Spring til indhold

Kompetencefordelingsplan Børn- og Ungeudvalget

Her på siden kan du finde kompetencefordelingsplanen for Børn- og Ungeudvalget. Planen er senest revideret december 2023.

Baggrund og formål

Børn- og Ungeudvalgets ansvarsområder er i overskriftsform beskrevet i styrelsesvedtægten for Odense Kommune.

Børn- og Ungeudvalget kan i sagens natur ikke forholde sig til og træffe afgørelse i alle Børn- og Ungeforvaltningens sager. Derfor er det almindelig anerkendt og accepteret i kommunestyret, at en række opgaver/sager klares i forvaltningen, uden det på forhånd er aftalt med udvalget (stiltiende delegation).
Formålet med kompetencefordelingsplanen er at folde styrelsesvedtægtens overskrifter ud og i hovedtræk synliggøre og beskrive, hvilke sager
Børn- og Ungeudvalget selv tager sig af, og hvilke sager udvalget delegerer til forvaltningen eller til rådmanden.

Kompetencefordelingsplanen fungerer som en slags vejviser både for udvalget og forvaltningen, men den er ikke udtømmende.

 

Børn- og Ungeudvalgets ansvarsområder efter styrelsesvedtægten

Børn- og Ungeudvalgets ansvarsområder er beskrevet i styrelsesvedtægtens § 19:

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på børn- og ungeområdet, medmindre disse opgaver varetages af Beskæftigelses- og Socialudvalget eller Sundhedsudvalget, jf § 17.

Børn- og Ungeudvalget varetager herefter blandt andet den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende:

 • Dagtilbud
 • Folkeskoler
 • Ungdomsskoler og fritids- og ungdomsklubber
 • Opgaver i henhold til sociallovgivningen vedrørende børn og unge, herunder handicappede
 • Ansøgninger om hjælpemidler til børn og unge samt ansøgninger vedrørende boligændringer i forhold til handicappede børn og unge
 • Opgaver i henhold til lov om forebyggende sundhedsordninger, herunder genoptræning af børn og unge
 • Den vidtgående specialundervisning for børn
 • Pædagogisk/psykologisk rådgivning og konsulentvirksomhed

 

Delegation

Udvalget kan i princippet delegere sin ret til at træffe afgørelser til et hvilket som helst niveau i forvaltningen, men det foreslås, at delegationen sker til forvaltningen ved den administrerende direktør. Direktøren vil i de fleste sager videredelegere, primært til afdelingscheferne.

Når alle udvalgsmedlemmerne er enige om det, kan en udvalgsafgørelse også delegeres til rådmanden. Når der her kræves enstemmighed, er det for at sikre mindretallets mulighed for at benytte standsningsretten og bringe en sag i byrådet, hvis et udvalgsmedlem er uenig med udvalgets flertal.


Rådmandens rolle under mellemformstyre med delt administrativ ledelse

Rådmanden som udvalgsformand:

• Rådmanden forbereder, indkalder og leder udvalgets møder og sørger for at udvalgets beslutninger indføres i en beslutningsprotokol, jf. kommunestyrelseslovens § 22.
• Rådmanden kan ikke pålægge forvaltningen at afgive en bestemt indstilling i en sag.
• Rådmanden kan ikke indsætte sin egen indstilling i stedet for forvaltningens. Såfremt udvalget accepterer det, kan rådmanden lade sine egen indstilling eller holdning fremgå af sagen.
• Rådmanden har efter kommunestyrelsesloven ikke nogen kompetence til at bestemme indholdet af afgørelser og beslutninger, der træffes i forvaltningen.

Hvornår kan rådmanden som udvalgsformand træffe afgørelse på udvalgets vegne?

• Hvis udvalget eksplicit i enighed har delegeret kompetencen til at træffe en bestemt afgørelse til rådmanden.
• Hvis en sag, der rettelig burde behandles i udvalget 1) ikke tåler opsættelse eller 2) ikke giver anledning til tvivl (hos rådmanden og heller ikke skønnes at give anledning til tvivl hos de øvrige udvalgsmedlemmer), jf. kommunestyrelseslovens § 22.

