste for ansatte sker i form af dokumentation af timeløn fra arbejdsgiver samt oplysning fra pågældende selv om tidsforbruget.

 

For selvstændige kan dokumentationskravet normalt opfyldes ved en skriftlig erklæring fra den pågældende om indtægtstabets størrelse, når de foreliggende omstændigheder i øvrigt sandsynliggør, at det påståede tab er lidt.

 

Der kan ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for det tidsrum, hvor medlemmet er nødt til at tage fri for at varetage det kommunale hverv.

 

Hovedreglen er derfor det antal timer, der svarer til transporttid og mødets længde. Derimod vil forberedelsestid i forbindelse med møder mv. ikke kunne indgå i beregningen.

 

Tiden mellem flere møder på samme dag kan normalt ikke medregnes ved opgørelsen. Dette gælder dog ikke, hvor medlemmet ikke kan nå at vende tilbage til arbejdsstedet.

 

Hvis en arbejdsgiver ikke ønsker at modtage den ansatte i kortere tidsrum f.eks. inden den pågældende skal have fri for at kunne deltage i et møde eller senere på dagen efter mødets afslutning, hvor der f.eks. resterer en time af arbejdstiden, kan sådan "resttid" dog medregnes.

 

I de tilfælde, hvor der bliver tale om fravær ud over transporttid samt deltagelse i møde, er det medlemmet, der skal dokumentere, at fraværet har været nødvendigt ved fremskaffelse af dokumentation fra arbejdsgiveren om, at denne ikke vil beskæftige medlemmet på sådanne dage med resttider.

 

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste pr. dag kan højst udgøre et maksimum beløb fastsat af indenrigsministeren. Maksimumbeløbet fremgår af bilag 1. Et møde, der afvikles inden for én dag kan ikke udløse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste på mere end dette maksimum, uanset at byrådsmedlemmet har en sammenhængende arbejdsperiode, der går ud over et døgn.

 

Udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste foregår ved, at der foretages indberetning herom på en særlig blanket for 1 måned eller kvartalsvis ad gangen. Blanketterne sendes til Juridisk Kontor senest den 10. i måneden.

 

Udbetaling finder sted sammen med den øvrige vederlæggelse mv. den sidste hverdag i måneden.

 

Blanketter fås ved henvendelse til Juridisk Kontor, lokal 1012.

 

4. FRAVÆRSGODTGØRELSE, BEFORDRINGSGODTGØRELSE OG ANDRE GODTGØRELSER

 

I forbindelse med byrådsmedlemmers deltagelse i de møder mv., der er nævnt i Stl. § 16, stk. 1, litra a-f, ydes der følgende typer godtgørelser: 

 

  •  Befordringsgodtgørelse og godtgørelse for fravær fra hjemstedet.
  • Godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter forbundet med et fysisk handicap. 
  • Godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter til pasning af syge, nære pårørende.

Idet der henvises til afsnit 2 om § 16, stk. 1, litra g, ydes der endvidere: 

  • Befordringsgodtgørelse, fraværsgodtgørelse mv. til byrådets medlemmer i forbindelse med udførelsen af de angivne aktiviteter.

Endelig ydes der: 

  • Andre godtgørelser til byrådets medlemmer til dækning af udgifter, som er forbundet med byrådsmedlemmernes deltagelse i de i Stl. § 16, stk. 1, nævnte møder mv.. Det drejer sig om udgifter til telefon, hjemmearbejdsplads, avishold mv, jf. byrådets beslutning herom på møderne den 6/3 1996 og 6/12 2006.

Vedrørende godtgørelse for fravær fra hjemmet

 

Fraværsgodtgørelsen omfatter typisk merudgifter til forplejning og logi i forbindelse med rejser. Det er således lovens udgangspunkt, at det, der skal godtgøres, er (nødvendige) merudgifter som følge af, at et byrådsmedlem i en vis periode i forbindelse med varetagelse af kommunale hverv er tvunget til at opholde sig borte fra sit hjem. Udgifter til overnatning kan således kun dækkes, hvis overnatningen er nødvendig under hensyn til en fornuftig varetagelse af hvervet.

