Spring til indhold

Forretningsorden

Forretningsorden for Beskæftigelses - og Socialudvalget, januar 2022

§ 1
Udvalgets møder

Udvalget udøver sin virksomhed i møder. Dog kan udvalget i særlige tilfælde beslutte, at en sag kan afgøres ved skriftlig cirkulation, såfremt der er enighed herom.

 

Stk. 2. Udvalgets møder er ikke offentlige.

 

Stk. 3. Udvalget fastlægger en mødeplan med faste mødedage og mødetidspunkter for et regnskabsår ad gangen. Rådmanden - eller et flertal af udvalgets medlemmer - kan dog indkalde til eller anmode om ekstraordinære møder.

 

Stk. 4. Er et medlem forhindret i fysisk at deltage i et udvalgsmøde, kan der undtagelsesvist deltages pr. telefon, Microsoft Teams eller lignende. Det anføres i beslutningsprotokollen, hvis et medlem har deltaget på denne måde.

 

Stk. 5. Er et medlem forhindret i at deltage i et udvalgsmøde, meddeles dette rådmanden inden mødets afholdelse. I beslutningsprotokollen anføres for hvert møde, hvilke medlemmer der har været fraværende.

 

§ 2
Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse

Rådmanden sørger for, at udvalgets medlemmer får tilsendt en dagsorden senest 5 hverdage før der afholdes ordinært udvalgsmøde. Dagsordenen udsendes elektronisk.

 

Stk. 2. Hvis et medlem senest 7 hverdage forud for et ordinært møde skriftligt har bedt om behandling af en sag, sætter rådmanden sagen på dagsordenen for førstkommende møde.

 

Stk. 3. Rådmanden sørger for, at der udarbejdes en dagsorden. Dagsordenen skal indeholde forvaltningens indstilling i sagerne og opdeles i en åben og lukket del. Dagsordenen kan bestå af følgende sagskategorier:

 

O. Godkendelse af dagsorden.
A. Sager til afgørelse i byrådet.
B. Sager til afgørelse i udvalget.
C. Sager til drøftelse/forberedelse.
D. Sager til orientering.
E. Initiativretssager

 

Stk. 4. Når en sag er optaget på dagsordenen for et ordinært møde, skal det fornødne materiale til sagens bedømmelse - hvis det ikke forinden er sendt til udvalgets medlemmer - være tilgængeligt i forvaltningen mindst 3 hverdage inden mødet.

 

Stk. 5. Både den åbne og den lukkede del af dagsordenen gøres elektronisk tilgængelig for byrådets øvrige medlemmer med de begrænsninger, der følger af reglerne om tavshedspligt.

 

Stk. 6. Den åbne del af dagsordenen offentliggøres på kommunens hjemmeside.

 

Stk. 7. Ved indkaldelse til ekstraordinært møde underretter rådmanden så vidt muligt medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet.

 

§3

Mødeledelse, beslutningsdygtighed og sagernes forelæggelse

Rådmanden leder udvalgets møder.

 

Stk. 2. På det første møde i udvalgets funktionsperiode vælger udvalget ved flertalsvalg en næstformand, der fungerer som mødeleder, når rådmanden er forhindret i at deltage i et møde.

 

Stk. 3. Rådmanden, og ved dennes forfald næstformanden, formulerer, hvad der skal stemmes om.

 

Stk. 4. Når rådmanden finder anledning dertil, eller det begæres af mindst 3 medlemmer, stemmes der om, hvorvidt en forhandling skal afsluttes.

 

Stk. 5. Ved mødets begyndelse kan ethvert medlem bede om ordet til dagsordenen. Sagerne behandles i den rækkefølge rådmanden bestemmer, og rækkefølgen i dagsordenen kan fraviges.

 

Stk. 6. Udvalget kan med respekt for styrelsesloven og styrelsesvedtægten beslutte at ændre en lukket sag til en åben. En sådan beslutning træffes ved stemmeflertal.

 

Stk. 7. Udvalget kan med respekt af styrelsesloven og styrelsesvedtægten beslutte at ændre en sags kategorisering, f.eks. således at en C-sag ændres til en A- eller B-sag. En sådan beslutning kræver enighed.

 

Stk. 8. En sag, der ikke er optaget på dagsordenen, kan kun behandles, hvis der er enighed om at behandle sagen, eller sagen ikke tåler udsættelse.

 

Stk. 9. Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

§4 

Inhabilitet

Udvalget træffer beslutning om, hvorvidt et medlems interesse i en sag er af en sådan beskaffenhed, at medlemmet er udelukket fra at deltage i udvalgets forhandling og afstemning om sagen (inhabilitet). Hvis et medlem er inhabilt, skal medlemmet forlade lokalet, mens sagen behandles. Medlemmet må derimod gerne deltage i udvalgets behandling af spørgsmålet om, hvorvidt medlemmet er inhabilt.

 

Stk. 2. Et medlem skal underrette rådmanden senest dagen før mødet, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet.

 

§ 5
Afstemninger

Alle beslutninger træffes ved stemmeflertal, jf. dog § 3, stk. 7. Afgives der ved en afstemning lige mange stemmer for og imod, er forslaget/indstillingen bortfaldet.

 

Stk. 2. Skønner rådmanden, at en sags udfald er så utvivlsomt, at en afstemning vil være overflødig, udtaler rådmanden dette med angivelse af den opfattelse, rådmanden har, med hensyn til sagens afgørelse. Hvis ingen af medlemmerne herefter forlanger afstemning, kan rådmanden erklære sagen for afgjort i overensstemmelse med den af rådmanden angivne opfattelse.

 

§ 6
Beslutningsprotokol

Udvalgets sekretær indfører under møderne udvalgets beslutninger i beslutningsprotokollen. Rådmanden tilkendegiver, hvad der skal indføres. Det skal fremgå af protokollen, hvis et forslag/indstilling bortfalder på grund af stemmelighed.

 

Stk. 2. Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen. Når en sag skal fremsendes til et andet stående udvalg, Økonomiudvalget, byrådet eller anden myndighed, kan medlemmet kræve, at den anden myndighed samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Hvis det pågældende medlem ønsker at ledsage sagen med en begrundelse for sit standpunkt, skal medlemmet meddele dette til rådmanden, der fastsætter en frist for aflevering af begrundelsen.

 

Stk. 3. Ethvert medlem af udvalget kan standse udførelsen af en beslutning, der er truffet af udvalget, ved på mødet til beslutningsprotokollen at erklære, at sagen ønskes indbragt for byrådet. Dette gælder dog ikke afgørelser, der ved lovgivningen er henlagt til udvalget, jf. bestemmelsen i den kommunale styrelseslovs § 23 om standsningsret.

 

Stk. 4. Beslutningsprotokollen skal ved hvert mødes afslutning underskrives af samtlige medlemmer, der har deltaget i mødet. Medlemmerne kan ikke under henvisning til deres stemmeafgivning eller andre grunde vægre sig ved at underskrive protokollen.

 

§ 7
Andre deltagere

Udvalget kan tillade, at personer, der er ansat i kommunens tjeneste, overværer udvalgets møder med henblik på at varetage sekretariatsfunktioner for udvalget, eller fordi udvalget finder det hensigtsmæssigt af hensyn til oplysning af en sag.

 

Stk. 2. Udvalget kan endvidere tilkalde andre personer, herunder andre medlemmer af byrådet, til at overvære forhandlingerne i udvalget, når det er ønskeligt af hensyn til en sags oplysning.

 

Stk. 3. Udvalget kan give borgere eller virksomheder foretræde for udvalget, når udvalget finder det ønskeligt af hensyn til en sags oplysning. Anmodning om foretræde rettes skriftligt til rådmanden, der sørger for indkaldelse til udvalgsmødet. Såfremt rådmanden har meddelt afslag på foretræde, orienteres udvalget herom i det førstkommende møde.

 

§ 8
Spørgsmål vedrørende forretningsordenens forståelse

Ethvert medlem er forpligtet til foreløbig at rette sig efter rådmandens afgørelse med hensyn til forståelsen af forretningsordenens bestemmelser, men spørgsmålet kan indbringes for udvalget i dettes næste møde.

 

§ 9
Ikrafttræden

Denne forretningsorden træder i kraft den 18. januar 2022.

Vedtaget på udvalgets møde den 18. januar 2022.

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen