Spring til indhold

Budgetforliget

 Du kan herunder downloade budgetforliget som PDF-dokument.

Den 21. september 2006 blev der indgået forlig om Odense Kommunes budget for 2007. Alle partier i byrådet skrev under på forliget, som du kan læse her:

 

Download budgetforliget som PDF-dokument.

 

Læs hele budgetforliget som tekst:

 

 

Aftale vedrørende budget 2007

 

_____________________________

 

indgået den 21. september 2006 mellem følgende partigrupper i Odense Byråd:

 

 

Konservative Folkeparti

Socialdemokraterne

Socialistisk Folkeparti

Venstre

Enhedslisten

Dansk Folkeparti

Radikale Venstre 

Ved byrådets 2. behandling af budgettet for 2007 den 11. oktober 2006 er ovennævnte partier enige om at stemme for det af Økonomiudvalget fremlagte forslag til budget 2007 og overslagsårene 2008-2010 med ændringer, der indebærer driftsudvidelser på 421 mio. kr. og yderligere anlægsinvesteringer på 213 mio. kr. i budgetperioden 2007-2010, der er indeholdt i denne aftale.

Niveauet for drifts- og anlægsudvidelserne er tilpasset det økonomiske råderum, der er indeholdt i budgetforslaget, og samtidig overholdes den indgåede aftale mellem regeringen og KL vedrørende væksten i serviceudgifterne.

Forventningerne til væksten i kommunernes udskrivningsgrundlag er opjusteret i august måned. Beregninger som følge af de nye skøn betyder, at Odense Kommune vælger selvbudgettering for budgetåret 2007.

 

Herudover er det forudsat, at Odense Kommune opnår tilskud fra regeringens ældrepulje og børnepulje med henholdsvis 15 mio. kr. og 7 mio. kr. årligt. Såfremt der opnås yderligere tilskud udover de 22 mio. kr., vil dette tilgå de to områder.

 

Forligspartierne er endvidere enige om, at mindreudgifter til energiafgifter i forbindelse med en ændret organisering af driften af gadebelysningen i Odense Kommune ligeledes kan anvendes til finansiering af driftsudvidelser.

 

 

Drifts- og anlægsinvesteringer

 

Budgetforliget er udtryk for en politisk vilje til at styrke væksten og udviklingen i Odense og regionen. Der afsættes midler til en kommende vækstpolitik, som byrådet forventes at vedtage inden udgangen af 2006, og der afsættes midler til serviceforbedringer med henblik på bl.a. at styrke incitamentet til at bosætte sig i Odense.

 

Forliget indebærer en markant styrkelse af børn- og ungeområdet og ældreområdet.

 

Indsatserne overfor særligt udsatte grupper forbedres også. Der afsættes yderligere midler til forbedring af forholdene for yngre handicappede, aktivitets- og værestederne tilføres ekstra midler, og der er i budgettet afsat midler til indsatser over for kontanthjælpsmodtagere med henblik på at få flere i beskæftigelse.

 

Odense Kommune overtager i 2007 en række opgaver fra Fyns Amt som følge af kommunalreformen. Opgaverne ligger især inden for social- og sundhedsområderne, specialundervisnings-, kultur-, miljø-, vej- og trafikområdet.

 

Odense Kommune overtager i alt 1663 medarbejdere fra Fyns Amt. Hovedparten af medarbejderne - i alt 1490 - overdrages direkte sammen med de institutioner de i dag arbejder på. Odense Kommune overtager 34 institutioner.

Det afsatte budget på 1,1 mia. kr. svarer til det udgifts- og serviceniveau, som overtages fra Fyns Amt. Der er med andre ord ikke tale om serviceforringelser i forhold til de ansatte og de servicetilbud, som Odense Kommune overtager fra Fyns Amt.
 
I forbindelse med overtagelse af amtsopgaverne er forligspartierne enige om at prioritere arbejdet med sundhedsområdet meget højt.

 

Byrådet forventes at godkende en sundhedspolitik omkring årsskiftet, og den vil afspejle sig i kommende tiltag på området. Udgiften hertil udgør i størrelsesordenen 550 mio. kr. årligt. Heraf er der afsat ca. 7 mio. kr. årligt til ekstra forebyggelsesindsatser udover de indsatser, der allerede eksisterer i dag. Af de 7 mio. kr. anvendes 1,5 mio. kr. årligt til driftstilskud til Præventionsklinikken. Den resterende del af puljen udmøntes af byrådet efter prioritering i det særlige Sundhedsudvalg - §17 stk. 4 udvalget.

 

I 2006-2007 er der igangsat en række initiativer, der skal sikre de bedst mulige rammer for sundhedspolitikken. Der er netop åbnet et sundhedscenter i Vollsmose, som skal arbejde med at forbedre sundheden i bydelen.

 

Der er ved at blive udarbejdet sundhedsprofiler, der skal indgå som redskab i den fremadrettede planlægning af initiativer.

Der vil også være fokus på at udvikle tætte samarbejdsrelationer mellem Odense Kommune og eksterne parter, f.eks. praktiserende læger, andre kommuner, regionen og centrale myndigheder.

 

Budgetopretningsbehovet på en række områder har været drøftet. Det drejer sig typisk om længerevarende visitationer på områderne specialundervisning, handicap og psykiatri og om lovmæssige eller befolkningsmæssige reguleringer. Der er enighed om, at budgetopretningsbehovet på årligt 25,5 mio. kr. indarbejdes i budgettet.

