Spring til indhold

Retningslinjer for foretræde

Det er muligt at få foretræde for udvalget. Her kan du læse retningslinjer for foretræde.

Det er muligt for enkeltpersoner eller mindre grupper (f.eks. virksomhedsledelser eller foreningsbestyrelser) at få foretræde for udvalget.


Formålet med foretræde er, at udvalgets medlemmer skal have mulighed for at få belyst enkeltpersoners eller gruppers synspunkter i forhold til en konkret sag, der er på udvalgets dagsorden.


I forbindelse med foretræde for udvalget gælder i øvrigt følgende betingelser:

  • Af pladsmæssige årsager kan der kun gives max. 5 personer foretræde pr. sag.
  • Ved foretræde kan de fremmødte få lejlighed til at give en kort redegørelse for deres synspunkter om en konkret sag på dagsordenen. Samtidig har udvalgets medlemmer mulighed for at stille spørgsmål til de fremmødte.
  • Der kan ikke finde en egentlig forhandling sted. Den politiske behandling af sagen foregår således for lukkede døre på selve udvalgsmødet.
  • Foretræde foregår normalt umiddelbart forud for det møde, hvor sagen drøftes i udvalget, og kan normalt ikke overstige 15 minutter.
  • Anmodning om foretræde rettes skriftligt til rådmanden senest kl. 12.00 to dage før udvalgsmødets afholdelse. Rådmanden sørger herefter for, at personen/gruppen indkaldes.
  • Rådmanden kan afslå en anmodning om foretræde for udvalget, såfremt rådmanden finder, at foretræde ikke har relevans for sagens oplysning.
  • Personen/gruppen skal hurtigst muligt underrettes om afslaget. Rådmanden orienterer endvidere udvalget om afslaget i det førstkommende møde.

Vedtaget på udvalgets møde den 18. januar 2022.

 

*Dette er et bilag til udvalgets forretningsorden § 7, stk. 3.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen