Spring til indhold

Lån af ODEON og Odense Koncerthus

Arrangører af ikke-kommercielle offentlige arrangementer kan søge om en kommunal dag og få lejefritagelse i Odense Koncerthus eller ODEON.

Odense Kommune råder over en række kommunale dage i ODEON og Odense Koncerthus, som kan anvendes til at give lejefritagelse til kulturelle eller erhvervsrettede arrangementer, der kan være med til at sætte Odense på landkortet.

 

Det er alene By- og Kulturforvaltningen, der bevilger lejefritagelse, hvorfor alle henvendelse vedr. kommunale dage skal rettes til Kultursekretariatet.

 

Herunder kan du læse om, hvad der skal til for at komme i betragtning til lån af ODEON og Carl Nielsen Salen eller Pro Musica Salen i Odense Koncerthus, og hvordan du ansøger om:

Kommunale dage i ODEON

Kommunale dage i Odense Koncerthus

 

 

Det er også muligt at låne Odense Rådhus til afholdelse af visse typer af arrangementer. Tilladelse hertil giver af Borgmesterforvaltningen.

 

Læs om:

Lån af rådhushallen og festsalen

 

Store Sal i ODEON
Store Sal i ODEON

Kommunale dage i ODEON

 

Odense Kommune råder over op til 20 dage om året i ODEONs Store Sal. Heraf er 10 dage reserveret til Vækst Event og vækstinitierende arrangementer.

 

Formålet med kommunale dage er at sikre, at Odense som by har mulighed for at tiltrække de begivenheder, som med deres DNA kan være med til at sætte Odense på det nationale landkort.

 

Der kan være tale om både kulturarrangementer og mere erhvervsrettede arrangementer. Fælles for dem er, at de med deres indhold er med til at understøtte Odense Kommunes Kulturpolitik og/eller Vækstpolitik.

 

En kommunal dag er lig med lejefritagelse. Arrangøren skal afholde alle serviceydelser (garderobe, teknik, vagter mv.)

 

Kontoret for "Bystrategi og Vækst" vurderer alene, hvordan deres 10 dage skal anvendes.

 

Hvordan søger jeg

Ønsker du at ansøge om en kommunal dag, skal du indsende en projektbeskrivelse, kommunikations-og markedsføringsplan samt budget for arrangementet.

 

Ansøgning fremsendes til Kultursekretariatet senest og gerne før 6 måneder, før arrangementets afholdelse.

 

Når du søger en kommunal dag, skal du også ønske en dato til dit arrangement. Kultursekretariatet undersøger derefter, om den ønskede dato er ledig.

Ansøgning sendes til:

Christian Damgård Kristoffersen
Kulturkonsulent
Kultursekretariatet, By- og Kulturforvaltningen, Odense Kommune
Tlf.: 21 35 99 02
Mail: chrdk@odense.dk

 

Hvem kan søge

Arrangementet skal understøtte Odenses storbytransformation og have en karakter, som gør at Odense kommer på landkortet.

 

Derudover lægges der vægt på at arrangementet understøtter Odense Kommunes kulturpolitik og/eller vækstpolitik. Kultursekretariatet skønner, hvorvidt arrangementet lever op til dette.

 

En kommunal dag kan som udgangspunkt ikke gives til kommercielle arrangementer. Der kan dog være arrangementer, som man ud fra en konkret vurdering kan støtte, hvis formålet med arrangementet er støtteberettiget i forhold til Kommunalfuldmagten (herunder velgørenhed). Dette vil dog altid bero på en konkret vurdering af det enkelte arrangement.

 

Det er Kultursekretariatet, der bevilger kommunale dage.

 

Hvad kræves der

Det er et krav, at der er offentlig adgang til arrangementet.

 

Der vil derudover blive lagt vægt på følgende faktorer, som skal fremgå af projektbeskrivelsen:

 • Tv-transmission af arrangementet
 • Arrangementet er unikt for Odense (nationalt turnerende arrangementer kommer som udgangspunkt ikke i betragtning, med mindre det er en art arrangement, som normalt ikke er tilgængeligt for borgerne i Odense)
 • National, regional, og lokal mediedækning (skal fremgå af kommunikations-og markedsføringsplan)
 • Evne til at samarbejde med lokale arrangører og kulturaktører
 • Evne til at kunne fylde salen.

 

Der ydes i princippet ikke kommunale dage til prøver og opsætning. Der kan dog gøres en undtagelse, hvis eventuelle TV-optagelser kræver en prøvedag.

