Spring til indhold

Kompetencefordelingsplan Beskæftigelses- og Socialudvalget

Formålet med kompetencefordelingsplanen er i hovedtræk at beskrive, hvilke sager Beskæftigelses- og Socialudvalget selv tager sig af, og hvilke sager
udvalget overlader – eller delegerer – til forvaltningen eller til rådmanden.

Indledning

Beskæftigelses- og Socialudvalgets ansvarsområder er i overskrifter beskrevet i § 17 i styrelsesvedtægten for Odense Kommune.

 

Beskæftigelses- og Socialudvalget kan i sagens natur ikke forholde sig til og træffe afgørelse i alle Beskæftigelses- og Socialforvaltningens sager. Derfor er det almindeligt anerkendt og accepteret i kommunestyret, at en række opgaver/sager klares i forvaltningen, uden at det på forhånd er aftalt med udvalget (stiltiende delegation).

 

Formålet med kompetencefordelingsplanen er i hovedtræk at beskrive, hvilke sager Beskæftigelses- og Socialudvalget selv tager sig af, og hvilke sager udvalget overlader – eller delegerer – til forvaltningen eller til rådmanden. Kompetencefordelingsplanen fungerer som en form for opslagsværk både for udvalg og forvaltning, men det er væsentligt at bemærke, at kompetencefordelingsplanen ikke er udtømmende.

 

Delegation

De opgaver som ifølge styrelsesvedtægten skal varetages af Beskæftigelses- og Socialudvalget vil i princippet kunne delegeres til et hvilket som helst niveau i forvaltningen, medmindre lovgivningen direkte foreskriver noget andet. Det foreslås, at delegation sker til forvaltningen ved den administrerende direktør, som i de fleste sager vil videredelegere til et område eller til staben.

 

Delegation til rådmanden kræver enstemmighed i udvalget, hvilket skyldes hensynet til mindretallets politiske indflydelse, idet standsningsretten i styrelseslovens § 23 ellers vil gå tabt.

 

Rådmandens rolle under mellemformstyre med delt administrativ ledelse

Rådmandens rolle er todelt. Rådmanden varetager dels rollen som formand for udvalget og dels rollen som øverste daglige leder af administrationen.

 

Rådmanden som udvalgsformand

 • Forbereder, indkalder og leder udvalgets møder og sørger for, at dets beslutninger indføres i en beslutningsprotokol jf. styrelsesloven § 22.
 • Kan ikke pålægge forvaltningen at afgive en bestemt indstilling i en sag
 • Kan ikke sætte sin egen indstilling i stedet for forvaltningens. Såfremt udvalget accepterer det, kan rådmanden lade sin egen indstilling eller holdning fremgå af sagen
 • Har efter styrelsesloven ikke nogen kompetence til at bestemme indholdet af afgørelser og beslutninger, der træffes i forvaltningen.

 

Hvornår kan rådmanden som udvalgsformand træffe afgørelse på udvalgets vegne?

 • Hvis udvalget eksplicit i enighed har delegeret kompetencen til at træffe en bestemt afgørelse til rådmanden
 • Hvis en sag, der rettelig burde behandles i udvalget:
 • Ikke tåler opsættelse eller
 • Ikke giver anledning til tvivl (hos rådmanden og heller ikke skønnes at give anledning til tvivl hos de øvrige udvalgsmedlemmer jf. styrelsesloven §22).

 

Rådmanden som administrativ leder

Rådmanden er efter styrelsesvedtægten administrativ leder af forvaltningen. Den administrative ledelse består i at træffe beslutning om administrationens forhold, herunder sørge for at administrationen fungerer hensigtsmæssigt. Der er især tale om personaleforhold, kontrol af administrationen, sagsbehandlingen og fastsættelse af sagsbehandlingsregler.

 

Økonomi

Regler for budgetlægning, regnskabsaflæggelse samt daglige forretningsgange ved brugen af kommunens midler fremgår af Principper for økonomistyring i Odense Kommune.

