Spring til indhold

Folkeskoleloven - Børn- og Ungeforvaltningen

Her finder du sagsbehandlingstider for Folkeskoleloven i Børn- og Ungeforvaltningen

OBS: hvis du tilgår denne side via din telefon, så skal du holde telefonen vandret for at kunne se hele tabellen. 

 

Område

  

§

     

Sagsbehandlingstid

      

Bemærkning

Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, jf. § 3, stk. 2, til de i stk. 1 nævnte børn og unge.

 

  20 stk. 2
  8 uger  

Specialpædagogisk Rådgivning PPR.

Ved to årlige hovedvisitationer indsendes indstilling fra skoleleder og forældre.

Sagsbehandlingstiden er fastsat med afsæt i et tværgående årshjul, hvor der i de enkelte sagsbehandlingsfaser tages hensyn til koordinering mellem skoler og PPR, PPR’s udarbejdelse af pædagogisk-psykologisk vurdering og fremsendelse af endelig indstilling til Specialpædagogisk Rådgivning, som har kompetenceretten til at endelige udvælgelse og visitering til at visitere en elev til et konkret specialpædagogiske skoletilbud.

For børn og unge der befinder sig i en særlig vanskelig situation foretages løbende visitation

             
Specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen.     20, stk. 2   3 uger  

For tilflyttere skal skoletilbuddet være på plads indenfor 3 uger.

Sagsbehandlingstiden er afhængig af god dialog mellem parter, fraflyttet kommune og forældre og kan derfor fraviges efter aftale (jf. UVM. Vejledning om god visitationspraksis. Okt. 2015).

             
Ansøgning om udsættelse af undervisningspligten.
  34 stk. 2
  2 uger

 

Hvis eleven skal indskrives på en folkeskole, er det skolelederen på distriktsskolen, som endeligt godkender anmodning om skoleudsættelse indenfor en sagsbehandlingsfrist på 14 dage.

Hvis eleven skal indskrive i en privat- eller friskole, er det Skoleafdelingen, som endeligt godkender anmodning om skoleudsættelse indenfor en sagsbehandlingsfrist på 14 dage 

             
Indskrivning til 0. klasse.
  36 stk. 3
  2 uger   Der ansøges digitalt i en afgrænset periode i november måned hvert år efter gældende regler.
             
Løbende indskrive i skole ved tilflytning m.v.
  36 stk. 3
  2 uger   Løbende forespørgsler omkring skoleskift sker via direkte kontakt med den ønskede folkeskole.
             
Anke over afslag om optagelse på anden skole end distriktsskolen ifm. indskrivningen.
  36 stk. 3    4 uger  

Afgørelse i sager sker ved Børn- og Ungeforvaltningen, Skoleafdelingen.

Forud for endelige afgørelse sikres høringsret hos forældremyndighedsindehaverne jf. almindelige forvaltningsretlige principper.

             
Ansøgning om tidlig skolestart.
  37   2 uger  

Afgørelsen i sager om tidlig skolestart på en folkeskole ligger hos skolelederen på distriktsskolen.

Afgørelsen i sager om tidlig skolestart på privat- og friskoler ligger hos skolerne selv, der orienterer Odense Kommune herom.

Børn- og Ungeforvaltningen