 

Rådmanden som administrativ leder:

Rådmanden er efter styrelsesvedtægten administrativ leder af forvaltningen.

Den administrative ledelse består i af træffe beslutning om administrationens forhold, herunder at sørge for at administrationen fungerer hensigtsmæssigt. Der er især tale om personaleforhold, kontrol med administrationen, sagsbehandling og fastsættelse af sagsbehandlingsregler.

 

Underskrift af dokumenter

Dokumenter om køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og garantistillelse skal underskrives af borgmester, rådmand eller byrådets næstformand, jf. kommunestyrelseslovens § 32.

Byrådet har bemyndiget direktørerne til at medunderskrive disse dokumenter.

 

Økonomi

Regler for budgetlægning, regnskabsaflæggelse samt daglige forretningsgange ved brugen af kommunens midler fremgår af Principper for
økonomi- styring i Odense Kommune.


Bilag: Skematisk oversigt over kompetencefordelingen
Godkendt af Børn- og Ungeudvalget den 19. december 2023

Forkortelser:

B = Odense Byråd
Ø = Økonomiudvalget
U = Udvalget
R = Rådmanden
F = Forvaltningen

 

Dagtilbud

Område Delområde Beskrivelse af opgaven Hvem træffer i praksis beslutningen Delegation - Fra Delegation - Til
Overordnede forhold  Mål og rammer Udvalget fastsætter mål og rammer igennem børn- og ungepolitikken U    
   Budget Udvalget fastlægger det samlede budget på budgetområdet og fastlægger principper for fordeling af årsbudgettet for dagpleje og daginstitutionsområdet. U    
   Pladsanvisning Udvalget fastsætter retningslinjer for anvisning af pladser. U    
   Kapacitet Forvaltningen udarbejder en årlig kapacitetsplan og -tilpasning. F U F
   Styrelsesvedtægt Udvalget godkender ændringer i styrelsesvedtægten for kommunale institutioner og dagplejen samt orienteres om ændringer i standarddriftsoverenskomst for selvejende institutioner. U  

 

 

 

 Område Delområde Beskrivelse af opgaven Hvem træffer i praksis beslutningen Delegation - Fra Delegation - Til
 Daginstitutioner Åbningstid Udvalget fastlægger antallet af ugentlige åbningstimer U    
  Forvaltningens fordeler den godkendte ugentlige åbningstid i den
enkelte institution
F U
Forældrebetalt frokostordning i dagtilbud  Forvaltningen træffer efter ansøgning fra et barns forældre afgørelse om at et barn kan fritages fra frokostordningen, hvis barnet har en lægedokumenteret allergi eller anden sygdom, som kræver specialkost, og kommunen ikke på forsvarlig vis kan give
barnet et sundt frokostmåltid i daginstitutionen.
F U

 

Område Delområde Beskrivelse af opgaven Hvem træffer i praksis beslutningen Delegation - Fra Delegation - Til
Private institutioner Principper Udvalget fastlægger principper for godkendelse af private daginstitutioner.

Ifølge dagtilbudslovens § 19, stk. 4 kan daginstitutioner efter kommunens godkendelse drives af private leverandører som private daginstitutioner.
U    
  Godkendelse  Forvaltningen godkender private daginstitutioner ud fra de af
udvalget vedtagne principper.
F U

 

Område Delområde Beskrivelse af opgaven Hvem træffer i praksis beslutningen Delegation - Fra Delegation - Til
Private pasningsordninger Kriterier Udvalget fastsætter kriterier U    
  Godkendelse Forvaltningen godkender private passere og aftaler, der er indgået
mellem forældre og ansatte, samt godkender pasningssted.
F U F

 

Område Delområde Beskrivelse af opgaven Hvem træffer i praksis beslutningen Delegation - Fra Delegation - Til
 Kontaktudvalg Kontaktudvalg Udvalget fastsætter rammerne for kontaktudvalget
U    

 

 

Folkeskoler

 

Område  Delområde Beskrivelse af opgaven Hvem træffer i praksis beslutningen Delegation - Fra Delegation - Til
 Overordnede forhold Budget Udvalget fastlægger det samlede budget på budgetområdet og fastlægger principper for fordeling af årsbudgettet for
folkeskolerne.
U    
Skolestruktur Byrådet godkender antallet af skoler og den enkelte skoles omfang med hensyn til klassetrin, undervisning i fritiden og skolefritidsordning.

Beslutningen træffes efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen
B    
Skoledistrikter Byrådet fastlægger skoledistrikterne.

Udvalget kan beslutte løbende justeringer.
B

U
   
Styrelsesvedtægt Udvalget godkender "Styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Odense Kommune", som indeholder regler for skolebestyrelserne og kontaktudvalgenes valg og arbejde. Styrelsesvedtægten kan alene ændres efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne.

I bilag til styrelsesvedtægten er optaget et regelsæt, som er grundlaget for skolevæsenets virksomhed. Bilaget kan ændres uden høring i skolebestyrelserne.
U B
Skolebestyrelser Forvaltningen foretager valg til skolebestyrelserne F U

 

Område Delområde Beskrivelse af opgaven Hvem træffer i praksis beslutningen Delegation - Fra Delegation - Til
Skoleårets planlægning Indskrivning af elever Forvaltningen fastlægger tidspunktet for indskrivning. F
Valg af anden skole end distriktsskolen Udvalget fastlægger kriterier for indskrivning af elever, herunder hvorledes man forholder sig til optagelse af elever uden for ens eget distrikt. U    
Den enkelte skoleleder træffer afgørelse i det konkrete tilfælde ud fra de af udvalget fastlagte kriterier. F U
Tilsyn med opfyldelse af undervisningspligten Forvaltningen fører tilsyn med at undervisningspligten opfyldes. Undervisningspligten indtræder i det kalenderår barnet fylder 6 år. Hvis det pågældende barn ikke er registreret på en skole, fører forvaltningen tilsyn med hvorledes undervisningspligten opfyldes. F U
Udsættelse af undervisningspligten Forvaltningen godkender udsættelse af undervisningspligten, såfremt forældre ønsker udsættelse af undervisningspligten og ansøger herom. F U
Dispensation for optagelse i SFO Forvaltningen kan give dispensation for optagelse i SFO, således at børn kan fortsætte ud over 3. klasse. F
Forflyttelse af lærere Forvaltningen foretager hvert år en opgørelse over behovet for antal medarbejdere på baggrund af skoleårets planlægning. F R
Antal skoledage i et skoleår Byrådet fastsætter antallet af skoledage i et skoleår. B    
Ferieplan for elevernes undervisning. Forvaltningen fastlægger en fælles ferieplan for folkeskolerne med udgangspunkt i det antal skoledage, som Byrådet fastsætter. F    
Læseplaner Forvaltningen godkender læseplanerne for den enkelte skole. Den enkelte skolebestyrelse skal udarbejde forslag til læseplan for de enkelte fag. F U
Valgfag Forvaltningen skal godkende valgfag. Såfremt skolebestyrelsen ønsker at tilbyde andre valgfag en de i folkeskolelovens § 9 anførte, kan kommunalbestyrelsen godkende dette, såfremt der udarbejdes en læseplan herfor, jf. folkeskolelovens § 9. F U
Specialundervisning Udvalget fastlægger principper for budgetfordelingen. U    

 

Område Delområde Beskrivelse af opgaven Hvem træffer i praksis beslutningen Delegation - Fra Delegation - Til
Skoleårets
planlægning –
tosprogede
elever