 

1. Opgaver, hvor byrådet har kompetence

 • Puljen for frivilligt socialt arbejde og rammerne for samarbejde med frivillige organisationer: Stillingtagen til rammerne for samarbejdet med frivillige organisationer.
 • Lovpligtig kvalitetsstandard, Krisecentret
 • Retningslinjer for sygdomsbehandling analogt det regionale sygehusvæsen: Når sociale hensyn taler for, kan der træffes beslutning om at afholde udgifter til sygdomsbehandling, der svarer til behandling, der ydes af det regionale sygehusvæsen.
 • Retningslinjer vedrørende almene tilbud: Kommunen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Kommunen fastlægger, hvilke persongrupper, der er omfattet af tilbuddene.
 • Iværksættelse af forsøg efter serviceloven eller barnets lov: Socialministeren kan efter indstilling fra kommunalbestyrelsen godkende, at der i en forsøgsperiode kan oprettes andre tilbud end dem, der er omtalt i loven, samt ordninger, der fraviger regler om visitation, ydelser og finansiering.
 • Forslag til forsøg på beskæftigelsesområdet: Udarbejde forslag til nye former for beskæftigelsesmæssige tiltag, f.eks. frikommuneforsøg, investeringsprojekter.

 

2. Opgaver, hvor udvalget har kompetence

 • Puljen for frivilligt socialt arbejde: Stillingtagen til ansøgninger til den såkaldte hovedpulje i forhold til indsatser målrettet borgere under folkepensionsalderen
 • Oprettelse, godkendelse og lukning af sociale tilbud hvor Odense har en forsyningsforpligtigelse nationalt og regionalt (Døgntilbud, og stofbehandling godkendes dog af Socialtilsynet, jf. lov om socialtilsyn).
 • Lovpligtig kvalitetsstandard, vedr. stofbehandling.
 • Retningslinjer for brugerindflydelse i tilbud efter serviceloven og barnets lov: Kommunen skal sørge for, at brugere af tilbud efter loven får mulighed for indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene. Kommunen skal fastsætte retningslinjer herom.
 • Stillingtagen til om forvaltningen skal ansøge eksterne midler (statslige puljer, fonde, mv.) til hel eller delvis finansiering af projekter. Ansøgninger på 500.000 kr. og derover: Forvaltningen forelægger forud for ansøgning af eksterne midler til hel eller delvis
  finansiering af projekter en indstilling til godkendelse af Beskæftigelses- og Socialudvalget. Det vil sige, at udvalget træffer beslutning om fremsendelse af ansøgninger om eksterne midler.
 • Aktivitets- og serviceniveauer inden for byrådets bemyndigelse og fastsatte økonomiske rammer: I det omfang der skal tages beslutning af overordnet, strategisk og politisk karakter, som f.eks. håndtering af besparelser vil udvalget skulle tage stilling.
 • Retningslinjer for i hvilket omfang kommunen vil yde supplerende hjælp til ydelser efter Sundhedsloven: Kommunen kan undtagelsesvist beslutte at yde hjælp til supplering af sundhedslovens ydelser efter reglerne om lægehjælp, tandbehandling, kiropraktor, fysioterapeut, fodterapeut, psykolog, briller til børn under 16 år m.m.
 • Nedsættelse af råd: Kommunen skal nedsætte et eller flere råd, der rådgiver kommunen vedrørende tilrettelæggelsen af indsatsen efter lov om social service og barnets lov.

3. Opgaver, hvor rådmanden har kompetence

 • Valg af formand og medlemmer af Rådet for Socialt Udsatte

4. Opgaver, hvor forvaltning har kompetence (inddelt efter område) 

Beskæftigelse, uddannelse, mv.