 

Med virkning fra den 1/1 1997 blev der gennemført ændrede regler for skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse på det offentlige område. Byrådet besluttede på mødet den 17/6 1998, at de nye regler skulle træde i kraft i Odense Kommune den 1/8 1998. Senest på mødet den 6/12 2006 besluttede byrådet, at reglerne skal administreres på følgende måde:

 

Rejsegodtgørelse i Danmark

 

For rejse uden overnatning af mindst 5 timers varighed og ud over 8 km fra arbejdsstedet ydes der godtgørelse af rimelige merudgifter til måltider og lignende efter regning.

 

For rejse med overnatning ydes der godtgørelse af rimelige merudgifter til måltider og lignende samt logi efter regning.

 

Såfremt alle udgifter til måltider, logi mv. afholdes af Odense Kommune, fx i forbindelse med KL delegeretmøde og budgetseminarer, udbetales der ikke fraværsgodtgørelse.

 

Rejsegodtgørelse i udlandet samt Færøerne og Grønland

 

For rejse uden overnatning af mindst 5 timers varighed ydes der godtgørelse af rimelige merudgifter til måltider o.l. efter regning.

 

For rejse med overnatning: 

  • Logi godtgøres efter regning. 
  • Fortæring og småfornødenheder godtgøres efter Skatterådets standardsatser eller efter regning.

Ved rejser, hvor udgifterne til enkelte måltider dækkes af Odense Kommune eller andre, skal godtgørelsen reduceres med følgende procentsatser:

 

Morgenmåltid 15%
Middagsmåltid 30%
Aftensmåltid 30%

 

Det bemærkes, at der på den samme rejse kun kan benyttes ét regelsæt, enten godtgørelse efter Skatterådets standardsatser eller godtgørelse efter regning (fuld forplejning).

 

Udbetaling af rejsegodtgørelse sker fra forvaltningens sekretariater efter attestation af henholdsvis borgmesteren eller rådmændene. Udbetalingen finder sted sammen med den øvrige vederlæggelse mv. den sidste hverdag i måneden.

 

Det skal endvidere bemærkes, at Odense Kommune har indberetningspligt for udbetalte skattefrie godtgørelser, jf. skattekontrollovens § 7, stk. 1, nr. 1.

 

Beløbene reguleres hvert år pr. den 1. januar. Alle beløbsstørrelser fremgår af bilag 1.

 

Vedrørende befordringsgodtgørelse

 

Det er en grundlæggende betingelse for udbetaling af befordringsgodtgørelse, at der er tale om udgifter afholdt i forbindelse med det kommunalpolitiske arbejde, dvs. i forbindelse med de møder mv., der er beskrevet i STL § 16, stk. 1, litra a-g, jf. afsnit 2.  

 

Befordringsgodtgørelse tager først og fremmest sigte på transport fra bopælen og til det sted, hvor det kommunale hverv udøves. Der vil dog også være krav på godtgørelse af transportomkostninger fra et arbejdssted eller et andet opholdssted, fx sommerhus, til mødestedet. Det afgørende i disse tilfælde er, om det under hensyn til transporttiden og udgifterne er naturligt, at den pågældende deltager i mødet. Hvis det pågældende byrådsmedlem har mødepligt (fx ved deltagelse i byrådsmøder), vil der således som udgangspunkt være pligt til at yde godtgørelse, hvorimod det modsatte gør sig gældende, hvis vedkommende ikke har mødepligt.

 

Der kan dog være situationer, hvor afstanden mellem opholdsstedet og mødestedet er så betydelig, at byrådsmedlemmet ikke har krav på befordringsgodtgørelsen - selv om vedkommende har mødepligt. Der vil i sådanne situationer blive truffet en konkret afgørelse.

 

Byrådet besluttede på mødet den 6/12 2006, at der i Odense Kommune gælder følgende godtgørelsesregler:

 

Der udbetales godtgørelse for kørsel i egen bil efter Skatterådets standardsatser. Eventuel udgift til parkeringsafgift i forbindelse hermed godtgøres tillige.

