Spring til indhold

Kursusregulativ

 Kursusregulativ.

Odense Kommunes regler for kursusdeltagelse for Byrådets medlemmer..

 

 

Regulativ for byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer.

 

Odense Byråd fastlægger herved rammerne for, hvilke kurser og kursuslignende arrangementer byrådet finder omfattet af § 16, stk. 1, litra c, i lov om kommunernes styrelse, jf. seneste lovbekendtgørelse nr. 968 af 2. december 2003.


Kurser og kursuslignende arrangementer.

 

§ 1

 

Ved kurser forstås arrangementer af orienterende karakter, hvori der som en ikke uvæsentlig bestanddel indgår egentlig undervisningsvirksomhed.
Stk. 2. Kursuslignende arrangementer som seminarer, konferencer, årsmøder, orienteringsmøder mv. anses tillige som kurser.
Stk. 3. Kurset skal normalt være uden direkte sammenhæng med verserende sager i Odense Kommune.

 

§ 2

 

Kurser, der henvender sig til byrådsmedlemmer, og som i væsentligt omfang vedrører:
- kommunens styrelse,
- lovgivning og aftaler på det kommunale område,
- kommunens budgetlægning og økonomistyring, og
- kommunens planlægning, prioritering og omstilling indenfor de områder, byrådet og dets udvalg varetager, jf. styrelsesvedtægten for Odense Kommune,
anses for relevante.
Stk. 2. Kurser, der henvender sig til byrådsmedlemmer og er udbudt af:
- Odense Kommune, herunder Odense Kommunes Uddannelsescenter,

- Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK)
- Kommunernes Landsforening,
- Den Kommunale Højskole,
- Danmarks Forvaltningshøjskole, og

- ministerier og andre offentlige myndigheder/institutioner
anses tillige som relevante.
Stk. 3. Et kursus, der i væsentligt omfang vedrører områder, indenfor hvilket et medlem er udpeget til varetagelse af et hverv, jf. lov om kommunernes styrelse, § 16, stk. 1, litra b, anses tillige for relevant for det pågældende medlem.


Udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste,
befordringsgodtgørelse mv.

 

§ 3

 

Deltagelse i kurser er omfattet af byrådsmedlemmernes faste vederlag, jf. lov om kommunernes styrelse, § 16, stk. 1.

Stk. 2.

For medlemmer af byrådet, som har valgt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, jf. lov om kommunernes styrelse, § 16, stk. 5, ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ved deltagelse i kurser, som er omfattet af §§ 1 og 2 i regulativet.
Stk. 3. Der udbetales endvidere godtgørelser, jf. lov om kommunernes styrelse, § 16, stk. 10, i forbindelse med kurser, som er omfattet af §§ 1 og 2 i regulativet.


Administration mv.

 

§ 4

 

Regulativet administreres i overensstemmelse med hidtidig praksis af den enkelte forvaltning, der indenfor regulativets rammer tager stilling til modtagne kursusansøgninger og i givet fald sørger for tilmelding.
Stk. 2. Kursustilbud, som retter sig mod byrådsmedlemmer, men som ikke umiddelbart er omfattet af § 2 i regulativet, forelægges for Økonomiudvalget, som vurderer, om kurset er omfattet af § 16, stk. 1, litra c, i lov om kommunernes styrelse.

 

Ikrafttræden mv.

 

§ 5

 

Regulativet gælder for en kommunal valgperiode. Opregningen af relevante kurser i § 2 kan dog udvides i forbindelse med godkendelse af konkrete kurser, jf. § 4, stk. 2.
Stk. 2. Regulativet skal genbehandles på byrådets første ordinære møde i hver ny valgperiode.

 

§ 6

 

Regulativet gælder alene kurser, som afholdes i Danmark. Kurser udenfor Danmark forelægges Økonomiudvalget til vurdering, jf. § 4, stk. 2.

 

§ 7

 

Regulativet træder i kraft ved Odense Byråds vedtagelse heraf.

 

 

Regulativet er vedtaget af Odense Byråd på mødet den 14. juni 2006.


 

 


 

Bemærkninger til regulativ for
byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende
arrangementer.

 

Bemærkningerne til byrådets regulativ vedrørende byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer er udarbejdet således, at der knyttes bemærkninger til regulativets enkelte bestemmelser som bidrag til forståelsen af disse.

Bemærkninger:

Regulativet indledes med en henvisning til det lovgrundlag, der gælder for byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer, ligesom rammerne og formålet med regulativet lægges fast.

 

Ad

§ 1 - definition af begreberne "kursus" og "kursuslignende arrangementer".

Ved kurser forstås, jf. den kommenterede kommunale styrelseslov og Indenrigsministeriets vejledning nr. 79 af 9. juli 2002 om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelsen af kommunale hverv, arrangementer, hvori der som en ikke uvæsentlig bestanddel indgår egentlig undervisningsvirksomhed.

Også kursuslignende arrangementer som f.eks. seminarer, konferencer, årsmøder og orienteringsmøder er omfattet af begrebet "kurser mv." i § 16, stk. 1, litra c, i den kommunale styrelseslov. Det bemærkes, at "kursuslignende arrangementer" ikke omfatter de seminarer, som byrådet kan træffe beslutning om at afholde i medfør af styrelseslovens § 9 a, jf. § 16, stk. 1, litra d, f. eks. budgetseminarer.

