Spring til indhold

Bekendtgørelse om standsning og parkering i Odense Kommune

Læs bekendtgørelsen om standsning og parkering i Odense Kommune herunder. Bekendtgørelsen er gældende pr. 19. september 2018.

I medfør af færdselslovens § 92, stk. 1 nr.1 (LBK nr.38 af 05/01/2017) og bekendtgørelse om parkeringskort for personer med handicap § 11, stk. 1, nr. 3, litra b, bestemmes med samtykke af Fyns Politi følgende:

 

Bekendtgørelsens gyldighedsområde

§ 1 Bekendtgørelsen gælder på alle kommunale veje samt på private fællesveje i byzone.

 

Parkering med særlige køretøjer

§ 2 Påhængsredskaber, frakoblede påhængs- og sættevogne samt campingvogne må kun parkeres i indtil 12 timer. På afmærkede parkeringspladser er enhver parkering af frakoblede campingvogne forbudt. 

 

§ 3 Køretøjer, hvis tilladte totalvægt overstiger 3.500 kg, samt påhængskøretøjer over 750 kg må ikke parkeres i tidsrummet mellem kl. 19.00 og kl. 07.00. I bilag 1 – ”Strækninger som tillader tung parkering”, er angivet hvor køretøjer over 3.500 kg. samt påhængskøretøjer over 750 kg. kan parkere i tidsrummet mellem kl. 19.00 og kl. 07.00, hvis andet ikke er bestemt.

 

§ 4 Der må ikke parkeres køretøjer, der er særligt indrettet med henblik på overnatning eller reklame, medmindre kommunen har givet tilladelse hertil.

 

Betalingsparkering

§ 5 Fritaget for betaling er køretøjer forsynet med parkeringskort for personer med handicap. For at være fritaget for betaling, skal parkeringskortet være anbragt inden for forruden med kortets forside klart og synligt for kontrol.

 

Stk. 2. På afmærkede motorcykel pladser, er motorcykler undtaget betaling for parkering.

 

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 6 ”Bekendtgørelsen om standsning og parkering i Odense Kommune” træder i kraft d. 19. september 2018.

 

ODENSE BYRÅD
D. 22 august 2018

By- og Kulturforvaltningen