 

Hvis egen bil ikke anvendes, udbetales der:

 

Indenfor kommunegrænsen: enten udgifter til taxa efter regning. Byrådsmedlemmerne vil efter ansøgning få udleveret et personligt taxakort. eller godtgørelse svarende til befordring med offentlige transportmidler, dvs. Fynbus. Det bemærkes, at i 2007 kan der udstedes et frikort til Fynbus efter det enkelte byrådsmedlems eget valg. Udenfor kommunegrænsen ydes der som udgangspunkt godtgørelse svarende til befordring med billigste offentlige transportmidler. Det bemærkes, at byrådsmedlemmer, der måtte have en sædvanlig firmabilordning, der også omfatter driftsudgiften, ikke vil have krav på at få udbetalt befordringsgodtgørelse for varetagelse af deres kommunale hverv, da de pågældende ikke har haft nogen kørselsudgift. Ved kørsel i egen bil vil den såkaldte "60-dages regel" blive anvendt, hvilket vil sige, at udbetaling af befordringsgodtgørelse for kørsel mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads er skattefri de første 60 gange inden for de forudgående 24 måneder. Arbejdsplads forstås her som det sted, hvor byrådsmedlemmet deltager i møder i forbindelse med varetagelse af sit kommunale hverv. Foregår disse møder på forskellige lokaliteter, gælder der en 60-dagesperiode for hvert sted. Ved kørsel mellem disse lokaliteter gælder 60-dages reglen ikke, da reglen kun finder anvendelse ved kørsel direkte fra og til byrådsmedlemmets sædvanlige bopæl. Det skal bemærkes, at ifølge Skat starter perioden på de 60 dage den første dag i valgperioden. Der henvises endvidere til bilag 4 til denne vejledning vedrørende "Regler om kørselsgodtgørelse". Udbetaling af befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil udenfor kommunegrænsen finder sted ved anvendelse af de udleverede blanketter til "Skema til brug for godtgørelse af befordring i egen bil". Blanketten indsendes til Juridisk Kontor senest den 10. i måneden. En opgørelse over eventuelt afholdte udgifter til kørsel med offentlige transportmidler indsendes til Juridisk Kontor senest den 10. i måneden. Særligt om borgmesterens og rådmændenes befordringsgodtgørelse Det fremgår af STL § 16, stk. 10, litra a og b, at der skal ydes befordringsgodtgørelse til borgmester og rådmænd. Borgmester og rådmænd kan dog kun modtage godtgørelse, hvis befordringen den pågældende dag sker i forbindelse med de aktiviteter, der er nævnt i STL § 16, stk. 1, litra a-g. Den daglige kørsel til og fra rådhuset/rådmandskontoret, der sker som led i rollen som leder af forvaltningen, udløser således ikke befordringsgodtgørelse. I de tilfælde, hvor befordring til rådhuset/rådmandskontoret sker i forbindelse med varetagelsen af de møder mv., der er nævnt i STL § 16, stk. 1, litra a-g, gælder samme regler for borgmester og rådmænd som for byrådets øvrige medlemmer., jf. ovenfor. Satsen for kilometergodtgørelse fremgår af bilag 1. Der henvises i øvrigt til bilag 4 - "Regler om kørselsgodtgørelse", hvori der gives en vejledning i de ovennævnte regler. Vedrørende udgifter forbundet med et fysisk handicap Efter bemærkningerne til styrelsesloven har bestemmelsen til formål at sikre, at fysisk handicappede byrådsmedlemmer i videst muligt omfang kan deltage på samme vilkår som andre byrådsmedlemmer. Som eksempler på udgifter, der skal godtgøres efter bestemmelsen, kan nævnes udgifter til hjælpemidler, særlig sekretærbistand mv. Fx skal blinde og andre personer, der ikke kan læse almindelig skrift, sikres en anden og lige så tilfredsstillende adgang til information ved godtgørelse af udgifter til lydbånd, punktskrift eller bistand til oplæsning. For personer med hørehandicap kan der være tale om godtgørelse af udgifter til tolkebistand.   