 

Den økonomiske politik

 

Forligspartierne noterer med tilfredshed, at det nu er lykkedes at vende den negative udvikling i kommunens økonomi og skabe et godt fundament for de kommende års indsatser.

Kommunens økonomi er dog fortsat underlagt to grundvilkår: for det første færre skatteindtægter pr. indbygger end landsgennemsnittet og for det andet et udgiftsbehov pr. indbygger, der er højere end landsgennemsnittet.

På den baggrund er der enighed om at videreføre den langsigtede, økonomiske politik, hvis mål er at sikre, at driftsudgifterne tilpasses de løbende indtægtsmuligheder, som Odense Kommune har, samtidigt med at der fastholdes et højt investeringsniveau, og der fortsat sker gældsafvikling.

Herudover indebærer den økonomiske politik, at der fortsat skal føres en stram økonomisk styring, hvor eventuelle tillægsbevillingsbehov i løbet af budgetåret som hovedregel finansieres ved omprioritering inden for det enkelte udvalgs samlede ramme.

Med snævre rammer for væksten i serviceudgifterne vil mulighederne for fortsat at udbygge og udvikle serviceydelserne i høj grad bero på omstillings- og effektiviseringstiltag inden for alle områder.

På den baggrund er forligspartierne enige om, at der skal gennemføres en analyse af mulighederne for effektiviserings- og synergigevinster i forbindelse med bl.a. overtagelse af amtsopgaverne.

Samtidig skal der arbejdes videre med mål-, ramme- og resultatstyringen som et fælles strategisk projekt i kommunen. Dette gøres med henblik på at øge fokus på de resultater, der opnås i forhold til de politiske målsætninger, der er for områderne.

 

 

Erhvervsfremme, vækst og udvikling

 

Forligspartierne er enige om, at erhvervsfremme og erhvervsudvikling er centrale emner for byrådet. I 2006 er en omfattende proces med at udarbejde en ny erhvervs- og vækstpolitik for Odense igangsat. Arbejdet har udgangspunkt i en analyse, der har placeret Odense et stykke nede på listen over de regioner i Danmark med størst erhvervsfrekvens og størst vækst i erhvervsindkomst.

På denne baggrund er der i samarbejde med aktører fra erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne og kulturlivet i foråret 2006 udarbejdet forslag til nogle hovedspor for en strategi, der skal bringe Odense op som en af de tre mest fremgangsrige regioner i Danmark.

Der er som udgangspunkt 4 overordnede spor, det foreslås at følge i de kommende år: Odense som den globale by, den innovative by, den dynamiske by og den legende by. Disse begreber dækker over en indsats for at øge antallet af højtuddannede, forøge erhvervsindkomsten pr. indbygger og forøge produktiviteten og beskæftigelsen i globale erhverv.

Odense skal være kendetegnet ved et dynamisk og levende uddannelsesmiljø, og har de bedste forudsætninger for en stærk markering på det internationale område. Der skal derfor i forlængelse af erhvervs- og vækstpolitikken udarbejdes en politik for det internationale arbejde.

Odense er en stor uddannelsesby. Odense har derfor som en stor offentlig organisation en betydelig rolle i at sikre og støtte op om udvikling af rammer for etablering af studierelevante jobs og jobprojekter samt oprettelse af ekstra elevpladser.

Der afsættes en ramme til erhvervsudvikling og branding af Odense på 26 mio. kr.

Midlerne skal bruges til initiativer i regi af bl.a. Strategisk Udviklingsforum, der nedsættes i 2007 mhp. at gennemføre den vækstpolitik, byrådet forventes at vedtage ultimo 2006. Midlerne skal også være med til at understøtte en god erhvervsservice, hvor virksomhederne skal opleve én samlet indgang til Odense Kommune.

Til at støtte op omkring vækstpolitikken afsættes midler til branding af Odense. Arbejdet med at udvikle en markedsføringsstrategi er igangsat i 2006, og skal sikre, at Odense i endnu højere grad bliver kendt af omverdenen som en attraktiv by for både erhverv og familier.

Der afsættes 0,5 mio. kr. til en detailhandelsanalyse i 2007. Formålet med analysen er at identificere nye udviklingsmuligheder for detailhandelen i byen.

 

Forligspartierne er enige om, at der afsættes følgende beløb til yderligere tiltag inden for erhvervsfremme, vækst og udvikling:

 

 

2007-priser - 1.000 kr.

2007

2008

2009

2010

I alt

*

Erhvervsfremme

7.500

7.000

7.000

5.000

26.500

D

Erhvervsudvikling og branding

7.000

7.000

7.000

5.000

26.000

D

Detailhandelsanalyse

500

0

0

0

500

*D=drift/A=anlæg

Kulturtilbud

 

Byrådet igangsatte i 2005 en større kultursatsning - benævnt kulturstrategien - hvor hovedvisionen er, at Odense skal være Danmarks kreative by, oplevelsernes og kulturalliancernes by.

I forlængelse heraf ønsker forligspartierne fortsat at opprioritere det kulturelle område.

