Spring til indhold
Nyhed

Omdannelse af Thomas B. Thriges Gade

25-06-2014

VVM tilladelse til omdannelse af Thomas B. Thriges Gade

Odense Kommune har givet VVM-tilladelse til at omdanne Thomas B. Thriges Gade fra gade til by.

Tilladelsen er udarbejdet på baggrund af vedtaget kommuneplantillæg nr. 5 med tilhørende VVM-redegørelse, der beskriver projektet og dets miljøkonsekvenser.

Tilladelsen er meddelt i henhold til § 2, stk. 4, nr. 2 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, jf. § 16, stk. 2 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1654 af 27. december 2013 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

VVM-tilladelsen med vilkår kan ses på Odense Kommunes hjemmeside www.odense.dk/officielt eller ved henvendelse til Byplan, By- og Kulturforvaltningen, tlf.: 65 51 25 16.

Læs VVM-tilladelsen

Klagevejledning

VVM-tilladelsen kan påklages til Naturklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø, eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse.

Klagen kan omfatte såvel retlige spørgsmål som vurderingen af, om VVM-tilladelsen bør meddeles samt vilkårene for VVM-tilladelsen.

Du skal have en retlig interesse i sagens udfald for at være berettiget til at klage.

Læs klagevejledningen

Se hvad retlige spørgsmål er på www.odense.dk/klagevejledning.

Klagen skal sendes til: Odense Kommune, Byplan, Odense Slot, Nørregade 36-38, 5000 Odense C, så vidt muligt til e-mail: pb.bkf@odense.dk. Klagefrist er 23. juli 2014.

Herefter videresender kommunen inden 3 uger efter klagefristens udløb klagen til Natur-og Miljøklagenævnet med en udtalelse. Du får som klager tilsendt kopi af denne udtalelse med en frist på 3 uger til at fremsætte bemærkninger til kommunens udtalelse. Disse eventuelle bemærkninger skal sendes til Natur- og Miljøklagenævnet.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr på 500 kr., se mere herom på www.odense.dk/klagevejledning.

Natur- og Miljøklagenævnet kan, hvis klagen indeholder flere klagepunkter, begrænse sin efterprøvelse til de væsentligste klagepunkter.

By- og Kulturforvaltningen