Godtgørelse af udgifter til hjælpemidler mv. forudsætter, at de almindelige muligheder for at få hjælpemidler mv. efter den sociale lovgivning er udtømt. Dokumentation for de afholdte nødvendige udgifter indsendes til Juridisk Kontor senest den 10. i måneden. Vedrørende udgifter til pasning af syge, nære pårørende Et byrådsmedlem - bortset fra borgmester og rådmænd - har krav på godtgørelse af dokumenterede udgifter til pasning af syge, nære pårørende, som det må anses for nødvendigt for medlemmet at afholde i forbindelse med den pågældendes deltagelse i møder mv. Efter bemærkningerne til bestemmelsen er det en forudsætning, at vedkommende normalt passer den syge, men på grund af deltagelse i møder mv. er nødsaget til at afholde specielle udgifter til anden pasning. Det fremgår endvidere af bemærkningerne, at der ved "nære pårørende" forstås forældre, børn, søskende, ægtefælle eller en person, med hvem byrådsmedlemmet i øvrigt lever i et fast parforhold. Dokumentation for de afholdte nødvendige udgifter indsendes til Juridisk Kontor senest den 10. i måneden. Vedrørende tilskud til hjemmearbejdsplads og telefon Byrådets medlemmer får etableret en hjemmearbejdsplads og Odense Kommune stiller følgende udstyr til rådighed for byrådsarbejdet: en bærbar pc, en printer og en PDA/mobiltelefon. Byrådet besluttede på mødet den 6/12 2006, at byrådets medlemmer med virkning for 1 år ad gangen kan vælge mellem: enten at få udbetalt abonnement og samtaleudgifter til en PDA/mobiltelefon, der stilles til rådighed af Odense Kommune, og til en privattelefon. Der kan maksimalt refunderes samtaleudgifter for begge telefoner med op til 8.000 kr. Forbrug ud over dette beløb betales af byrådsmedlemmet (se model 1 nedenfor). eller der betales kun telefongodtgørelse til én telefon, der stilles til rådighed af Odense Kommune. Denne telefon kan enten være den allerede udleverede PDA/mobiltelefon eller alene en mobiltelefon. Der refunderes samtaleudgifter med indtil 10.000 kr. (se model 2 nedenfor). De nævnte beløbsgrænser for samtaleudgifter pristalsreguleres. Borgmesteren og rådmændene har fri telefon.   Der ydes tilskud til data- og telefonudgifter således: Model 1 Det er op til det enkelte byrådsmedlem at beslutte, hvilken privattelefon (enten fastnet eller mobil) medlemmet ønsker sine samtaleudgifter dækket for. Der udbetales maksimalt dækning for udgifter til 2 abonnementer, dels til den udleverede mobiltelefon/PDA, dels til en privattelefon efter eget valg. Byrådsmedlemmerne skal indsende dokumentation for afholdte udgifter til privattelefon til Juridisk Kontor. Model 2 Der udbetales kun telefongodtgørelse til én telefon, der stilles til rådighed af Odense Kommune. Denne telefon kan enten være den allerede udleverede PDA/mobiltelefon eller alene en mobiltelefon. Da telefonen er Odense Kommunes ejendom, sendes regningen direkte til Odense Kommune, hvorved byrådsmedlemmerne undgår at skulle indsende dokumentation for afholdte udgifter. Telefongodtgørelsen dækker betaling af abonnement og samtaleudgifter. Da der kun betales godtgørelse til én telefon, er beløbsgrænsen for samtaleudgifter fastsat til 10.000 kr., der pristalsreguleres. Det bemærkes, at såfremt der vælges en almindelig mobiltelefon frem for den kombinerede PDA/mobiltelefon, så vil Odense Kommune af "supportgrunde" ikke have mulighed for at stille en anden PDA til rådighed. For begge modeller gælder, at der af skattemæssige grunde opkræves en egenbetaling for hele ordningen på 3.000 kr. årligt til dækning af et vist privatforbrug. Der henvises i øvrigt til bilag 6 vedrørende "Udvalgte skatteregler for politikere". Vedrørende anden godtgørelse Byrådets medlemmer får vederlagsfrit et abonnement på Fyens Stiftstidende samt på tidsskrifterne "Danske Kommuner" og "Kommunen". 