Der afsættes bl.a. en ramme under By- og Kulturudvalget på 8 mio. kr. Rammen prioriteres af By- og Kulturudvalget og forudsættes anvendt til finansiering af en række tiltag:

Ÿ         Fornyelse af aftalen med de faste teatre i Odense. Dette skal ske i forbindelse med indgåelsen af en ny regional kulturaftale, som i øjeblikket forhandles med Kulturministeriet.

Ÿ         Renovering af slottet i Lotzes Have.

Ÿ         Der afsættes midler til den Fynske Regionale Kulturaftale.

Ÿ         Herudover afsættes der et beløb til styrkelse af biblioteksområdet. Der er tale om styrkelse af materialebudgettet, samt styrkelse af IT-kompetencer og publikumsrettet IT. Odense Kommune bruger relativt få kroner pr. indbygger til materialeindkøb, når der sammenlignes med andre kommuner, og der er et ønske om at hæve kvaliteten i biblioteksmaterialet.

Ÿ         Der afsættes midler til Studenterhusets fortsatte drift. Studenterhuset skal fremover forankres som en del af aktiviteterne i Kulturmaskinen, hvilket vil give Studenterhuset bedre vilkår for den daglige drift.

Med henblik på at styrke de kulturelle aktiviteter på Brandts forhøjes tilskuddene til Danmarks Mediemuseum og Kunsthallen på Brandts. Mediemuseet overgår fra at være et grafisk museum til et mediemuseum, og der er i den forbindelse bl.a. behov for etablering af et dokumentations- og videnscenter.

Der afsættes 2 mio. kr. til at påbegynde udbygningen af Møntergården med henblik på, at museet kan udvikles til et historisk hovedmuseum indeholdende udstillinger om Odenses og Fyns udvikling fra oldtiden til i dag.

Forligspartierne er enige om, at festivaltemaet i kulturstrategien skal styrkes. Dette sker bl.a. ved at yde årlige driftstilskud på 1 mio. kr. til henholdsvis Julemarkedet og Blomsterfestivalen. Der afsættes således yderligere 1,5 mio. kr., idet Blomsterfestivalen allerede oppebærer et tilskud på 0,5 mio. kr.

Odense Zoo er den største turistattraktion i byen. Odense Zoo modtager i dag en række ekstraordinære tilskud, hvoraf nogle bortfalder når kommunalreformen træder i kraft pr. 1. januar. Med henblik på at sikre den fortsatte udvikling af haven ydes et årligt anlægstilskud, som forhøjes med 1 mio. kr. årligt i budgetperioden.

Der afsættes 4 mio. kr. til en ny skulptur - Fortællerbrønden – som medfinansiering af et fællesfinansieret skulpturprojekt med deltagelse af eksterne interessenter. Herudover er der behov for at yde et ekstra tilskud til Odense Bys Kunstfond for at sikre vedligeholdelse, registrering og tilstandsvurdering af byens kunstværker .

 

Desuden er forligspartierne enige om, at tilskuddet til Soldaterhjemmet skal fortsætte og finansieres inden for Økonomiudvalgets samlede ramme.

 

Forligspartierne er enige om, at der afsættes følgende beløb til yderligere tiltag inden for kulturområdet:

 

 

 

 

 

 

2007-priser - 1.000 kr.

2007

2008

2009

2010

I alt

 

Kulturtilbud

15.000

17.300

14.300

15.300

61.900

D

Ramme til kulturtilbud

8.000

8.000

8.000

8.000

32.000

D

Kunsthallen, Brandts Klædefabrik

500

500

500

500

2.000

D

Danmarks Mediemuseum

1.000

1.000

1.000

1.000

4.000

D

Julemarked, blomsterfestival mm.

1.500

1.500

1.500

1.500

6.000

A

Odense Zoo anlægstilskud

1.000

2.000

3.000

4.000

10.000

A

Projektering Møntergården

2.000

0

0

0

2.000

A

Fortællerbrønden

0

4.000

0

0

4.000

A

Kunstfonden

1.000

0

0

0

1.000

D

Kunstfonden

0

300

300

300

900

 

 

Byudvikling

Forligspartierne ønsker at understøtte udviklingen af Odense by. Det drejer sig både om parkarealer, rekreative områder ved Odense Fjord og havnen samt forstadsområderne.

Odense står overfor en unik mulighed for at markere sin rolle som hovedby og en by med livskvalitet og oplevelser. Med de store projekter i kulturstrategien og vækstcentre omkring havnen skal der fokuseres på infrastrukturen med henblik på at understøtte udviklingen af et sammenhængende midtbyområde. Der skal derfor udarbejdes en samlet Trafikplan for bymidten, der forelægges By- og Kulturudvalget i 2007. Planen kan bl.a. indeholde projekter i relation til Toldbodgade, Thomas B. Thrigesgade og en stibro over jernbanen.

Der afsættes midler til gennemførelse af renovering af Kongens Have til en ny og tidssvarende bypark. Renoveringen skal få haven til at fremstå repræsentativ og knytte den tættere sammen med bymidten.

I forlængelse af arkitektkonkurrencen vedrørende Stige Ø afsættes midler, så området kan udvikles til et rekreativt område til gavn for hele Fyn. Stige Ø vil efter investeringen fremstå som et multifunktionelt rekreativt frirum midt i fjorden, hvor vægtningen af naturoplevelser og rekreative funktioner er ligeligt fordelt.  

Der etableres en forstadspulje, som skal anvendes til udvikling i lokalområderne/ forstæderne i Odense. Udmøntningskriterier fastsættes af økonomiudvalget.

Der afsættes midler til etablering og drift af et Nordatlantisk Hus, der skal styrke det fremtidige nordatlantiske samarbejde. Afsættet for det fremtidige samarbejde er i høj grad funderet på de aktiviteter, der foregår i relation til Det Grønlandske Hus i Odense og omfatter en række forskellige emner som f.eks. uddannelsessamarbejde, sociale forhold og arbejdsmarkedsforhold, herunder ældrepolitik. Desuden kan erhvervs- og turismeudvikling samt kulturudveksling indgå. Det Nordatlantiske Hus etableres ved Odense Havn.

 

Som led i den igangværende omdannelse af havneområdet er der behov for en styrkelse af beredskabet til vands. Der er derfor enighed om, at der afsættelse midler til Odense Brandvæsen til indkøb af dykkerudstyr.

Der er ligeledes enighed om, at Odense Kommune overtager skonnerten Fylla fra 1.1.2007 fra Fyns Amt. Og der afsættes derfor driftsmidler fra 2011 på 1,7 mio. kr. årligt.

 

Forligspartierne er enige om, at der afsættes følgende beløb til yderligere tiltag inden for byudvikling:

 

 

2007-priser - 1.000 kr.

2007

2008

2009

2010

I alt

 

Byudvikling

13.430

35.430

19.930

8.930

77.720

A

Kongens Have

2.000

7.000

6.000

0

15.000

A

Påbegyndelse af ny city-infrastruktur

3000

19000

3000

0

25.000

A

Stige Ø

2.000

5.000

5.000

3.000

15.000

A

Forstadspulje

1.500

1.500

1.500

1.500

6.000

A

Nordatlantiske hus

1.000

0

0

0

1.000

D

Nordatlantiske hus

0

0

1.500

1.500

3.000

A

Dykkerudstyr, Odense Havn

1000

0

0

0

1.000

D

Budgetopretning afledt drift af anlæg

2.930

2.930

2.930

2.930

11.720

 

 

Bedre forhold for ældre i Odense

 

Forligspartierne er enige om, at der skal afsættes yderligere midler til ældreplejen. Sidste år blev området tilført 12 mio. kr. årligt til et løft i ældreplejen - midlerne er anvendt til bedre normering på hjemmehjælp og hjemmesygepleje, flere midler til aktiviteter og træning for ældre, og flere pladser i botilbud til psykisk handicappede - og der er enighed om, at området skal have et yderligere løft.

 

Regeringen vil i 2007 permanentgøre en pulje til ældre på ca. 500 mio. kr. Odense Kommune forventes tilført ca. 15 mio. kr. fra puljen. Midlerne skal medvirke til flere hænder og mere omsorg i ældreplejen, sårpleje og til personalepolitiske initiativer med henblik på at sikre, at kommunen også fremover er en god og attraktiv arbejdsplads.

 

De personalepolitiske initiativer som fx vedrører rekruttering af voksenelever, arbejdsmiljø og uddannelse, skal ses som en del af den samlede sundhedsfremmende indsats i Odense Kommune.

 

Herudover afsættes 2 mio. kr. årligt således, at der kan sikres beboere i plejeboliger mulighed for ekstra bad.

 

Der er gennem de sidste par år gennemført en omfattende renovering og udbygning af kommunens plejeboliger. Forligspartierne er enige om, at der udarbejdes en analyse med henblik på vurderingen af udbygningsbehovet og eventuelt udarbejdelse af en egentlig udbygningsplan på plejeboligområdet.

 

Forligspartierne er enige om, at der afsættes følgende beløb til yderligere tiltag inden for ældreområdet:

 

 

2007-priser - 1.000 kr.

2007

2008

2009

2010

I alt

 

Ældre

22.111

22.111

22.111

22.111

88.444

D

Flere hænder og mere omsorg i ældreplejen

15.000

15.000

15.000

15.000

60.000

D

Ramme til rekruttering, arbejdsmiljø og uddannelse

5.111

5.111

5.111

5.111

20.444

D

Ekstra bad til beboere på plejecentre

2.000

2.000

2.000

2.000

8.000

 

 

Bedre forhold for småbørnsfamilierne i Odense

 

Forligspartierne er enige om, at der på småbørnsområdet skal ske en styrkelse af forholdene i daginstitutionerne og dagplejen med henblik på at lette hverdagen for småbørnsfamilierne og øge kvaliteten af de tilbud, der gives til børnene.

 

Der afsættes en ramme med henblik på udvikling af kvaliteten i dagplejen. Rammen prioriteres af Børn- og Ungeudvalget og forudsættes bl.a. anvendt til gæsteplejeordningen og det pædagogiske tilsyn i dagplejen.

Der afsættes midler til at udvide åbningstiden i daginstitutionerne, og der afsættes endvidere en pulje til bespisningsordning i daginstitutionerne. Der afsættes i den sammenhæng midler til ansættelse af  20 husassistenter i institutionerne. Disse job forudsættes besat af medarbejdere i fleksjob.

Der er endvidere enighed om at tilbageføre besparelsen på dagpasningsområdet.

 

Der afsættes midler til køb af børnehaverne Fyrreparken og Fyrrenålen. Institutionerne er i dag så nedslidte, at det er nødvendigt at fraflytte lejemålet, medmindre der sker en renovering. Da der er ønske om fortsat at lade børnene passe i nærområdet, er forligspartierne enige om at lade kommunen købe institutionerne og afholde udgifterne til renovering.