Oprettelse af
modtagerklasser
Udvalget fastsætter principper for oprettelse af modtageklasser. U    
Modersmål-
undervisning
Udvalget fastsætter principper for oprettelse af
modersmålsundervisning for elever inden for EØS-landene.
U    

 

Område Delområde Beskrivelse af opgaven Hvem træffer i praksis beslutningen Delegation - Fra Delegation - Til
Kontaktudvalg Kontaktudvalg Udvalget fastsætter rammerne for kontaktudvalget U    

 

Område Delområde Beskrivelse af opgaven Hvem træffer i praksis beslutningen Delegation - Fra Delegation - Til
Klageadgang Antimobbestrategi Skolechefen tager stilling til sager, hvor en elev eller dennes forældremyndighedsindehaver er utilfredse med skolens handlingsplan (antimobbestrategi) til håndtering af en konkret mobbesag. Såfremt klager ikke får fuldt medhold her, skal sagen
videregives til den nationale klageindsats.
F U

 

 

Musikskolen

 

Område Delområde Beskrivelse af opgaven Hvem træffer i praksis beslutningen Delegation - Fra Delegation - Til
Overordnede forhold Budget Udvalget fastlægger det samlede budget på budgetområdet. U    

 

 

Ungdomsskole

 

Område Delområde Beskrivelse af opgaven Hvem træffer i praksis beslutningen Delegation - Fra Delegation - Til
Overordnede forhold Budget Udvalget fastlægger det samlede budget på budgetområdet og fastlægger principper for fordeling af årsbudgettet for
ungdomsskolevirksomheden, herunder klubtilbud.
U    
  Vedtægter Udvalget godkender vedtægter for ungdomsskolebestyrelsen, herunder medlemstal og sammensætning af bestyrelsen.

Byrådet skal forelægges ændringer i medlemstal og sammensætning i det omfang beslutningen berører de af byrådet udpegede mandater.

U

 

B

   
  Ungdomsskolens virksomhed

Forvaltningen er ansvarlig for at ungdomsskolen udbyder den undervisning, som skal udbydes i henhold til lovgivningen:

 • Almen undervisning.
 • Prøveforberedende undervisning.
 • Specialundervisning.
 • Undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold.
F U
  Ungdomsskolens politik

Udvalget fastlægger overordnede rammer for ungdomsskolevirksomheden, herunder:

 • Struktur for ungdomsskolen, m.v.
 • Aldersafgrænsning.
 • Rammer for særlige opgaver, herunder entreprenørvirksomhed.
 • "Kan" virksomhed.
   

 

Område Delområde Beskrivelse af opgaven Hvem træffer i praksis beslutningen Delegation - Fra Delegation - Til
Ungdomsskole Principper for
fordeling af budget
Ungdomsskolebestyrelsen fastsætter kriterier for anvendelse af
bevillingen.
Ungdomsskole-
bestyrelsen
   
Klubber Deltagerbetaling Byrådet (Økonomiudvalget) fastsætter deltagerbetaling for klubber.
B (Økonomiudvalget)    

 

 

Opgaver i henhold til sociallovgivningen vedrørende børn og unge, herunder handicappede og ansøgninger om hjælpemidler til børn og unge samt ansøgninger vedrørende boligændringer i forhold til handicappede børn og unge.

 

Område Delområde Beskrivelse af opgaven Hvem træffer i praksis beslutningen Delegation - Fra Delegation - Til
Sociale
indsatsers
overordnede
forhold
Budget  Udvalget fastlægger det samlede budget til budgetområdet
Familie og Forebyggelse
U    

 

Område Delområde Beskrivelse af opgaven Hvem træffer i praksis beslutningen Delegation - Fra Delegation - Til
Øvrige sociale indsatser Specialrådgivning til småbørn Forvaltningen foretager en specialiseret, tværfaglig og tværsektoriel udredning af småbørn med vidtgående handicap, jf. Barnets Lov § 81 og folkeskolelovens § 4, stk. 1 og § 20,
stk. 2.
F F

 

Område Delområde Beskrivelse af opgaven Hvem træffer i praksis beslutningen Delegation - Fra Delegation - Til
Sociale indsatser i henhold til Barnets Lov Økonomisk hjælp til familier med handicappet/sygt barn Forvaltningen yder hjælp til dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 15 år med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, jf. Barnets Lov § 86.
Efter § 87 ydes til samme målgruppe hjælp til dækning af tabt
arbejdsfortjeneste.
F U
Underretninger Der er underretningspligt for kommuner, offentlige ansatte og private personer, jf. Barnets Lov §§ 132, 133 og 135.
Forvaltningen behandler underretninger vedrørende børn, der
vurderes at have behov for særlig støtte, jf. Barnets Lov § 136.
U
Rådgivning og vejledning Forvaltningen yder gratis rådgivning til enhver, der har behov for
det, jf. Barnets Lov § 28 og § 81, stk. 2 og stk. 3.
F U
Afdækning og børnefaglige undersøgelser Forvaltningen laver i medfør af Barnets Lov §§ 19, 20, 25 og 26 afdækning og børnefaglige undersøgelser, der skal resultere i en begrundet stillingtagen til, hvorvidt der er behov for støtte efter Barnets Lov § 32, stk. 1. F
Støttende indsatser til børn, unge og familier Forvaltningen kan i medfør af Barnets Lov § 32 træffe afgørelse om støttende indsatser, jf. § 32, stk. 1. F
  Pålæg efter § 37 Forvaltningen kan uden samtykke fra forældremyndigheds-indehaveren under visse betingelser træffe beslutning om foranstaltning efter Barnets Lov § 32, stk. 1, nr. 1, 3 og 5. F
  Forældrepålæg og børne-og ungepålæg Forvaltningen kan, uden samtykke fra forældremyndigheden under visse betingelser, give forældrepålæg og/eller børne- og ungepålæg efter Barnets Lov § 38 og 39 om en eller flere konkrete handleforpligtelser, såfremt der foreligger oplysninger om f.eks. ulovligt skolefravær, kriminalitet, alvorlige adfærdsproblemer, manglende samarbejde m.v. F U
  Anbringelser uden for hjemmet

Med samtykke:

Forvaltningen kan efter Barnets Lov § 46 anbringe børn og unge uden for hjemmet. Anbringelse forudsætter, at forældrene giver samtykke.

F

Uden samtykke:

§ 18-udvalget kan anbringe børn og unge uden for hjemmet uden samtykke når betingelserne i Barnets Lov § 47 er opfyldt.

§ 18-udvalget    
  § 18-udvalget Børn- og Ungeudvalget er forankret i Borgmesterforvaltningen. §18-udvalgets formål er at træffe tvangsmæssige afgørelser. § 18-udvalget    
  Øvrige beslutninger efter Barnets Lov

Forvaltningens øvrige beslutninger omfatter bl.a.:

 • Anmodning om politiassistance til gennemførelse af trufne beslutninger, jf. Barnets Lov § 139, stk. 5.
 • Udstedelse af plejetilladelse ved privat familiepleje, jf. Barnets Lov § 42.
 • Udstedelse af netværksplejegodkendelser, jf. Barnets Lov § 58.
 • Fastsættelse af tabt arbejdsfortjeneste til netværksplejefamilier samt øvrige omkostninger, jf. Barnets Lov § 59.
 • Fastsættelse af egenbetaling fra forældre/den unge ved anbringelse uden for hjemmet, jf. Barnets Lov § 187.
 • Tilbud om støtteperson til forældremyndigheden til et anbragt barn, jf. Barnets Lov § 75.
 • Hjælp og støtte efter Barnets Lov § 90 om bl.a. praktisk hjælp, afløsning, hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, pasning af nærtstående.
 • Udbetaling af advokatsalær i forbindelse med sager, der afgøres af § 18-udvalget, jf. Barnets Lov § 140.
F
  Rådgivning, vejledning og forebyggende foranstaltninger Forvaltningen yder gratis familieorienteret rådgivning til løsning af vanskeligheder i familien, jf. Barnets Lov § 29. F
  Børn, unge og familier Forvaltningen yder rådgivning, undersøgelse og behandling, der kan imødekomme børn og unges behov, jf. Barnets Lov § 30. F
  Særlige dagtilbud og godkendelse af forældres udførelse af hjælpen i
hjemmet
Hjælp til børn, grundet nedsat funktionsevne, kan tilrettelægges i særlige dagtilbud, særlige klubtilbud eller i forbindelse med andre tilbud eller i hjemmet som forældrenes hjemmetræning, jf. Barnets Lov §§ 82-85. F
  Anbringelsessteder for børn og unge Forvaltningen har ansvaret for det nødvendige antal godkendte anbringelsessteder for børn og unge med behov for særlig støtte, jf. Barnets Lov § 43.

Kommunens generelle forsyningsansvar fremgår af Barnets Lov § 12.
F
  Magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Forvaltningen indberetter magtanvendelser, der har fundet sted på et anbringelsessted drevet af Odense Kommune, til den anbringende kommune og socialtilsynet, jf. lov om voksenansvar for anbragte børn og unge. F

 

 

Opgaver i henhold til lov om forebyggende sundhedsordninger, herunder genoptræning af børn og unge.

 

Område Delområde Beskrivelse af opgaven Hvem træffer i praksis beslutningen Delegation - Fra Delegation - Til
Indsatser i henhold til sundhedsloven og Barnets Lov Børn- og ungelæge
- samt ergo- og fysioterapifunktion

Forvaltningen tilrettelægger forebyggende og sundhedsfremmende indsatser over for alle børn og unge så deres trivsel i videst muligt omfang fremmes. Børn- og ungelægefunktionen såvel som ergo- og fysioterapifunktionen yder sygdoms-forebyggende og sundhedsfremmende foranstaltninger over for børnene og deres miljø i hjem, daginstitution, kommunal dagpleje og skole.
Børn- og ungelægefunktionen yder hjælp og rådgivning til børn og unge med bekymrende fysisk og psykisk mistrivsel, herunder børn og unge, der er selvmordstruet.
Ergo- og fysioterapeutfunktionen yder vederlagsfri fysioterapeutisk rådgivning efter sundhedslovens § 140 a.

Herudover har børn med nedsat funktionsevne mulighed for at få træning eller støtte efter:

 • Folkeskolelovens § 3, stk. 2 og § 20, stk. 2.
 • Sundhedslovens § 84 og § 140 om vederlagsfri genoptræning.
 • Barnets Lov §§ 31 og 81 om hjælp til støtte til genoptræning, § 32, stk. 1, nr. 8 om anden hjælp på baggrund af væsentligt behov for støtte, § 86, stk. 2 om vedligehold af fysiske eller psykiske færdigheder samt §§ 82-85 om hjemmetræning eller træning i særlige dagtilbud.
F U

 

 

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

 

Område Delområde Beskrivelse af opgaven Hvem træffer i praksis beslutningen Delegation - Fra Delegation - Til
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Rådgivning, vejledning og forebyggelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning varetager opgaver efter folkeskoleloven, dagtilbudsloven og Barnets Lov med udgangspunkt Odense Kommunes børn- og ungepolitik.

Den konkrete indsats tilrettelægges ud fra en vurdering af det enkelte barns behov og læringsmiljøet med hovedvægten lagt på forebyggelse og barnets inklusion i de almene dagtilbud og undervisningstilbud.
 
F U F
Henvisning til specialpædagogisk bistand Psykologer i Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse laver indstilling til specialpædagogisk bistand uden for distriktsskolens almene tilbud.
Afgørelsen træffes i Specialpædagogisk Pædagogisk
Rådgivning/Familie og Forebyggelse.
F U

 

Børn- og Ungeforvaltningen