 • Kontaktforløb: Samtaler, mv
 • Integrationsindsats: Flygtningemodtagelse og iværksættelse af integrationsforløb, herunder boligformidling, beskæftigelsesindsats, danskundervisning og koordinerende familievejledning.
 • Opdyrkelse af tættere samarbejde med arbejdsgiverorganisationer og A-kasser
 • Iværksættelse af arbejdsfastholdelse (primært sygedagpenge): Arbejdsfastholdelse dækker forskellige initiativer, som kan støtte den syge borgers fastholdelse til arbejdsmarkedsmarkedet. Målet for arbejdsfastholdelse er at holde fast i den arbejdsplads, hvor personen allerede er ansat.
 • Indsatser: Vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, nytteindsats, løntilskud, voksenlærlingeordningen, jobrotation, seniorjob, mentor, revalidering
 • Fleksjob: Fleksjobopfølgning
 • Jobafklaringsforløb: Forelæggelse for rehabiliteringsteam og udarbejdelse af indsatsplansamt opfølgning
 • Tolkeservice: Levering af sprogtolkning internt i Odense Kommune. Tolkningerne leveres både som teletolkning og fremmødetolkning.
 • Understøttelse af virksomheder i forbindelse med rekruttering, udvikling og opkvalificeringsamt fastholdelse
 • Understøttelse af virksomheder i forbindelse med varsling og større afskedigelser: Bl.a. varslingspuljer.
 • Afdækning og synliggørelse af efterspørgslen efter arbejdskraft
 • Indgåelse af partnerskabsaftaler
 • Inddragelse af frivillige foreninger
 • Ressourceforløb: Forelæggelse for rehabiliteringsteam og udarbejdelse af indsatsplan samt opfølgning.
 • Førtidspension: Træffe afgørelse om førtidspension.
 • Specialundervisning for voksne og særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser (bl.a. STU): Drift af Center for Specialundervisning for voksne og særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser.
 • Uddannelsesvejledning: UUO vejleder unge under 25 år uden en ungdomsuddannelse. Dog kan vejledningen i samarbejde med jobcentret ske for unge helt op til 30 år. Vejledningen sker i grundskolen, i overgangen til ungdomsuddannelse og efter aftale ude på ungdomsuddannelsesinstitutioner, jobcenteret og lignende. UUO er et samarbejde mellem flere kommuner og ledes via et centerråd.

Socialområdet, mv.

 • Råd og vejledning: Råd og vejledning til socialt udsatte, inkl. råd og vejledning i æresrelaterede konflikter og vedrørende radikalisering og ekstremisme
 • Forebyggende indsatser: Korte rådgivningsforløb enten individuelt eller gruppeforløb til udsatte unge og voksne
 • Støttende indsatser til børn og unge: Støttende indsatser til børn, unge og deres familier, hvis de er tilknyttet Center for Familier og Unge samt unge fra 15 år
 • Socialpædagogiske indsatser: Vurdering, bevilling og udførelse af indsatser til socialt udsatte, fx kontaktperson, støttekontaktperson og bostøtte – herunder bostøtte efter de særlige Housing First metoder.
 • Beskyttet beskæftigelse og aktivitets-og samværstilbud: Fx vurdering og bevilling af tilbud
 • Behandling efter Serviceloven: Fx vurdering og bevilling af behandling til borgere med et stofbrug.
 • Behandling efter sundhedsloven: Fx vurdering og bevilling af behandling til borgere med et stofbrug.
 • Tilbud til socialt udsatte: Drift af specialiserede tilbud til socialt udsatte, herunder forsorgshjem, krisecenter og behandling af stofbrug.
 • Dækning af nødvendige merudgifter: Træffe afgørelse om dækning af nødvendige merudgifter
 • Tandpleje: Special- og socialtandpleje
 • Boligformidling: Behandling af ansøgninger til boligformidling. Håndtering af fogedsager, hvor borgeren er truet af udsættelse af lejemål.
 • Kommunal akutboligformidling til husvilde: Formidling af boligtilbud og hjælp til ansøgning om boligindskudslån mv.
 • Puljen for frivilligt socialt arbejde: Stillingtagen til ansøgninger til den såkaldte udviklingspulje i forhold til indsatser målrettet borgere under folkepensionsalderen
 • Tilsyn med tilbud, der ikke er reguleret under lov om Socialtilsyn (væresteder): Gennemføretilsyn og udarbejde tilsynsrapporter.
 • Boligstrategiske indsatser, herunder deltagelse i Byaftalen, Boligsociale helhedsplaner samt Den Inkluderende By: Deltagelse i tværkommunale strategiske fora for byplanlægning.
 • Sekretariatsbetjening af Rådet for Socialt Udsatte
 • Sundhed: Kommunen har ansvar for at skabe rammer for en sund levevis og etablereforebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. Forvaltningen deltager i den forbindelse i løsning af en række strategiske og tværgående sundhedsopgaver med de øvrige forvaltninger, sygehusvæsenet, regionen, almene praksis mv.