5. Særlige forhold vedrørende borgmester, 1. vice-borgmester og rådmænd Borgmesteren og rådmændene kan ikke ud over det faste vederlag, som de modtager, samtidig oppebære anden økonomisk ydelse af kommunens kasse for bestridelse af et kommunalt hverv, jf. Stl.§ 16, stk. 6. Der ydes dog godtgørelser efter Stl. § 16, stk. 10, litra a og b, og stk. 11. Efter Stl. § 16, stk. 12, kan borgmesteren og rådmændene dog ikke modtage godtgørelse af udgifter til pasning af syge, nære pårørende. Det forhold, at 1. viceborgmesteren modtager fast viceborgmestervederlag, afskærer ikke generelt den pågældende fra at modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, men erstatning kan ikke oppebæres for varetagelse af hverv, hvor viceborgmesteren optræder i sin egenskab af viceborgmester. 6. Stedfortrædere Hvis et medlem er forhindret i at deltage i et byrådsmøde på grund af sin helbredstilstand, kan stedfortræderen indkaldes til at deltage i stedet for, jf. Stl. § 15, stk. 1. Et byrådsmedlem kan have lovligt forfald af andre grunde, f.eks. graviditet og barsel, varetagelse af andet offentligt hverv, ferie med mere. I henhold til § 21 a i Odense Kommunes styrelsesvedtægt skal borgmesteren i disse situationer indkalde stedfortrædere til byrådets førstkommende møde, uanset den forventede varighed af medlemmets fravær. Stedfortræderen indkaldes til at deltage i et enkelt møde Af vederlagsbekendtgørelsen fremgår, at stedfortræderen alene vil modtage diæter, eventuelt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, samt befordringsgodtgørelse i forbindelse med deltagelse i et enkelt byrådsmøde. Stedfortræderen indkaldes i en længerevarende periode Det fremgår endvidere af vederlagsbekendtgørelsen, at stedfortrædere, som midlertidigt, men over en længere periode, er medlem af byrådet, vederlægges efter samme regler som medlemmerne. Vederlag ydes dog kun forholdsmæssigt for den periode, hvor den pågældende er medlem af byrådet. Indtræder stedfortræderen endvidere i et udvalg, ydes en forholdsmæssigt del af udvalgsvederlaget.   7. Vederlæggelse af ikke-byrådsmedlemmer Reglerne om vederlæggelse af ikke-byrådsmedlemmer, der varetager kommunale hverv efter valg af eller anmodning fra byrådet, findes i Stl. §16 a. Byrådet har på mødet det 6/3 1996 besluttet, at der til ikke-byrådsmedlemmer kan ydes: - Diæter og/eller erstatning for tabt arbejdsfortjeneste efter § 16 a, stk. 1, for deltagelse i de i lovens § 16, stk. 1, litra a-f nævnte møder mv., som beskrevet ovenfor i afsnit 2, og som ikke honoreres eller vederlægges særskilt efter andre regler. Byrådet besluttede samtidig at fortsætte den hidtidige ordning, hvorefter der ved oprettelsen af hvert nyt udvalg mv., og valg af medlemmer til dette, træffes beslutning om, hvorvidt medlemskab af udvalget er "diætberettiget efter gældende regler" - hvilket vil sige for deltagelse i ovennævnte møder m.v - eller "ikke-diætberettiget". Endvidere besluttede byrådet på samme møde, at der kan ydes: - De godtgørelsestyper, der er nævnt i STL §16, stk. 10, for deltagelse i de i lovens § 16, stk. 1, litra a-c, nævnte møder mv., som beskrevet ovenfor i afsnit 2. Der udstedes dog ikke frikort til Fynbus til ikke-byrådsmedlemmer. - Herudover har ikke-byrådsmedlemmer krav på godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter til børnepasning i forbindelse med den pågældendes deltagelse i de i lovens § 16, stk. 1, litra a-c, nævnte møder mv. De aktuelle satser for diætbeløbet og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste fremgår af bilag 1. Udbetaling af mødediæter, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelser foregår ved, at der foretages indberetning herom for 1 måned ad gangen på en særlig blanket, der sendes til Odense Kommune, Juridisk Kontor, på Rådhuset senest den 10. i måneden. Blanketter fås ved henvendelse til Juridisk Kontor, lokal 1012 Dokumentation for de afholdte nødvendige udgifter til børnepasning indsendes til Odense Kommune, Juridisk Kontor, senest den 10. i måneden. Udbetaling finder sted via et pengeinstitut den sidste hverdag i måneden. 8. Procedureregler - kontrol Udbetaling af diverse godtgørelser samt af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste sker månedsvis bagud. På blanketten "Mødediæter" anfører byrådsmedlemmet, hvilke møder han/hun har deltaget i, samt hvilke ydelser der bedes udbetalt i den forbindelse. Vejledning vedrørende blankettens udfyldelse er angivet på dennes bagside. Juridisk Kontor har på baggrund af det konstituerende møde samt senere udpegninger foretaget af byrådet udarbejdet en oversigt over de udvalg, råd og nævn, som det enkelte byrådsmedlem sidder i. Juridisk Kontor har derfor kendskab til, hvilke hverv der berettiger til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og diverse godtgørelser og foretager i relation hertil en kontrol af de angivne møder. Juridisk Kontor undersøger: - Om mødet er omfattet af Stl. 16, stk. 1, litra a-b. - Om kurset/konferencen er omfattet af reglerne i kommunens kursusregulativ. - Om et arrangement er omfattet af 16, stk. 1, litra f, alternativt litra g. Opgørelsen af erstatningen for den tabte arbejdsfortjeneste sker som beskrevet ovenfor i afsnit 3. For så vidt angår varigheden af byrådsmøder og møder i de stående udvalg, konfereres der med mødeprotokollen, som indeholder oplysning om start- og sluttidspunkt. For så vidt angår andre møder, indestår byrådsmedlemmet med sin underskrift for, at oplysningen om deltagelse samt mødets varighed er korrekt. Juridisk Kontor foretager endelig en kontrol af omfanget af kørte kilometer, hvortil der kan udbetales befordringsgodtgørelse samt brugen af 60-dages reglen som beskrevet ovenfor i afsnit 4. Juridisk Kontor gennemgår og vurderer de anførte oplysninger og afklarer spørgsmålet med pågældende medlem, hvis oplysningerne giver anledning til tvivl. Hvis blanketten ikke er fyldestgørende udfyldt, rettes der henvendelse til byåds-edlemmet med henblik på at få manglen afhjulpet. 9. Skatteregler Med hensyn til beskatning af ovennævnte vederlag og godtgørelser henvises der til bilag 6 - Notat af 14. marts 2006 fra SKAT vedrørende "udvalgte skatteregler for politikere".         Bilag 1 til notat om vederlæggelse af medlemmer af Odense Byråd Byrådets medlemmer er berettiget til vederlag og diverse godtgørelser, som beskrevet i vejledningen af maj 2007. Størrelsen på de forskellige ydelser fremgår af nedenstående oversigt. Udgangspunktet for vederlaget til de menige medlemmer er et grundbeløb som er fastsat den 1. oktober 1997 på 60.000,00 kr., som reguleres efter de reguleringssatser der gælder for tjenestemænd i staten. Samtlige beløb er angivet i de pr. 1. april 2007 gældende satser.   Fast vederlag   Pr. år Pr. måned Årligt vederlag 73.074,78 kr. 6.089,57 kr. Reduceret vederlag ved valg af erstatning af tabt arbejdsfortjeneste 53.074,78 kr. 4.422,90 kr.   Udvalgsvederlag Vederlaget for medlemskab af udvalgene er baseret på det aktuelle borgmestervederlag, som ligeledes reguleres efter de reguleringssatser der gælder for tjenestemænd i staten. Summen af de årlige udvalgsvederlag udgør max. 185 % af borgmestervederlaget.   