Spring til indhold

Museumsloven - Sagsbehandlingstider

Sagsbehandlingstider

De angivne sagsbehandlingstider er under forudsætning af, at sagen er fuldt oplyst.

 

Område Sagsbehandlingstid
Dispensation til ændring af beskyttede sten- og jorddiger
3 mdr

§25 Bygherren eller den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres på landjorden, kan forud for igangsætning af arbejdet anmode vedkommende kulturhistoriske museum om en udtalelse

4 uger
Såfremt det pga. jordarbejdets omfang er nødvendigt at gennemføre større undersøgelser §26, stk. 2, kan museets svarfrist forlænges til 6 uger
 

Klima- og Miljøforvaltningen