Udbetaling af ydelser og kontaktcenter

 • Indskudslån: Behandling af ansøgninger om beboerindskudslån, jf. boligstøtteloven. Der ydes lån til indskud i lejlighed.
 • Dødsbobehandling: Dødsfald, hvor ingen pårørende varetager opgaven vedrørende bestilling af begravelse og tømning af boet.
 • Enkeltydelser m.v.: Behandling af ansøgninger om enkeltydelser til voksne i henhold til Aktivloven, integrationsloven og pensionslovgivningen herunder helbredstillæg og personlige tillæg til pensionister. Hjælpen ydes f.eks. til medicin, tandbehandling, flytning, etablering og lignende.
 • Administration af borgerens ydelser: Afgørelse om administration i kontanthjælpssager og pensionssager. Administration af borgerens pension eller kontanthjælp.
 • Kontanthjælpsydelser. Behandling af ansøgninger om forsørgelsesydelser efter aktivloven herunder: Uddannelseshjælp, kontanthjælp, revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse, særlig støtte til høje boligafgifter, hjælp i forbindelse medvaretægtsfængsling/afsoning
 • Sygedagpenge: Behandle ansøgninger om sygedagpenge efter dagpengeloven og udbetale sygedagpenge til lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende og arbejdsgivere. Medvirke til, at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt.
 • Regres for sygedagpenge: Opkrævning af tilbagebetalingskrav på sygedagpenge fraansvarlige skadevoldere f.eks. ved færdselsskader, voldssager mv.
 • Udbetaling af lønrefusioner: Løntilskud til arbejdsgivere med ansatte i fleksjob samt selvstændige erhvervsdrivende i fleksjob omfattet af fleksjobreglerne før 1. januar 2013.Løntilskud til lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende omfattet af fleksjobreglerne efter 1. januar 2013. Tilskud til aflønning af personlig assistent for en ansat medfunktionsnedsættelse. Tilskud til arbejdsgivere til aflønning af en ansat i job med løntilskud til førtidspensionister (skånejob). Tilskud til arbejdsgivere der har personer i løntilskud eller jobtræning. Tilskud til voksenlærlinge. Tilskud til arbejdsgivere med ledige i jobrotation.
 • Bekæmpelse af socialt bedrageri: Helhedsindsatser for at forebygge, afdække og stoppesocialt bedrageri og uberettigede udbetalinger af sociale ydelser
 • Kontaktcenter: Straksafklaring af telefoniske henvendelser for størstedelen af BSF’s opgave, samt varetagelse af Kommunens centrale telefonomstilling.
 • Telefonisk support til selvbetjeningsløsninger for BKF og BUF: Der ydes support til borgerne vedr. selvbetjeningsløsninger.
 • Fælleskommunal Hotline på selvbetjeningsløsninger: Fællesskab med 19 ud af 21Syddanske kommuner. Der ydes support til borgerne til alle selvbetjeningsløsninger, e-boks m.v.

Øvrige

 • Tilbud om kurser til ansatte i Odense Kommune og eksterne kommuner: Udbud og afholdelse af kurser og supervision for medarbejdere i Odense kommune og eksterne kommuner.
 • Stillingtagen til om forvaltningen skal ansøge eksterne midler (statslige puljer, fonde, mv.) til hel eller delvis finansiering af projekter: Ansøgninger under 500.000 kr.: Forvaltningen forelægger ved ansøgning af eksterne midler til hel eller delvis finansiering af projekter en orientering af Beskæftigelses- og Socialudvalget. Det vil sige, at forvaltningen træffer beslutning om fremsendelse af ansøgninger om eksterne midler.
 • Udbud af opgaver: Omfang, vilkår og rammer. Opgaver inden for udvalgets ansvarsområde. Beslutning foretages af Forvaltningen.
 • Udbud af opgaver: Valg af udbudsform, overordnede tildelingskriterier og valg blandt tilbudsgiverne. Beslutning foretages af Forvaltningen.
 • Aktivitets- og serviceniveauer inden for byrådets bemyndigelse og fastsatte økonomiske rammer. Den konkrete udmøntning af udvalgets beslutning fx. personalemæssige konsekvenser håndteres af forvaltningen, dog med respekt for tidligere politiske beslutninger.
 • Mellemkommunal refusion og bloktilskud: Opkrævning og betaling af mellemkommunal refusion Tværgående koordinering og juridisk vurdering i relation til mellemkommunal refusion Modtagelse af indberetninger og tværgående koordinering ift. Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen i relation til kommunale forhold (bloktilskud)

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen