Spring til indhold

Spørgsmål og svar om lokalplanforslag for Hunderup

I høringsperioden blev der stillet mange spørgsmål til planlæggerne. Her kan du se svar på de oftest stillede spørgsmål til lokalplanen.

Hvorfor skal kommunen bestemme, hvad jeg må og ikke må på min egen ejendom?

Politikerne i By- og Kulturudvalget har besluttet, at Hunderups herlighedsværdier skal beskyttes. Det kan lokalplanen være med til at sikre. En lokalplan for området skal samtidigt ses som en sikkerhed for alle husejere i området, da det bliver tydeligt, hvad man selv og ens naboer må og ikke må.

 

Mit hus ligner ikke de eksempler, der er vist under den stilart, som huset er tilknyttet ifølge kortbilag 3. Kunne det ikke lige så godt være en af de andre stilarter?

Flere af stilarterne dækker huse, der er meget forskellige, så det er muligt, at dit hus ikke helt ligner eksemplerne. For eksempel kan historicistiske huse være meget forskellige, da denne stilart låner elementer fra andre. Der er også huse, der ligger på grænsen mellem to forskellige stilarter, hvor det kan være svært at bestemme dem præcist. Endelig kan huse være ombygget så meget gennem årene, at det kan være vanskeligt at genkende stilarten. I disse tilfælde har kommunen søgt at finde originaltegninger til huset og stilbestemt det ud fra disse.

 

Hvordan undgår man, at Hunderup bliver et museumskvarter, hvor ting står og forfalder, og hvor jeg ikke kan få solgt mit hus igen på grund af de kommende regler?

Lokalplanen hindrer ikke, at man kan ændre ved huset, eksempelvis sætte nye vinduer i. Lokalplanen sikrer dog, at det sker på en måde, så ændringerne er tilpasset det enkelte hus' stil. Lokalplanens intention er at bevare områdets kvaliteter ved blandt andet at fastholde områdets bevaringsværdige karakter. Realdania har lavet en undersøgelse af bevaringsværdi og salgspriser. Her fremgår det, at salgsprisen for både bevaringsværdige bygninger og for boliger i områder med mange bevaringsværdige bygninger er højere end gennemsnittet.

 

 

Nogle af mine naboer har ændret på husene i strid med lokalplanens bestemmelser, og forhaverne lever heller ikke op til lokalplanens krav om beplantning. Kan de pålægges at ændre på dette?

En lokalplan gælder kun fremadrettet. Når der fremadrettet foretages ændringer, skal disse leve op til bestemmelserne.

 

Vil kommunen holde øje med, at alle fremtidige byggerier eller renoveringer overholder lokalplanen?

I byggesagsbehandlingen af sager vil der blive stillet krav til at lokalplanen overholdes. Kommunen vil ligeledes reagere på klager i området, men laver generelt ikke opsøgende arbejde.

 

Hvordan finder jeg fredningsteksten for fredningen af Odense ådal?

Det er Fredningsnævnet, der er myndighed i forhold til fredningerne. Du finder fredningsteksten på Odense Kommunes Kortinfo under fredningsområder.

 

Følger du ovenstående link, kan du zoome ind på det område, du gerne vil se, og klikke på kortet. Der kommer derefter en boks frem med et link til fredningsteksten. Det er den gældende fredning, der står først i teksten.

 

 

Trafik og parkering 

 

Der er alt for megen trafik på min vej, og der bliver parkeret mange biler, der ikke hører til i kvarteret. Hvorfor indeholder lokalplanen ikke bestemmelser om hastighedsdæmpninger og parkering på vejene?

Trafik og parkering reguleres i nogle lokalplaner – primært ved områder med nyt byggeri. I dette tilfælde har kommunen vurderet, at det ikke er hensigtsmæssigt at binde forhold om trafik og parkering i lokalplanen. Emnet reguleres af anden lovgivning, og det kan være en fordel, at der løbende kan ændres på forholdene på vejene, hvis der opstår nye behov.

 

Jeg har ikke tid til at passe både for- og baghave. Jeg vil derfor hellere have fliser i forhaven, så jeg kan have plads til begge vores biler. Hvorfor må jeg ikke selv bestemme, hvor meget parkeringsareal, jeg vil have foran mit hus?

Lokalplanen giver lov til en del belagt areal i forhaven, men det grønne udtryk er generelt vigtigt i kvarteret. Der er ikke specifikke krav til typer af beplantning.

 

Hvorfor er bestemmelserne om parkering i forhaverne så restriktive?

Formålet med bestemmelserne er at sikre det grønne præg i Hunderupkvarteret.
Det er forvaltningens vurdering, at langt de fleste husstande har mulighed for at parkere minimum 1-2 biler på deres egen grund, og bestemmelserne har derfor ikke væsentlig indvirkning på muligheden for at parkere på egen grund. I mange villakvarterer og også nogle steder i Hunderup ses en tendens til helt belagte forhaver. Helt belagte arealer giver dog et meget goldt udtryk mod vejen. Lokalplanens hensigt er derfor at sikre det grønne udtryk med en stor frihedsgrad inden for hvad, det grønne skal bestå af.

Er der i dag lovligt anlagt fliser i hele forhaven, vil lokalplanen ikke tvinge ejeren til at ændre forhaven, når lokalplanen træder i kraft. En lokalplans bestemmelser virker kun fremadrettet, så det, der er lovligt anlagt inden lokalplanens vedtagelse, er fortsat lovligt. Hvis man en dag vælger at ændre på forhaven, skal man derimod rette sig efter lokalplanens bestemmelser.

Bemærk, at du altid skal søge om godkendelse hos Odense Kommune, hvis du ønsker at søge om en overkørsel eller ønsker at udvide en eksisterende. Læs mere herom nedenfor.

 

Når der kun gives mulighed for én overkørsel, hvor skal min anden bil så holde?

Når der i lokalplanen lægges op til én overkørsel, så er der tale om muligheden for én samlet overkørsel ud til vejen på en bredde mellem 3-5 meter. Ved en bredde på 5 meter kan to biler holde parkeret ved siden af hinanden. Der skal altid søges om tilladelse hos Odense Kommune til at etablere en overkørsel eller udvide en eksisterende.

Der vil altid ske en trafikfaglig vurdering af, om der kan gives tilladelse til en overkørsel, og hvor bred overkørslen i givet fald kan være. Det er normal praksis i Odense Kommune at give tilladelse til én overkørsel mellem 3-5 meter. Det betyder uanset lokalplanens bestemmelser, at der stadig vil være mange husstande i Hunderup, der kun vil kunne få tilladelse til én overkørsel på 3 meter, som svarer til, at der kan køre en bil ind på grunden ad gangen.

Er forhaven stor nok, kan der stadig være mulighed for at etablere flere pladser på grunden. F.eks. ved at holde i forlængelse af hinanden eller ved siden af hinanden.

Ved at fastholde én overkørsel reduceres antallet af konfliktpunkter mellem trafikken fra ejendomme og trafikken på vejen. Mange overkørsler reducerer både muligheden for parkering på vejen og mulighederne for trafiksaneringer/hastighedsdæmpende tiltag, hvis det på et tidspunkt skulle blive aktuelt på vejene.

Vi ender med samme parkeringskaos som i f.eks. Jagtvejskvarteret, hvis vi ikke må parkere i vores forhaver. Hvad vil I gøre ved det?

I Hunderupkvarteret har langt størstedelen af ejendommene mulighed for at parkere på egen grund med både bil nr. 1 og 2. Jagtvejskvarteret adskiller sig væsentligt fra størstedelen af Hunderupkvarteret, da kvarteret primært er kendetegnet ved etageboliger og små byhuse, hvor muligheden for parkering på egen grund ikke er til stede.

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2022 har byrådet besluttet, at der skal indføres flere beboerlicensområder. Det er bl.a. besluttet, at den inderste del af Hunderupkvarteret, hvor der er flest etageboliger, skal indgå i et nyt licensområde. Det betyder, at det ikke længere vil være attraktivt for f.eks. pendlere at holde i området, og det vil derfor være nemmere for beboere med bil nr. 1 at finde en plads i området. Licensområdet forventes at træde i kraft ultimo 2022. Berørte husstande vil modtage nærmere information via e-boks.

 

Jeg ønsker større trafikalt fokus i lokalplanen. Er det muligt?

Lokalplanens primære fokus er at sikre bevaring af ejendommene og det grønne præg i området. Trafiksaneringsplaner indgår ofte ikke i nye lokalplaner for eksisterende bolig- og byområder.

Ønsker om bump og andre trafikprojekter i Odense indgår derimod i den overordnede trafikplanlægning. Planlagte projekter indgår i Handlingsplan for mobilitet og byrum. Hunderupkvarteret indgår f.eks. i handlingsplanens #35 hastighedszoner i boligområder. Hvornår og i hvilket omfang, der vil blive trafiksaneret, er uafklaret. Det afhænger af politiske beslutninger.

Derudover står Odense Kommune over for at skulle udarbejde en ny grøn mobilitetsplan for Odense. Det sker som led i, at Odense har en målsætning om at være CO2 neutral i 2030. Planen skal indeholde tiltag og initiativer, der tilsammen sikrer, at vi når i mål med en reduktion af CO2-udledningen fra trafikken på 150.000 tons CO2 i 2030.

By- og Kulturforvaltningen