 

Der afsættes midler til etablering af en vuggestue i centrum med plads til ca. 45 børn. Vuggestuen skal afhjælpe manglen på småbørnspladser i området.

 

Forligspartierne er enige om, at der afsættes følgende beløb til yderligere tiltag inden for småbørnsområdet:

 

 

2007-priser - 1.000 kr.

2007

2008

2009

2010

I alt

 

Småbørn

31.100

12.300

12.300

12.300

68.000

D

Udvikling af dagplejen

1.500

3.000

3.000

3.000

10.500

D

Dagpasning

3.569

3.569

3.569

3.569

14.276

D

Husassistenter, daginstitutioner

1500

1500

1500

1500

6.000

D

Udvidet åbningstid i daginstitutioner

3.500

3.500

3.500

3.500

14.000

D

Bespisningsordning daginstitutionerne

1.500

0

0

0

1.500

A

Køb af Fyrreparken og Fyrrenålen

8.800

0

0

0

8.800

D

 - afledt drift

-469

-469

-469

-469

-1.876

A

Etablering af vuggestue centrum

10.000

0

0

0

10.000

D

 - afledt drift

1.200

1.200

1.200

1.200

4.800

 

Skoleområdet

 

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2006 blev der afsat 14 mio. kr., der er udmøntet med 8,5 mio. kr. til materialer og gratis buskørsel og 5,5 mio. kr. til læseindsatser i 2007-09.

Hertil kommer, at der er indgået et folkeskoleforlig, der betyder flere undervisningstimer. Der er i budgettet i 2007 derfor afsat yderligere 1,8 mio. kr. stigende til 5,7 mio. kr. i 2010 til flere undervisningstimer i byens folkeskoler.

Forligspartierne er enige i, at der fortsat skal ske en styrkelse af skoleområdet. Der skal fokuseres på dels forbedring af de fysiske rammer og dels på indførelse af mere teknologi i undervisningen.

 

Med henblik på at sikre en fortsat genopretning af de fysiske rammer vil den nuværende ramme til ekstraordinært vedligehold blive forlænget. Samtidig forudsættes det, at moderniseringsplanen videreføres efter 2010 med et samlet årligt beløb på 40 mio. kr. fordelt med 28 mio. kr. til moderniseringsplanen og 12 mio. kr. til ekstraordinært vedligehold.

 

Med henblik på at sikre en god vedligeholdelsesstandard af vores daginstitutioner, skoler og fritidsfaciliteter afsættes midler til udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner

Tilkørselsforholdene på Højby Skole og Højmeskolen skal forbedres, og til det formål afsættes 960.000 kr.

 

Der afsættes midler til indkøb af bærbare pc´ere til lærerne med henblik på at give lærerne mulighed for at anvende IT-baserede redskaber i undervisningen.

 

Der afsættes midler til indkøb af undervisningsmateriale med henblik på at sikre et generelt løft på Odense Kommunes skoler. Midlerne skal være med til at understøtte IT-udviklingen inden for undervisningsmaterialer. De afsatte midler indebærer, at den planlagte besparelse på 1,8 mio. kr. tilbageføres til området. Hertil kommer at der afsættes yderligere 1 mio. kr. til nye undervisningsmaterialer.

 

Der afsættes midler til et pilotprojekt på fire skoler til anskaffelse af Lego Educational Centre. Formålet er gennem leg og uddannelse at gøre eleverne interesserede i teknologi og naturfag.

 

Der afsættes midler til en fortsat udvikling af læsestrategien med lektieværksted.

 

Der afsættes midler til den vidtgående specialundervisning med henblik på at kunne opretholde det nuværende serviceniveau i årene fremover. Den planlagte besparelse tilbageføres til PPR-området, i alt 1,1 mio. kr. årligt.

På Skolefritidsområdet tilbageføres den planlagte besparelse på 3 mio. kr. ligeledes. Hertil kommer, at der er enighed om at styrke skolefritidsområdet og der tilføres derfor yderligere 2 mio. kr. årligt til området.

 

Der er desuden enighed om at styrke musikundervisningen og der afsættes midler, så Odense Musikskole kan samarbejde med alle skoler omkring musikundervisningen i indskolingen. Hertil kommer, at der skal tilbydes instrumentaltilbud til såvel klassiske som rytmiske instrumenter i hvert skoledistrikt.

 

Forligspartierne er enige om, at der afsættes følgende beløb til yderligere tiltag inden for skoleområdet:

 

 

2007-priser - 1.000 kr.

2007

2008

2009

2010

I alt

 

Skoleområdet

26.458

24.338

24.338

36.338

111.472

A

Skolernes genopretning

0

0

0

12.000

12.000

A

Vedligeholdelsesplan daginst./fritids-/skoleområdet

1.500

0

0

0

1.500

A

Tilkørselsforhold Højby og Højme Skole

960

0

0

0

960

A

Bærbare PC'ere til lærerne

2.000

2.000

2.000

2.000

8.000

D

Undervisningsmidler i skolerne

2.800

2.800

2.800

2.800

11.200

A

Lego Educational Center

360

0

0

0

360

D

Læsestrategi/lektieværksted

500

1.200

1.200

1.200

4.100

D

Budgetopretning specialundervisning

11.718

11.718

11.718

11.718

46.872

D

PPR

1.120

1.120

1.120

1.120

4.480

D

Øget normering i SFO

5.000

5.000

5.000

5.000

20.000

D

Optimering af musikundervisningen

500

500

500

500

2.000

 

 

Udsatte grupper

 

Forligspartierne er enige om, at forholdene for udsatte grupper skal forbedres. På handicap- og psykiatriområdet er der behov for en styrkelse af tilbuddene til de yngre handicappede. For de socialt udsatte grupper skal det sikres, at nuværende tilbud fortsat udvikles og udvides i forhold til de hårdest ramte borgere.

