Spring til indhold
Nyhed

Etablering af Odense Letbane – 1. etape

10-04-2015

VVM-tilladelse til etablering af Odense Letbane - 1. etape

Odense Kommune har givet VVM-tilladelse til at etablere Odense Letbane – 1. etape


Tilladelsen er udarbejdet på baggrund af vedtaget kommuneplantillæg nr. 2 til Odense Kommunes Kommuneplan 2013-2025 "Odense Letbane 1. etape" med tilhørende VVM-redegørelse, der beskriver projektet og dets miljøkonsekvenser.

Tilladelsen er meddelt i henhold til § 2, stk. 4, nr. 2 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, jf. § 16, stk. 2 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1654 af 27. december 2013 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

VVM-tilladelsen med vilkår kan ses på Odense Kommunes hjemmeside www. odense.dk/officielt eller ved henvendelse til Byplan, By- og Kulturforvaltningen, tlf.: 65 51 25 09.

Læs VVM-tilladelsen

Begrundelse for tilladelsen

Presset på infrastrukturen i Odense bliver øget i de kommende år pga. øget vækst og flere tilflyttere. Anlæg af en letbane er en vigtig forudsætning for bæredygtig vækst og byudvikling i Odense Kommune.

Formålet med letbanen er, at den skal dække de nye behov for kollektive transportformer, som opstår, efterhånden som store arbejdspladser og boligområder udvikles i byens centrum og ved det nye Odense Universitetshospital (Nyt OUH), og letbanen skal sikre, at byens borgere kan transporteres let og effektivt og, at virksomhederne også kan tiltrække pendlere.

Dette er i overensstemmelse med Odense Kommunes planstrategi, hvor der står, at Odense skal udvikle sig fra at være en stor dansk by til at blive en dansk storby.

En udviklingsplan, der omfatter en lang række store byggeprojekter, skal virkeliggøre strategien. Letbanen skal medvirke til at skabe sammenhæng på tværs af de mange planlagte byudviklingsprojekter.

I dag pendler flere end 50.000 mennesker dagligt over Odenses kommunegrænse til og fra uddannelse eller arbejde. Med en fremtidig vækst i befolkningen og i antallet af arbejdspladser vil Odense stå over for nogle infrastrukturelle udfordringer. Odense Letbane vil være en vigtig del af løsningen herpå.

Letbanen skal styrke den kollektive trafik og bidrage til et fleksibelt dør til dør transportsystem.

Letbanen skal være det centrale bindeled, der i kombination med cykel, bus og bil, gør det attraktivt at benytte offentlig transport i Odense. Dette sker ved at sikre attraktiv cykelparkering ved letbanens stationer, nemme skift fra bus til letbane.

VVM-tilladelsen gives på en baggrund af en række vilkår, der har til formål at sikre, at projektets påvirkning af miljøet minimeres mest muligt.

De væsentligste vilkår har til formål
  • at sikre en hensigtsmæssig og sikker trafikafvikling i anlægsfasen, at sikre tilgængeligheden til boliger, butikker, virksomheder, service, institutioner, skoler og grønne områder i anlægsfasen, hvor det skal sikres, at vareleverancer og kunder kan komme frem, samt at sikre optimal kommunikation til borgerne om tidsperiode for anlægsarbejdet på den specifikke lokalitet og ikke mindst anvisning af alternative adgangsveje.  

  • at sikre, at borgerne i anlægsfasen belastes mindst muligt af støj- og vibrationsgener, samt at borgerne bliver informeret om genernes karakter og varighed, samt at vibrationsfølsomme bygninger registreres og overvåges således, at de ikke beskadiges. 

  • at sikre bløde trafikanters fremkommelighed til boliger, virksomheder, service, institutioner, butikker, grønne områder, kulturinstitutioner og idrætsfaciliteter langs linjeføringen, at sikre og styrke forholdene for cyklister, samt at sikre lette trafikanter nem og sikker krydsning af letbanetracéet. 

  • at sikre letbanens indpasning i det bestående bymiljø på bedst mulige vis.

Klagevejledning

Ifølge planlovens § 58 kan en tilladelse til at påbegynde et VVM-pligtigt anlæg påklages, uanset hvad der begrunder klagen, og hvad der klages over.

Natur- og Miljøklagenævnet kan tage stilling til alle spørgsmål og vil kunne ændre den påklagede afgørelse, både hvis den er i strid med gældende retsregler, og hvis nævnet mener, at afgørelsen er urimelig eller uhensigtsmæssig.

Hvis du vil klage

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, truffet af Odense Kommune, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klagen sendes via Klageportalen til Odense Kommune.

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500 med et betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver først sendt videre til behandling, når gebyret er betalt.

Klagefrist

Klagefristen er 4 uger fra annoncering på kommunens hjemmeside af VVM tilladelsen, altså 8. maj 2015 i denne sag.

Klagen har normalt ikke opsættende virkning, hvilket vil sige, at et byggeri eller andet ikke stoppes, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer det.

Når kommunen har modtaget klagen via Klageportalen, videresender kommunen som udgangspunkt senest 3 uger senere klagen til Natur- og Miljøklagenævnet med en udtalelse.

Du og eventuelt øvrige involverede får meddelelse om disse evt. bemærkninger og en frist på 3 uger til at fremsætte bemærkninger til kommunens udtalelse. Disse eventuelle bemærkninger skal sendes til Natur- og Miljø-klagenævnet via Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet kan, hvis klagen indeholder flere klagepunkter, begrænse sin efterprøvelse til de væsentligste klagepunkter.

Hvem kan klage

Klageberettigede er miljøministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder en nationalpark oprettet efter lov om nationalparker, landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af, at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formå, og at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Fritagelse for at bruge Klageportalen

Fritagelse for at bruge Klageportalen skal sendes med en begrundet anmodning til kommunen senest samtidig med klagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen imødekommes. 

Eventuel domstolsprøvelse

Hvis du vil have Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse behandlet af en domstol, skal dette ske inden 6 måneder efter, at deres afgørelse er meddelt. Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.