Både kurser og kursuslignende arrangementer er endvidere kendetegnet ved at være af orienterende karakter og uden direkte sammenhæng med verserende sager i kommunen.

Det bemærkes, at de i regulativet nævnte kurser og kursuslignende arrangementer ligeledes vil være de kurser mv., som giver ikke-byrådsmedlemmer ret til diæter og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste samt udgiftsgodtgørelse efter reglerne i § 16 a, stk. 1 og 7, i den kommunale styrelseslov, såfremt byrådet i forbindelse med udpegning af medlemmet har besluttet, at det kommunale hverv, som ikke-byrådsmedlemmet er udpeget til at varetage, er diætberettiget, jf. byrådets beslutning på mødet den 6. marts 1996 om vederlæggelse af byrådsmedlemmer og andre, der varetager kommunale hverv.

 

Ad § 2 - relevant for medlemmernes varetagelse af deres hverv.

Ud over, at et konkret arrangement skal være omfattet af afgrænsningen i § 1 i regulativet og således kan betegnes som et kursus eller kursuslignende arrangement, skal det endvidere være relevant for byrådsmedlemmernes varetagelse af deres hverv.

Byrådsmedlemmernes hverv består først og fremmest i deltagelse i byråds- og udvalgsmøder.

I § 2, stk. 1, er der nærmere specificeret en række områder, som danner rammerne, indenfor hvilke kurser umiddelbart anses for relevante for byrådets medlemmer at deltage i, såfremt en væsentlig del heraf vedrører:

- kommunens styrelse; herunder hører f.eks. kurser vedrørende den politiske rolle, kommunens struktur mv.

- lovgivning og aftaler mv. på det kommunale område; herunder hører f.eks. kurser om ny lovgivning, overenskomster mv.

- kommunens budgetlægning og økonomistyring; herunder hører f.eks. kurser, som vedrører budgetlæsning for folkevalgte, økonomiseminarer og kommunens økonomi generelt.

- kommunens planlægning/prioritering/omstilling; herunder hører alle kurser, som vedrører den fremtidige planlægning indenfor et eller flere af kommunens forvaltningsområder og f.eks. prioriteringer indenfor et bestemt forvaltningsområde, ændret opgavevaretagelse mv.

Kurserne skal henvende sig til byrådsmedlemmer.

 

Af § 2, stk. 2, fremgår det, at kurser udbudt af de organer, der nævnes i bestemmelsen, altid er relevante, når de henvender sig til byrådsmedlemmer.

 

§ 2, stk. 3:

Byrådets medlemmer er udover arbejdet i byrådet og udvalgene udpeget af byrådet til en række nævn, råd og bestyrelser m.m. Også varetagelsen af disse hverv vil kunne indebære, at deltagelse i et givent kursus eller kursuslignende arrangement med relation til disse opgaver er relevant. Det forudsættes, at der er en snæver sammenhæng mellem det hverv, medlemmet er udpeget til, og indholdet af det pågældende kursusarrangement. Betaling af selve kursusafgiften mv. påhviler i disse tilfælde som udgangspunkt den pågældende institution eller nævn mv.

 

Ad § 3 - udgiftsdækning.

Byrådsmedlemmers faste vederlag omfatter deltagelse i kurser, jf. den kommunale styrelseslovs § 16, stk. 1. Et byrådsmedlem, der har valgt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, modtager ligeledes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ved deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer, der er omfattet af dette regulativ, jf. styrelseslovens § 16, stk. 5.

Bestemmelsen i § 3, stk. 3, vedrører udbetaling af befordringsgodtgørelse, godtgørelse for fravær fra hjemstedet, udgifter forbundet med fysisk handicap og udgifter til pasning af syge, nære pårørende, jf. den kommunale styrelseslovs § 16, stk. 10.

 

Ad § 4 - administration.

Administrationen af kursustilbud og kursusansøgninger varetages som hidtil af den enkelte forvaltning. Kursusansøgninger fremsendes til den forvaltning, hvor byrådsmedlemmet er tilknyttet som udvalgsmedlem, eller til Juridisk Kontor, hvis

kurset vedrører generelle forhold, og byrådsmedlemmets deltagelse i kurset primært sker til varetagelse af opgaven som byrådsmedlem. Forvaltningen foretager tilmelding, hvis kurset er omfattet af regulativet, og kursusafgiften mv. kan afholdes indenfor den pågældende forvaltnings budget.

Kurser, som ikke er omfattet af afgrænsningen i § 2, men som i væsentligt omfang vedrører andre kommunale arbejdsområder, forelægges for Økonomiudvalget til vurdering af, hvorvidt arrangementet falder indenfor styrelseslovens § 16, stk. 1, litra c.

Denne bemyndigelsesbestemmelse er medtaget i regulativet i erkendelse af, at opremsningen af relevante kurser i regulativet ikke kan gøres udtømmende.

 

Ad §§ 5-7 - Ikrafttræden mv.

I begyndelsen af hver ny valgperiode tager byrådet stilling til, hvorvidt det pågældende byråd ønsker kursussagerne behandlet efter dette regulativ. Et regulativforslag sættes derfor på dagsordenen for det første ordinære byrådsmøde i en ny valgperiode.

Regulativet gælder kun for indenlandske kurser og kursuslignende arrangementer. Deltagelse i udenlandsarrangementer behandles af Økonomiudvalget i hvert enkelt tilfælde.

 

 

Borgmesterforvaltningen