 

Der afsættes midler til etablering at botilbud for yngre handicappede , så de har mulighed for en struktureret og samtidig individuel hverdag, med udgangspunkt i egen bolig.

 

Der afsættes endvidere en ramme under handicap- og psykiatriområdet til bl.a. drift af botilbud. Det er hensigten, at der afsættes yderligere driftsmidler i takt med udbygningen af bo-tilbuddene inden for det afsatte anlægsbeløb.

Herudover afsættes der midler til renovering og udvidelse af Stoppestedet.

 

Der afsættes midler til fortsættelse af en række aktiviteter inden for handicap- og psykiatriområdet, som hidtil har været finansieret af Socialministeriet. Det drejer sig om støtte til opgangsfællesskaber, støttecentre og bostøtte.

 

Der afsættes midler til en udvidelse fritidsordningen NOVA for psykisk udviklingshæmmede.

 

Der afsættes midler til opretholdelse af det nuværende serviceniveau for en række eksisterende tilbud.

 

På området for socialt udsatte afsættes der midler til aktivitets- og væresteder, bl.a. til Café Paraplyen og dag- og natvarmestuerne, og til en styrkelse af frivillighedspolitikken gennem yderligere midler til § 115-formål.

Desuden afsættes midler til drift af et Råd for socialt udsatte. Rådet skal være de udsatte gruppers talerør i forhold til bl.a. de kommunale indsatser.

Der afsættes ligeledes en pulje til Integrationsrådet.


Der afsættes midler til nedbringelse af ventelisten til Incestcenter Fyn. Ventetiden forringer borgernes livskvalitet og de ender oftest på offentlig forsørgelse. En hurtig indsats forventes at kunne fastholde borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

Der afsættes en pulje til Drugwipe. Formålet med puljen er at forebygge unges anvendelse og misbrug af narkotika, fx ecstasy, kokain og morfin, i det odenseanske natteliv. Restaurations- branchen kan ansøge om tilskud fra puljen.

 

Forligspartierne er også enige om, at der skal gennemføres en undersøgelse af årsager og følger af fattigdommen i Odense. Undersøgelsen skal munde ud i anbefalinger til en forstærket indsats mod årsager og følger af fattigdom i Odense.

 

Der skal også laves en analyse af mulighederne for en ekstraordinær pensionsafklaring af de kontanthjælpsmodtagere, hvis muligheder på arbejdsmarkedet må anses for udtømte.

 

Der afsættes en pulje under Socialudvalget til indsatser overfor unge med sorg.

 

Forligspartierne er enige om, at der afsættes følgende beløb til yderligere tiltag inden for udsatte grupper:

 

 

2007-priser - 1.000 kr.

2007

2008

2009

2010

I alt

 

Udsatte grupper

18.053

19.743

21.743

23.743

83.282

A

Botilbud yngre handicappede

5.352

5.352

5.352

5.352

21.408

D

Handicap og Psykiatri - udbygning

2.000

4.000

6.000

8.000

20.000

D

Styrkelse af frivillighedspolitikken

500

500

500

500

2.000

D

Aktivitets- og væresteder

500

500

500

500

2.000

D

Nedbringelse af venteliste Incestcenter Fyn

250

250

250

250

1.000

D

Budgetopretning psykiatriområdet

8.641

8.641

8.641

8.641

34.564

D

Råd for socialt udsatte

50

50

50

50

200

D

Pulje, integrationsrådet

50

50

50

50

200

A

Renovering af stoppestedet

260

0

0

0

260

D

Udvidelse af Stoppestedet

200

200

200

200

800

D

Pulje, drugwipes

50

0

0

0

50

D

Indsatser over for unge med sorg

200

200

200

200

800

 

 

 

Miljø og fritid

Odense Kommune har og vil fremover prioritere miljøledelse højt. Visionen er, at Odense skal være en ren og sund by, hvor Odense Kommune ved selv at være en miljøansvarlig virksomhed skaber grundlag for at fremme borgere og virksomheders arbejde for et godt og bæredygtigt miljø.

I forbindelse med kommunalreformen vil der fra næste år være en række miljøopgaver, som kommunen skal til at løse. Kommunen overtager administrationen af naturbeskyttelsesreglerne, plejeplanlægning, tilsyn, naturgenopretningsprojekter og administration af Natura 2000 områder. Kommunen overtager endvidere administrationen af vandløbsregulativer for 74 kmvandløb og behandling af vandløbssager på disse strækninger .

Hertil kommer havørredprojektet, som kommunen overtager fra Fyns Amt. Forligspartierne er i forlængelse heraf enige om, at der skal etableres en fiskepassage i Munke Mose, der forbedrer fiskenes passage op igennem Odense Å. Der forudsættes ekstern medfinansiering af projektet.

Set i sammenhæng med at Odense Kommune overtager en række nye opgaver på miljøområdet er der behov for – ligesom på sundhedsområdet – at Odense Kommune har en miljøpolitik.  Forligspartierne er således enig om, at der igangsættes et arbejde omkring  udarbejdelse af en miljøpolitik med en tilhørende handlingsplan for realisering af politikken. Planen kan indeholde indsatser i forhold til bæredygtig udvikling i Odense Kommune fx grønne indkøb, grønne job, energibesparende foranstaltninger, indsatser mod støjplager mv. Planen skal være udarbejdet inden udgangen af 2007.

Den bæredygtige udvikling skal desuden understøttes gennem samarbejde med private erhvervsvirksomheder, andre kommuner, regionen, staten og EU, så der kan skabes flere job inden for miljøområdet.

På fritidsområdet er forligspartierne enige om, at der fortsat skal sikres attraktive fritidstilbud for byens borgere.

Der afsættes midler til Korup Kultur- og Fritidscenter. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2006 blev der afsat 4 mio. kr. i 2009 til et kultur- og fritidscenter i Korup. Der afsættes yderligere 13 mio. kr. til projektet, herunder 2 mio. kr. i 2007, således at den samlede anlægsramme nu udgør 17 mio. kr. Fremrykningen betyder, at projektering kan påbegyndes allerede i 2007.

Den planlagte besparelse på driften af Bolbro Brugerhus tilbageføres til området.

Der afsættes en ramme til etablering af kunststofgræsbaner.

Der afsættes midler til en hæve-/sænkebro i svømmehallen på SDU. Dermed er der givet mulighed for, at svømmehallen kan anvendes til bl.a. kortbanemesterskaber på højt niveau.

 

Forligspartierne er enige om, at der afsættes følgende beløb til yderligere tiltag inden for miljø- og fritidsområdet:

 

 

2007-priser - 1.000 kr.

2007

2008

2009

2010

I alt

 

Miljø og fritid

12.150

13.150

1.150

1.150

27.600

A

Hæve-/sænkebro SDU

3.000

0

0

0

3.000

A

Etablering af kunststofgræsbaner

1.000

1.000

1.000

1.000

4.000

A

Korup Kultur- og Fritidscenter

2.000

11.000

0

0

13.000

D

Bolbro Brugerhus

150

150

150

150

600

A

Etablering af fiskepassage Munke Mose

6.000

1.000

0

0

7.000

 

 

Medarbejder-initiativer

 

Kommunen står i disse år over for store omlægninger på både det styringsmæssige og det opgavemæssige område. For en fremtidssikret udvikling af kommunens administration er der enighed blandt forligspartierne om nødvendigheden af en række investeringer, der både skal gavne betjeningen af borgere, forbedre forholdende for medarbejdere og sikre bedre arbejdsgange i kommunen.

 

Der iværksættes en række personalepolitiske initiativer med det formål at reducere sygefraværet, reducere omfanget af arbejdsulykker/arbejdsskader og forbedre arbejdsmiljøet.


Desuden gennemføres sundhedsfremmende indsatser i forhold til røg, kost, alkohol og motion samt certificering af arbejdspladser. Der er i den sammenhæng enighed om at de tidligere afsatte midler til kompetenceudvikling i forbindelse med kommunalreformen også kan anvendes i forhold til udvikling på sundhedsområdet/sundhedsmedarbejdere.

Der er desuden enighed om at forstærke Odense Kommunes indsatser i forhold til at få flere medarbejdere med anden etnisk oprindelse end dansk i arbejde.  Elevområdet er et særligt fokusområde i den sammenhæng. Der afsættes yderligere 1 mio. kr. årligt til elevområdet.

 

Kommunen har fokus på rygning, og det er hensigten, at der fra 1/1 2007 indføres rygeforbud i Odense Kommune. På dagplejeområdet igangsættes som konsekvens heraf et initiativ vedrørende rygeafvænning for dagplejere.

Der afsættes desuden midler til videreudvikling/forbedring af borgerservicen i Borgerservicecentret. Midlerne skal anvendes dels til IT-investeringer og dels til kompetenceudvikling. I den sammenhæng afsættes desuden midler til indscanning af byggesagsarkivet. Indscanningen er en nødvendig forudsætning for, at Borgerservicecentrets opgaveløsning og samtidigt vil det resultere i en bedre borgerservice, idet borgerne kan rekvirere tegninger digitalt, bl.a. over internettet.

 

Der afsættes midler til renovering af administrationsbygninger. Midlerne skal bl.a. finansiere renoveringen af Amtsgården og Tolderlundsvej.

 

Der afsættes midler til en 2-årig IT-pulje, i alt 10 mio. kr., som skal anvendes til investeringer i bl.a. moderne telefoniløsning og udvikling af styringsværktøjer. Det forventes, at investeringen sammen med en fælles styringspolitik for IT-anskaffelser vil medføre årlige driftsbesparelser i størrelsesordenen 3-4 mio. kr. fra 2008. Besparelserne vil berøre alle forvaltninger. Besparelsen skal indgå i en fælles pulje under Økonomiudvalget, idet det forudsættes, at besparelsen fremadrettet anvendes til vedligeholdelse og den løbende udbygning af det grundlæggende teknologiske fundament samt de IT-strategiske indsatsområder indenfor primært ESDH, ledelsesinformation og den bagvedliggende IT-arkitektur.

Med henblik på løbende at sikre omstilling og effektivisering afsættes der midler til, at Børn- og Ungeudvalget kan iværksætte en forsøgsordning. Ordningen skal tilrettelægges, så der sikres erfaringsformidling i forhold til øvrige forvaltninger.

Der sættes endvidere fokus på Odense Kommunes myndighedssagsbehandling både i forhold til børn og unge og i forhold til kontanthjælpsmodtagere og fleksjobpersoner. Dette gøres både for at sikre en god sagsbehandling og rimelige sagsbehandlingstider samt for at sikre at Odense Kommune kan opnå statsrefusion.

 

Forligspartierne er enige om, at der afsættes følgende beløb til yderligere tiltag inden for :

 

 

2007-priser - 1.000 kr.

2007

2008

2009

2010

I alt

 

Medarbejderinitiativer

38.650

28.400

11.400

11.400

89.850

D

Budgetopretning kommunaladministration

2.250

2.250

2.250

2.250

9.000

D

Scanning byggesagsarkiv

2.000

2.000

0

0

4.000

D

Forbedret borgerservice

1.300

1.300

1.300

1.300

5.200

D

Flere sagsbehandlere (børn og unge)

1.500

1.500

1.500

1.500

6.000

D

Flere i arbejde - 10 sagsbehandlerstillinger

3.000

3.000

3.000

3.000

12.000

D

Indsats vedr. omstilling og effektivisering

250

250

250

250

1.000

A

Administrationsbygninger

20.000

10.000

0

0

30.000

D

Rygestopindsatser i dagplejen

250

0

0

0

250

D

Pulje til elever

1000

1000

1000

1000

4.000

D

Ramme til personalepolitiske initiativer

2.100

2.100

2.100

2.100

8.400

A

IT pulje

5.000

5.000

0

0

10.000De økonomiske konsekvenser af budgetforslaget

 

Udover drifts- og anlægsudvidelser indebærer forliget skattelettelser for både borgere og erhvervsliv.


Skattelettelserne skal ses i sammenhæng med kommunalreformen, hvor Odense Kommune overtager de nuværende amtsskatter, bortset fra en sundhedsskat på 8%.

Skattelettelsen betyder, at Odense borgere vil opleve at den kommunale indkomstskat i 2007 reduceres med 1,21 procentpoint i forhold til 2006.

Grundskyldspromillen reduceres med 0,69 promillepoint - fra 22,4 til 21,71 promille.

 

På tilsvarende vis vil erhvervslivet opleve skattelettelser, idet dækningsafgiften reduceres fra 6,6 til 6,4 promille.

 

De samlede skattelettelser beløber sig til 175 mio. kr. i 2007.

 

Børnefamilierne vil endvidere i 2007 opleve en reduktion i børnehavetaksterne svarende til den reduktion, der blev gennemført i 2006 på vuggestuetaksterne. Børnehavetaksterne reduceres i 2007 med 12-20 procent.

 

Aftalen om budgettet for 2007 indebærer samlet set, at der er en fornuftig økonomisk balance. Der er dog fortsat behov for en stram økonomistyring.

 

Er der behov for en anden prioritering, end den forliget er udtryk for, skal der være enighed blandt forligspartierne.

 

De konkrete drifts- og anlægsindsatser opstillet på udvalgsområder er vedlagt i bilag. Tabellen nedenfor, som er en opsummering af bilagene, viser merbevillingerne til udvalgene som følge af nærværende forlig.


Driftsområdet:

 

2007-priser - 1.000 kr.

2007

2008

2009

2010

I alt

Økonomiudvalget

14.600

14.150

15.650

13.650

58.050

By- og Kulturudvalget

14.430

14.430

12.430

12.430

53.720

Ældre- og Handicapudvalget

32.952

34.952

36.952

38.952

143.808

Socialudvalget

2.850

2.800

2.800

2.800

11.250

Børn- og Ungeudvalget

35.107

35.807

35.807

35.807

142.528

Arbejdsmarkedsudvalget

3.050

3.050

3.050

3.050

12.200

I alt drift

102.989

105.189

106.689

106.689

421.556

 

 

Anlægsområdet:

 

2007-priser - 1.000 kr.

2007

2008

2009

2010

I alt

Økonomiudvalget

29.500

18.500

4.500

5.500

58.000

By- og Kulturudvalget

16.000

36.000

14.000

3.000

69.000

Ældre- og Handicapudvalget

5.612

5.352

5.352

5.352

21.668

Socialudvalget

0

0

0

0

0

Børn- og Ungeudvalget

30.351

14.731

3.731

15.731

64.544

Arbejdsmarkedsudvalget

0

0

0

0

0

I alt anlæg

81.463

74.583

27.583

29.583

213.212

 

 

 

Borgmester:

 

 

 

____________________________

 

For Konservativt Folkeparti:
____________________________

 

For Socialdemokraterne:

 

 

 

____________________________

 

 

For Socialistisk Folkeparti:

 

 

 

____________________________

 

For Venstre:

 

 

 

____________________________

 

For Enhedslisten:
____________________________

 

 

 

 

For Dansk Folkeparti:

 

 

 

____________________________

 

For Radikale Venstre:

 

 

 

____________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borgmesterforvaltningen