Spring til indhold

Forløbet i en ekspropriationssag

Nedenfor kan du læse, hvordan en ekspropriationssag foregår. Fra åstedsforretning til udbetaling af erstatning.

En ekspropriationssag foregår i 7 faser: 

 

Fase Beskrivelse
Åstedsforretning Åstedsforretningen er det første formelle møde og er her, hvor projektet bliver forevist
Beslutning om ekspropriation Efter en indsigelsesfrist på 4 uger træffer Odense Byråd beslutning om, hvordan ekspropriationen skal gennemføres
Klagemulighed Ejere og andre parter kan klage indtil 4 uger efter, at beslutningen om ekspropriation er truffet
Ejendomsskat Umiddelbart efter, beslutningen om ekspropriationen er truffet, underretter kommunen ejendomsskattekontoret om  ekspropriationens omfang 
Fastsættelse af erstatning Kommunen kan i forbindelse med åstedsforretningen fremsætte forslag til fastlæggelse af erstatning
Domstolene Der kan rejses sag ved domstolene om både beslutning og erstatning
Udbetaling af erstatning Erstatningen udbetales så hurtigt som muligt efter dens endelige fastsættelse

 

Læs mere om de enkelte faser nedenfor. 

 

Med “ejer” menes ejeren af den ejendom, der eksproprieres fra. “Brugere” kan f.eks. være lejere i ejendommen, og “andre retligt interesserede” kan f.eks. være panthavere.

 

Åstedsforretning

Det første formelle møde, der holdes i forbindelse med en ekspropriation, er den såkaldte åstedsforretning, hvor projektet bliver forevist.

 

Kommunen indbyder til mødet i marken, hvor der bliver fortalt om omfanget af den påtænkte ekspropriation, og hvordan denne vil berøre de enkelte ejendomme eller deres rettigheder.

 

Åstedsforretningen ledes af en byrådspolitiker, og derudover deltager 2-3 embedsmænd og evt. kommunens rådgiver på projektet.

 

Åstedsforretningen afholdes bl.a. for at sikre, at de berørtes interesser varetages. F.eks. ved at de kan komme med ændringer til projektet, bemærkninger m.m. samt fremsætte evt. erstatningskrav.

 

Inden for en frist på 4 uger har de berørte mulighed for at fremsætte yderligere forslag til ændringer og komme med de synspunkter, der kan have indflydelse på erstatningen.

 

Umiddelbart efter åstedsforretningen sendes en udskrift af forretningens protokol til de indvarslede og andre fremmødte med en retlig interesse.

 

Er der enighed om projektet, skal der forhandles en erstatning.

 

Beslutning om ekspropriation

Efter indsigelsesfristen på 4 uger er udløbet, træffer Odense Byråd beslutning om, hvordan ekspropriationen skal gennemføres. Der bliver her taget stilling til de eventuelle bemærkninger og ændringsforslag, der er kommet frem til projektet.

 

Meddelelse om indholdet i ekspropriationen sendes herefter til ejere og andre interessenter, der har været med til åstedsforretningen.

 

Klagemulighed

Ejere og andre parter kan klage over ekspropriationen indtil 4 uger efter, at beslutningen om ekspropriation er truffet. Evt. klager fritager ikke klageren for at efterkomme beslutningen.

 

 

Ejendomsskat

Umiddelbart efter, at beslutningen om ekspropriation er truffet, underretter kommunen ejendomsskattekontoret om ekspropriationens omfang. 
Ejeren betaler ejendomsskat af det eksproprierede areal indtil den første årsomvurdering. 

 

 

Fastsættelse af erstatning

Kommunens erstatningsforslag

Kommunens repræsentanter kan i forbindelse med åstedsforretningen fremsætte forslag til fastlæggelse af erstatning. Sådanne forslag fremsættes altid under forbehold for arbejdets fremme og byrådets godkendelse. 

 

Taksation

Opnås der ikke enighed om erstatningens størrelse, indbringer kommunen erstatningsspørgsmålet for en taksationskommission, der herefter indkalder til en taksationsforretning. 

 

Taksationskommissionen afsiger en kendelse, der kan indbringes for Overtaksationskommissionen.
Omkostningerne ved taksationsmyndighedernes sagsbehandling afholdes af kommunen.

 

Domstolene

Der kan rejses sag ved domstolene om både beslutning og erstatning. Det skal ske, når beslutningen om ekspropriation er truffet, og når Overtaksationskommissionen har afsagt kendelse om erstatningen. Sagen behandles ved landsretten som første instans og skal være anlagt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget.

 

Udbetaling af erstatning

Erstatningen udbetales så hurtigt som muligt efter dens endelige fastsættelse.

 

Kommunen vil, hvis det er nødvendigt, anmode panthaverne om accept af erstatningens udbetaling til ejerne. Denne panthaverhøring sker som hovedregel uden udgift for ejeren.

 

Erstatningen forrentes fra den dato ekspropriationen er besluttet med en årlig simpel rente svarende til Danmarks Nationalbanks diskonto på ekspropriationstidspunktet.

 

Arealstørrelserne er omtrentlige, og efter projektets afslutning bliver de beregnet af en landinspektør. Viser den endelige opmåling, at arealerne er større end først antaget, vil erstatningen blive reguleret.

 

Omkostningerne til opmålingerne afholdes af kommunen.

 

Servitutter

Ekspropriation kan indeholde forskellige servitutpålæg på den enkelte ejendom. For eksempel om oversigter, adgangsforhold, byggelinjer og rørledninger.


 

Midlertidigt eksproprierede arealer

De arealer, der er eksproprieret til midlertidigt brug, leveres tilbage til ejeren efter anlæggets udførelse i ryddelig og grubbet stand.

By- og Kulturforvaltningen