Spring til indhold
Nyhed

Boliger og service ved Promenadebyen/Toldbodgade

08-02-2016

Byrådet vedtog den 27. januar 2016 kommuneplantillæg nr. 31.

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at ændre bebyggelsens højde fra max. 10 til max. 8 etager og flytte rammeafgrænsningen mellem erhverv og bolig- og serviceområde, så hele lokalplanområdet kommer i bolig- og serviceområde.


Retsvirkninger for kommuneplantillægget
Byrådet kan udstede forbud mod udstykning og bebyggelse i strid med rækkefølgebestemmelserne og udstede forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med rammebestemmelserne.

Læs kommuneplantillægget

Kommuneplantillægget er indarbejdet i den digitale kommuneplan, se www.odense.dk/kommuneplan

Klagemulighed

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan skriftligt klage inden 4 uger, altså inden 7. marts 2016.

 

Se nærmere i klagevejledningen