 

Regnskab indsendes til Kultursekretariatet senest 3 måneder efter arrangementet er afholdt

 

Når du har fået en kommunal dag

Når du får bevilget en kommunal dag, bør du sørge for, at du, inden du går i gang, har indgået skriftlig aftale med ODEON om følgende punkter:

 • Hvilke lokaler/områder skal bruges
 • Opstilling i de lokaler/områder, der skal bruges
 • Behov/omfang af sceneteknik samt pris herfor
 • Eventuel ekstra rengøring og rydning samt pris herfor – undtaget er toiletter, storkøkken og restaurant/café-faciliteter, medmindre der ønskes yderligere rengøring end sædvanligt
 • Bemanding ift. publikumsanvisning, billetluge mv. samt pris herfor
 • Garderobebetjening
 • Sikkerhedsvagter – skal være certificerede
 • Backstage/personale forplejning – pris og omfang
 • Mad og drikke
 • Opsætning af plakater/posters – hvor og i hvilket omfang
 • Reklame- og sponsorindtægter
 • Billethåndtering
 • Afbestilling af tilkøbte ydelser – pris og hvornår
 • Tilladelser fra offentlige myndigheder:
  • Brug af foyer skal godkendes af brandmyndigheden
  • Særopstillinger kan kræve godkendelse af brandmyndighed
  • Brug af udendørs plads foran ODEON kræver myndighedstilladelse fra Odense Kommune og politiet
 • Forsikring – materielle skader og personskader
 • Koordinering ift. radio-/tv optagelser
 • ”Afleveringsforretning” – hvornår og med hvem
 • Konfliktløsning ift. ovenstående emner, priser og afregning

 

Odense Koncerthus
Odense Koncerthus

Kommunale dage i Koncerthuset (Carl Nielsen- eller Pro Musica salen)

 

Odense Kommune råder over op til 30 dage om året i enten Carl Nielsen Salen eller Pro Musica Salen. Disse dage kan kulturarrangører og andre ansøge om at benytte.

 

En kommunal dag er lig med lejefritagelse. Arrangøren skal afholde alle serviceydelser (garderobe, teknik, vagter mv.).

 

 

Hvordan søger jeg

For at ansøge om en kommunal dag, skal man indsende en projektbeskrivelse, kommunikations- og markedsføringsplan samt budget for arrangementet.

 

Ansøgning fremsendes til:

Christian Damgård Kristoffersen
Kulturkonsulent
Kultursekretariatet, By- og Kulturforvaltningen, Odense Kommune
Tlf.: 21 35 99 02
Mail: chrdk@odense.dk

Kultursekretariatet vurderer derefter, hvorvidt arrangementet kan støttes.

 

Er salen ledig

Når du søger en kommunal dag, skal du også ønske en dato til dit arrangement. Kultursekretariatet undersøger derefter, om den ønskede dato er ledig.

 

Hvem kan søge

Kommunale dage kan gives til kulturelle arrangementer.

Arrangementet må ikke være kommercielt, og arrangementet skal skønnes at hvile i sig selv, alternativt skal evt. overskud gå til et på forhånd aftalt velgørende formål. Dette skal fremgå af projektets budget og regnskab.

 

Hvad kræves der

Der skal være offentlig adgang til arrangementet.

 

Arrangementet skal understøtte Odenses storbytransformation og have en karakter, som gør at Odense kommer på landkortet.

 

Derudover lægges der vægt på at arrangementet understøtter Odense Kommunes kulturpolitik. Kultursekretariatet skønner, hvorvidt arrangementet understøtter hhv. storbytransformation og kulturpolitik.

 

Der vil derudover blive lagt vægt på følgende faktorer, som skal fremgå af projektbeskrivelsen:

 • Evne til at samarbejde med lokale arrangører og kulturaktører
 • Evne til at kunne fylde salen.
 • Regional og Lokal mediedækning (skal fremgå af kommunikations-og markedsføringsplan)

 

Regnskab for arrangementet sendes til Kultursekretariatet senest 3 måneder efter arrangementet er afholdt.

 

Når du har fået en kommunal dag

Når du får bevilget en kommunal dag, får du tilsendt et skema af ODEON, som skal udfyldes og indsendes til ODEON. Det er her du angiver, hvilke ydelser og services, du forventer at benytte dig af.

 

 

Beskrivelse af sale i koncerthuset

Carl Nielsen Salen:

Salen er udstyret med en scene 80 cm høj, der kan varieres i dybden fra 6,77 m op til 12,80 m.

Scenebredden er 20,5 m på forkanten og 16,9 m bagerst på scenen.

Publikumspladser varierer fra 1198 til 1108 pladser i salen alt afhængig af scenestørrelsen.

Korbalkonen bag scenen har 104 pladser.

 

Tegning af Carl Nielsen Salen

 

 

Pro Musica Salen:

Salen er ottekantet og udstyret med en 70 cm høj scene.

Pga. af salens form er scenens størrelse svær at beregne, men den er 13 m på det bredeste sted og dybden varierer fra 3,1 m til 4,1 m.

 

Tegning af Pro Musica Salen

 

 

Kontakt

Spørgsmål om kommunale dage og lejefritagelse i ODEON og Odense Koncerthus rettes til:

 

Christian Damgård Kristoffersen
Kulturkonsulent
Kultursekretariatet, By- og Kulturforvaltningen, Odense Kommune
Tlf.: 21 35 99 02
Mail: chrdk@odense.dk
 

By- og Kulturforvaltningen