Spring til indhold

Møde med Økonomiudvalget

Møde med Økonomiudvalget.

Det er muligt for enkeltpersoner eller mindre grupper (f.eks. foreningsbestyrelser) at få foretræde for Økonomiudvalget.
Formålet med foretræde er, at udvalgets medlemmer skal have mulighed for at få belyst enkeltpersoners eller gruppers synspunkter på en konkret sag, der er på udvalgets dagsorden.

I forbindelse med foretræde for Økonomiudvalget gælder i øvrigt følgende:

Af pladsmæssige årsager kan der kun gives max. 5 personer foretræde pr. sag.

Ved foretræde kan de fremmødte få lejlighed til at give en kort redegørelse for deres synspunkter om en konkret sag på dagsordenen. Samtidig har udvalgets medlemmer mulighed for at stille spørgsmål til de fremmødte.

Der kan ikke finde en egentlig forhandling sted. Den politiske behandling af sagen foregår således for lukkede døre på selve udvalgsmødet.

Foretræde foregår normalt umiddelbart forud for det møde, hvor sagen drøftes i udvalget, og kan normalt ikke overstige 15 minutter.

Anmodning om foretræde rettes skriftligt til borgmesteren og skal være udvalgets sekretariat i hænde senest kl. 12.00 2 dage før udvalgsmødets afholdelse. Borgmesteren sørger herefter for, at personen/gruppen indkaldes.

Borgmesteren kan afslå en anmodning om foretræde for Økonomiudvalget, såfremt han finder, at foretræde ikke har relevans for sagens oplysning, eller at personen/gruppen allerede har haft foretræde for et af de stående udvalg om den samme sag.

Personen/gruppen skal hurtigst muligt underrettes om afslaget. Borgmesteren orienterer endvidere udvalget om afslaget i det førstkommende møde.

 

Borgmesterforvaltningen