Pr. år Pr. måned Ved medlemskab af stående udvalg 56.899,23 kr. 4.741,60 kr. Ved medlemskab af børn- og unge-udvalget (tvangsfjernelsesudvalget) 18.000,00 kr. 1.500,00 kr. Borgmester- og rådmandsvederlag Borgmesteren og rådmændene oppebærer et vederlag, der svarer til størrelsen af den til enhver tid gældende løn i en tjenestemandsstilling i staten, der fremgår af bilaget til vederlagsbekendtgørelsen.   Pr. år Pr. måned Borgmester Statens løntrin 53 + 66.300 kr. (01.10.97) 757.611,64 kr. 63.134,31 kr. Rådmand Statens løntrin 51 550.955,00 kr. 45.912,92 kr.   Viceborgmestervederlag 1. viceborgmesterens vederlag er 10 % af borgmesterens vederlag.   Pr. år Pr. måned 1. Viceborgmestervederlag 75.761,16 kr. 6.313,43 kr. Ifølge styrelsesvedtægten for Odense Kommune oppebærer formanden for Børn og unge-udvalget (tvangsfjernelsesudvalget) et vederlag, der udgør 10% af borgmesterens vederlag. Ligeledes oppebærer formanden for Folkeoplysningsudvalget et vederlag, der udgør 10% af borgmesterens vederlag. Der udbetales dog ikke vederlag til formanden for Folkeoplysningsudvalget, såfremt formandsposten varetages af en rådmand.   Pr. år Pr. måned Vederlag til formanden for Børn og unge-udvalget (tvangsfjernelsesudvalget) 75.761,16 kr. 6.313,43 kr. Tillægsvederlag - børnetillæg (grundbeløb : 10.000)   Pr. år Pr. måned Til hjemmeboende barn under 10 år 12.179,04 kr. 1.014,92 kr.   Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Vælger et byrådsmedlem at modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste reduceres det faste vederlag med 20.000 kr. Erstatningsbeløbet kan pr. dag maksimalt udgøre det femdobbelte af diætsatsen for møder under 4 timer. Diætsatsen forhøjes med 5 kr. hver den 1. januar – næste gang den 1. januar 2008. Diætsats for møder under 4 timer, januar 2007   365,00 kr. Maksimalt erstatningsbeløb pr dag   1.825,00 kr.   Godtgørelser, satser pr. 1. januar 2007 Dagpenge pr. døgn med overnatning 429,00 kr. Dagpenge pr. time for tilsluttende rejsedage 17,88 kr. Kilometergodtgørelse pr. kørt kilometer i egen bil 3,35 kr. Telefon Odense Kommune dækker alle udgifter vedr. ADSL- forbindelsen til hjemmearbejdspladsen og et fast abonnement til en privat telefon og en mobiltelefon/PDA. Udgifter til telefonsamtaler på en privat telefon og på en PDA/mobiltelefon (model 1 - se vejledningen side 16) dækkes op til et maximumbeløb på:       8.000,00 kr. Udgifter til telefonsamtaler på en PDA/mobiltelefon (model 2 - se vejledningen side 16) dækkes op til et maximumbeløb på:       10.000,00 kr. Egenbetaling pr. år: 3.000 kr. Forbrug ud over 8000 kr./10.000 kr. betales af byrådsmedlemmet. Borgmesteren og rådmændene har fri telefon.   Særligt vedr. stedfortrædere Hvis et medlem er forhindret i at deltage i et byrådsmøde kan stedfortræderen indkaldes i stedet. Stedfortræderen kan endvidere indkaldes i en længerevarende periode, hvis et medlem har lovligt forfald. Ved deltagelse i et enkelt byrådsmøde udbetales: Diæter for møder under 4 timer Diæter for møder over 4 timer Evt. erstatning for tabt arbejdsfortjeneste efter samme regler der gælder for ordinære medlemmer. Befordringsgodtgørelse     365,00 kr. 730,00 kr.       3,35 kr. pr. km. Ved deltagelse i byrådsmøder og udvalgsmøder i en længere periode Stedfortræderen vederlægges ligesom det ordinære medlem ud fra en forholdsmæssigt beregning for den periode den pågældende er medlem af byrådet (se ovenfor) Fast vederlag pr. måned Vederlag ved valg af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Evt. erstatning for tabt arbejdsfortjeneste efter samme regler der gælder for ordinære medlemmer. Udvalgsvederlag pr. måned Befordringsgodtgørelse             6.089,57 kr. 4.422,90 kr.       4.741,60 kr. 3,35 kr. pr. km.                                                                          

Borgmesterforvaltningen